PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19

Įžiebta Kalėdų eglutė Venciūnuose
2019 gruodžio 18
Alytaus rajono VVG sveikina Jus su šventėm!
2019 gruodžio 23

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė

„Mokymai susiję su VPS prioritetų ir priemonių įgyvendinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Remiamos veiklos:

Pagal priemonę bus remiami mokymo vietos projektai, kuriais  siekiama VVG teritorijos gyventojams suteikti didesnes galimybes naudotis ir keistis žiniomis bei informacija ir kita metodine pagalba, įskaitant geriausios praktikos sklaidą. Mokymai turi būti pritaikyti prie vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų poreikių, užtikrinant ne tik technologinių, bet ir ekonominių, rinkodaros, vadybinių kompetencijų  tobulinimą, verslumo,  socialinio verslumo ir  bendradarbiavimo įgūdžių ugdymą. Visi vietos projekte numatyti mokymai turi būti susiję su VPS prioritetų, priemonių ir veiklos sričių įgyvendinimu (neremiami mokymai, susiję su vietos projektų paraiškų pildymu, vietos projektų rengimu ir VPS administravimu).

Siekiant VVG teritorijos gyventojams užtikrinti mokymų prieinamumą vietos projektuose gali būti taikomos inovatyvios, lanksčios mokymų formos.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal LR asociacijų, viešųjų įstaigų (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė ar valstybė), labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 20 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 10 000,00 Eur

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 20 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.alytausrvvg.lt, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m.  gruodžio 20 d. 08.00 val. iki 2020 m.  sausio 24 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 309 98316, VPS finansininkė – buhalterė Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970.