PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13 TIKSLINIMAS

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR.12 TIKSLINIMAS
2019 balandžio 26
Dėl kvietimo į Alytaus rajono VVG narių visuotinį rinkiminį susirinkimą
2019 balandžio 27

PAPRASTO KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 13 TIKSLINIMAS

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) vadovaudamasi 2019 m.  balandžio 18 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės  valdybos rašytinio sprendimo priėmimo protokolu Nr.28   pratęsia Kvietimą teikti vietos projektus Nr. 13 (toliau – kvietimas) ir patikslina finansavimo sąlygų apraše (toliau – FSA) 1.10. ir 4.2.6.1. eilutėse pastebėtas technines klaidas  taip:

Kvietimas galioja nuo 2019 m. balandžio 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. birželio 4 d. 17.00 val.

Taip pat patikslinamos pastebėtos techninės klaidos FSA  1.10. eilutėje užbaigiant sakinį taip: „<..> (50 000 tūkst. Eur. paramos lėšos sukuria 1 darbo vietą)“  ir 4.2.6.1. eilutėje užbaigiant sakinį taip: „<..> bei 93.2 veikla (tik vykdant ar planuojant vykdyti 55.10, 55.20 veiklas), susijusi su etninės kultūros puoselėjimu“.

Pažymime, kad kvietimo tikslinimas bus skelbiamas visuose informavimo šaltiniuose, kuriuose kvietimas buvo paskelbtas.

Iki  skelbimo ir FSA tikslinimo VVG nebuvo gavusi vietos projektų paraiškų.

Patikslintą Kvietimą teikti vietos projektus Nr. 13 dokumentaciją rasite čia.

PAPRASTAS  KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.13 (patikslintas)

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“ LEADER-19.2-SAVA-7 Remiamos veiklos:

Investicijoms, susijusioms su vietos turizmo infrastruktūros gerinimu, turizmo paslaugų kūrimu ir plėtra bei turizmo paslaugų rinkodaros vystymu, susijusiu su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, saugojimu, finansuojant išlaidas, susijusias su verslo plano įgyvendinimu

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti ir  veiklą vykdantys juridiniai (labai maža ir maža įmonė) bei fiziniai asmenys, veiklą vykdantys pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, ūkininkai, ne jaunesni nei 18 metų amžiaus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 400 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 100 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

– iki 70,00 proc. kai privatus juridinis arba fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

– iki 50,00 proc. kai juridinis asmuo atitinka mažai įmonei keliamus reikalavimus;

– iki 50,00 proc. kai fizinis asmuo neatitinka labai mažai įmonei keliamų reikalavimų.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 400 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse alytausrvvg.lt/strategijos/kvietimai, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. balandžio 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. birželio 4 d. 17 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 315 37727, VPS finansininkė – buhalterė  Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970 .