Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Malonumai judant“ Nr. 4TT-KA-12-1-0001

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams, Nr. 4VP-KA-10-1-000823-PR001
2013 gruodžio 31
Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Malonumai judant“
2013 gruodžio 31

Tarptautinio bendradarbiavimo projektas „Malonumai judant“ Nr. 4TT-KA-12-1-0001

LAG.png

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS
„MALONUMAI JUDANT“

finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ tarptautiniam projektui įgyvendinti

Projekto pavadinimas MALONUMAI JUDANT
Projekto koordinatorius

VIETOS VEIKLOS GRUPĖ ELSBEERE WIENERWALD

Projekto partneriai ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
BIRŠTONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Projekto įgyvendinimo teritorija ELSBEERE WIENERWALD REGIONO TERITORIJA (AUSTRIJA), ALYTAUS RAJONO TERITORIJA (LIETUVA), BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJA (LIETUVA)
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 24 mėn.
Bendra vietos projekto vertė (su PVM) 165 748,12 eurų
Paramos suma, Lt

Projekto koordinatoriui Elsbeere Wienerwald LAG tenkanti dalis yra 100 336,40 eurų (60,54 proc.), projekto partneriui Birštono vietos veiklos grupei tenkanti dalis yra 32 705,86 eurų (19,73 proc.) ir Alytaus rajono vietos veiklos grupei tenkanti dalis taip pat yra 32 705,86 eurų (19,73 proc.).

Projekto tikslas  

Projekto tikslas – bendradarbiaujant su Birštono VVG ir Elsbeere Wienerwald VVG, įtraukiant smulkųjį ir vidutinį verslą, vietos bendruomenes ir vietos valdžios institucijas, skatinti keliauti, mokytis, ragauti, kurti taip stiprinant kultūrinio turizmo potencialą.
Projekto Alytaus rajone devizas – Cia gera gyvenc, kiemenėc, kūrc, mokycis ir kaštavoc.

Trumpas projekto esmės aprašymas ir projekto poreikio pagrindimas:

Tiek Alytaus rajonas, tiek Birštono savivaldybės teritorija yra turtinga gražia gamta, turi vietos amatininkų, išskirtinių vietos verslininkų ir bendruomenių, kurios nori ir turi ką parodyti. Tačiau šioje teritorijoje nėra unikalaus/kompleksinio paslaugų paketo, gyvybingo turizmo maršruto, kuris apjungtų ir vienytų tautinio paveldo, dailiųjų amatų, aktyvaus poilsio paslaugų teikėjus ir vartotojus. Alytaus rajono ir Birštono vietos veiklos grupės įgyvendindamos savo plėtros strategijas apjungia vietos valdžios, vietos bendruomenių ir verslininkų iniciatyvas sudarydamos maršrutą po Alytaus rajoną ir Birštono savivaldybės kaimiškąsias teritorijas. Maršrutu bus skatinamos vietos iniciatyvos, smulkaus verslo plėtra, planuojama pritraukti daugiau turistų, ypač iš Austrijos. Alytaus rajone ir Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje nėra išnaudojami turimi turizmo potencialo resursai, kurie galėtų būti įdomūs tiek užsienio, tiek ir Lietuvos turistams. Projektu siekiama, sukūrus maršrutą, apmokius vietos gidus, bei pasikeitus patirtimi su Austrijos Elsbeere Wienerwald regiono turizmo plėtros specialistais sudaryti sąlygas smulkiesiems vietos verslininkams, kaimo bendruomenėms, panaudojant jau sukurtus ir veikiančius maršrutus plėsti savo veiklą, bei skatinti kultūrinį turizmą, pristatant savo krašto tradicijas, amatus, atskleidžiant projekte dalyvaujančių regionų papročius. 2012 m. sausio pabaigoje Alytaus rajono VVG kartu su Birštono VVG lankėsi Austrijoje Elsbeere Wienerwald regione, susitiko su šio regiono VVG. Susitikimo metu buvo nuspręsta inicijuoti bendrą projektą, kurio metu bus parengtas maršrutas per šių kraštų bendruomenes įtraukiant ir jau iki šiol sukurtus turizmo maršrutus, verslo ir vietos valdžios subjektus, apmokyti vietos gidai, suorganizuota po 2 keliones Lietuvos atstovų į Austriją ir Austrijos atstovų į Lietuvą. Pirmoji kelionė būtų prieš parengiant maršrutus, kad išgirsti kokius planuojamus įtraukti į maršrutą objektus, o antroji kelionė būtų jau pažiūrėti projekto metu pasiektų rezultatų ir pateikti išvadas. Šio susitikimo metu buvo pasirašytas ketinimų bendradarbiauti protokolas (kiekviena šalis pageidauja pasikeisti patirtimi, išgirsti vieni kitų turizmo ekspertų išvadas apie pridedama). Alytaus rajono VVG 2012 m. sausio 6 d. valdyboje svarstė šį tarptautinį projektą, apie dalyvavimą jame ir jam pritarė (protokolas pridedamas).
Įgyvendinus šį projektą bus sukurtas naujas kultūrinio turizmo maršrutas po Birštono savivaldybės kaimiškąją teritoriją ir Alytaus rajoną. Į maršrutą bus įtraukti visi LEADER principo įgyvendinimo dalyviai (NVO, verslas ir vietos valdžia). Parengtas maršrutas bus populiarinamas parengtu videofilmu apie šį maršrutą, kuris bus lietuvių, vokiečių ir anglų kalbomis, taip pat maršrutas bus išleistas leidinuko forma, apmokyti vietos gidai galės vesti kvalifikuotas ekskursijas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis, sukurtu maršrutu, o maršruto dalyviai pasisėmę patirties iš Austrijos Elsbeere Wienerwald regiono VVG teritorijoje veikiančių taip pat analogiško maršruto dalyvių galės įgytas žinias ir patirtį pritaikyti savo krašte. Į projekto veiklas bus įtrakti kaimo bendruomenių, verslo, vietos valdžios atstovai, turizmo specialistai, kurie projekte atliks patariamąjį vaidmenį, o vėliau platins ir populiarins sukurtą maršrutą.
2012 m. balandžio 18-20 dieną Birštone ir Alytaus rajone lankėsi Aleksandro Stulginskio universiteto intensyvių tarptautinių studijų programos studentai, kurie aplankė planuojamus į maršrutą įtraukti objektus. Studentai atliks šių regionų situacijos analizę, numatys plėtros prioritetus ir priemones. Tikimės studentų parengtas išvadas panaudoti kuriant maršrutą.

Projekto tęstinumas. Sukurtas maršrutas ateityje galėtų būti pradžia šių regionų tautinio identiteto ženklo kūrimui, taip pat sukurtas maršrutas galėtų pasiekti ir vidurinių mokyklų programas (tiek šalies, tiek ir užsienio). Sukurtas Maršrutas bus reklamuojamas ir palaikomas Alytaus rajono VVG, Birštono VVG ir Elsbeere Wienerwald iniciatyvomis bei patalpintas šių VVG tinklapiuose www.alytausrvvg.lt, www.birstonovvg.lt, www.elsbeere-wienerwald.at; Alytaus rajono www.arsa.lt ir Birštono savivaldybių www.bristonas.lt bei Alytaus TIC www.alytus-tourism.lt, Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos www.nemunokilpos.lt interneto svetainėse
Projekto vykdytojų renginių metu nuolat vyks maršruto viešinimo akcijos tiek Alytaus rajone, tiek Birštono kaimiškoje teritorijoje, mokyklose, įstaigose, bendruomenėse pan.

Informacija apie projektą įgyvendinančius asmenis

Projektą Įgyvendins Austrijos Respublikos vietos veiklos grupė Elsbeere Wienerwals, Birštono vietos veiklos grupė ir Alytaus rajono vietos veiklos grupė.
Už projekto įgyvendinimą Alytaus rajono VVG bus atsakingi – Alytaus rajono VVG projektų administratorė Andrė Zenevičienė, projekto finansinę apskaitą tvarkys Alytaus rajono VVG projektų buhalterė – finansininkė Jolita Krasauskienė. Prie projekto įgyvendinimo ir koordinavimo prisidės visi Alytaus rajono VVG darbuotojai, valdyba ir didžioji dalis VVG narių.

Rengiantis įgyvendinti tarptautinį maršrutą ir planuojant, kokius objektus įtraukti Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje buvo apklaustos Alytaus rajono vietos bendruomenės (elektroniniu paštu). Bendruomenės siūlė, kuriuos objektus įtraukti į maršrutą, taip pat siūlė asmenis, kurie galėtų būti vietos gidais. Šiuo metu planuojama, kad bus apmokyti po 5 vietos gidus iš Alytaus rajono ir Birštono savivaldybės (iš viso paruošta 10 vietos gidų).
Planuojama, kad į projekto dalyvavimą ir maršruto sukūrimą bus įtraukta: Alovės kaimo bendruomenė (sertifikuota tautinio paveldo duona), Kančėnų kaimo bendruomenė (vėlimas, keramika, kulinarinis paveldas), Žuvinto biosferos rezervatas, Punios kaimo bendruomenė „Punios ainiai“(sertifikuotos tautinio paveldo dzūkiškos bandos), Raižių musulmonų bendruomenė (šimtalapiai), UAB „Tarzanija“, A. Žemaičio gėlininkystės ūkis, Raitininkų kaimo bendruomenė, Daugų sporto ir meno mokykla, Kvedarų šaltalankių ekologinis ūkis, Alytaus turizmo informacijos centras, Alytaus rajono savivaldybė. Šie dalyviai pradėjus įgyvendinti projektą gali pasikeisti, nes pasirašius paramos sutartį dar vykdysime projekto dalyvių atranką. Projekto dalyviai bus kaimo bendruomenės, verslo subjektai ir vietos valdžios atstovai.