PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“ Nr. 44TT-KV-18-1-03519- PR001
2018 spalio 24
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 PATIKSLINIMAS
2018 spalio 30

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7 Remiamos veiklos:

Investicijoms, susijusioms su vietos turizmo infrastruktūros gerinimu, turizmo paslaugų kūrimu ir plėtra bei turizmo paslaugų rinkodaros vystymu, susijusiu su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, saugojimu, finansuojant išlaidas, susijusias su verslo plano įgyvendinimu

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti ir  veiklą vykdantys juridiniai (labai maža ir maža įmonė) bei fiziniai asmenys, veiklą vykdantys pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, ūkininkai, ne jaunesni nei 18 metų amžiaus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 300 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 100 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

– iki 70,00 proc. kai privatus juridinis arba fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

– iki 50,00 proc. kai juridinis asmuo atitinka mažai įmonei keliamus reikalavimus;

– iki 50,00 proc. kai fizinis asmuo neatitinka labai mažai įmonei keliamų reikalavimų.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 300 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio 29 d. 8.00 val. iki 2018 m.  gruodžio 3 d. 17 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 315 37727, VPS finansininkė – buhalterė  Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970 .