Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams paramą gavusiems iš „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 – 2013 metams“ paramos lėšų ir teikiantiems užbaigtų vietos projektų ataskaitas

Organizuojamas VVG valdybos posėdis ir visuotinis narių susirinkimas
2017 balandžio 17
Socialinį verslumą skatinančios programos – „Socifaction“ susitikimas
2017 balandžio 19

Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams paramą gavusiems iš „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010 – 2013 metams“ paramos lėšų ir teikiantiems užbaigtų vietos projektų ataskaitas

2017 m. balandžio 12 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau- VVG) valdyba rašytinės procedūros metu protokolu  Nr. 23  pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros prie ŽUM (toliau – Agentūra) įpareigojimą ir pateiktą pavyzdinę formą patikslino Vidaus tvarkos aprašo „Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimyną“, kuris taikomas užbaigtų vietos projektų pagal vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ataskaitų tikrinimui. Taip pat patikslintos vietos projektų  ataskaitų formos.

Informuojame vietos projektų pareiškėjus, kad naujos dokumentų formos VVG valdybos sprendimu įsigalioja nuo 2017 m. balandžio 13 d. ir bus taikoma užbaigtų projektų ataskaitoms.

Užbaigtų vietos projektų ataskaitos turi būti pateiktos iki balandžio 30 d.

Užbaigtų vietos projektų vadovams ir juos prižiūrintiems asmenims kilus klausimams dėl ataskaitų formų ir jų pildymo prašome kreiptis į Alytaus rajono vietos veiklos grupę tel. 8 315 37727 arba atvykti adresu:  Alytaus rajono vietos veiklos grupės administracija,  Naujoji g. 48, Alytus.

„Užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos tikrinimo klausimynas“ (nauja forma).

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (taikoma I Prioriteto „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir pagal 2.1 priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.2 veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“ pareiškėjams). (aktualu nuo 2017 04 13)

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (taikoma II Prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ pareiškėjams, išskyrus 2.1 priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.2 veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“ ).(aktualu nuo 2017 04 13)

Informacija apie užbaigtą vietos projektą (šis dokumentas užpildomas  ir pateikiamas VVG kai   vietos projektas buvo teiktas  pagal  „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2010 -2013 metams“  II prioriteto priemones ir kai vietos projekto vykdymo sutartyje nėra nurodyta sąlyga, kad 5 metus po vietos projekto sutarties pasirašymo dienos  kalendoriniams metams pasibaigus per 4 (keturis) mėnesius pateikti užbaigto projekto ataskaitą) (aktualu nuo  2017 04 13)

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija