Bendradarbiavimas

Glaudus bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis

Alytaus rajono VVG yra Lietuvos VVG tinklo narė. Alytaus rajono VVG rodo iniciatyvą ir bando užmegzti glaudų bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos VVG.

 • 2022 m. sausio 11 d. Alytaus rajono VVG sudarė Bendradarbiavimo sutartį (toliau – Sutartis) su Vytauto Didžiojo universitetu ir Sutarties 2.1.5. punkte  įsipareigojo  bendradarbiauti teikiant mokslinę, ekspertinę pagalbą žaliosios pertvarkos, sumanių kaimų vystymo ir kitose srityse žr. interneto svetainėje
 • 2022 m. liepos mėn. Trakų krašto, Alytaus ir Prienų  rajonų, Elektrėnų ir Elektrėnų miesto savivaldybių vietos veiklos grupės pasirašė  „Jungtinės veiklos sutartį“ dėl teritorinio bendradarbiavimo projekto „Maisto atlieka – žaliava!?!“ parengimo, pateikimo  ir įgyvendinimo.  Projektas, skirtas skatinti vietos gyventojų socialinį aktyvumą, sąmoningumą tvarumą ir atliekų rūšiavimo, ypač maisto, srityse, edukuojant visuomenę, įtraukiant jaunimo, verslo, bendruomenių ir savivaldos atstovų, neįgaliuosius iš kaimiškųjų ir miesto teritorijų. Projekto veiklos pradėtos  vykdyti  2023 m.
 • 2021 m. liepos 17 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kartu su partneriais Ukmergės rajono, Zarasų – Visagino regiono ir Alytaus miesto vietos veiklos grupėmis pagal 2021 m. liepos 14 d. sudarytą „Jungtinės veiklos sutartį“ parengė ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai  prie ŽUM pateikė teritorinio bendradarbiavimo projektą  „Sąveikos lauku – sumanumo link“, kurio tikslas – apjungti projekto partnerius bendrai veiklai, kad paskatinti vietos plėtros dalyvių kūrybiškumą bei rengiant naujas vietos plėtros strategijas ir planuojant įgyvendinti sumanių kaimų modelius, vietos plėtros planavimui naudoti kūrybinių partnerysčių   partnerysčių  potencialą. Šio projekto metu organizuota nuotoliniai mokymai, įvyks 3  konferencijos visų partnerių teritorijose.
 • 2021 m.  Alytaus rajono vietos veiklos grupė ir Sakartvelo nevyriausybine organizacija „Dalyvavimo ir bendradarbiavimo centras“ susitarė dėl bendradarbiavimo  aplinkosauginiais, klimato kaitos, tvarios darnos  ir kitus panašaus pobūdžio klausimais ir  projektais  bei  esant finansavimui  vykdyti moterų  lygių galimybių stiprinimo projektus.
 • 2020 m. gegužės 13 d.   9 asociacijos –  Kaišiadorių rajono, Alytaus rajono, Kauno rajono, Prienų rajono, Raseinių rajono, Kėdainių rajono, Jonavos rajono, Širvintų rajono, Elektrėnų vietos veiklos grupės pasirašė „Jungtinės veiklos sutartį“  parengti ir  įgyvendinti  projektą „Žydinti Lietuva“.  Projektas  gavo finansavimą  pagal  Lietuvos vietos veiklos grupėms  taikomas Lietuvos kaimo plėtros 2014 m. – 2020 m. programos pagal LEADER  veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ taisykles. Projekto tikslas kurti patrauklų kaimo vietovių įvaizdį žiedų, istorijos ir techno9logijų pagalba.   Visų  projekto partnerių VVG teritorijose  konkurso  būdu projekto administratorius Kaišiadorių rajono ir partneriais VVG atsirinko. bendruomenes, kurios teikė paraiškas.  Pandemijos sustabdytas projektas buvo  baigtas įgyvendinti 2022 m. rudenį.
 • 2019 m. spalio 14 d.  Ukmergės, Tauragės,  Alytaus rajono vietos veiklos grupės pasirašė  „Jungtinės veiklos sutartį“, kurios pagrindu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 m. – 2020 m. programos  priemonės LEADER  veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ taisykles   įgyvendino teritorinio bendradarbiavimo projektą „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“. Lėtojo turizmo paslaugų identifikavimo ir paslaugų teikėjų mokymo projektas buvo įgyvendinamas  iki 2022 m. vasario 20 d. proporcingai vykdytas Ukmergės rajono savivaldybės Veprių seniūnijoje, Alytaus rajono savivaldybės Nemunaičio seniūnijoje, Tauragės rajono savivaldybės Pagramančio seniūnijoje.
 • 2018 m.  rugpjūčio mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis  tarp 7 ES šalių   Austrijos, Vokietijos, Italijos, Liuksemburgo, Švedijos, Rumunijos ir Lietuvos   vietos veiklos grupių partnerių, kurios pagrindu 2019 m. Alytaus rajono vietos veiklos grupė, Lietuvoje bendradarbiaudama su Druskininkų vietos veiklos  grupe, vadovaudamasi Lietuvos kaimo plėtros 2014 m. – 2020 m. programos LEADER priemonės  veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ taisyklėmis  pateikė ir su 9 partneriais VVG iš aukščiau tekste minėtų  užsienio šalių – įgyvendino  projektą „Lėtos kultūros patirtys 2.00/ CultTrips 2.00“. Dėl pandemijos, kuri Lietuvoje  prasidėjo 2020 m. kovo 16 d., projektas  prasitęsė  ir  buvo  baigtas  įgyvendinti 2022 m. rugsėjo 30 d. Tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Lėtos kultūros patirtys 2.00/ CultTrips 2.00“ metu  Pietų Lietuvos regione – Birštono, Druskininkų ir Alytaus rajono savivaldybėse  buvo perimama užsienio šalių  patirtis  ir diegiama socialinė inovacija – lėtasis  turizmas. Lėtojo turizmo filosofija  remiasi į kelis kertinius akmenis ir ne kiekvienas turizmo subjektas  gali suteikti lėtojo  turizmo paslaugas, kurios išskirtinai remiasi į šias nuostatas: autentiškumas ir unikalumas, pasakojimas arba istorija; paslėpti perlai ir perliukai; vietiniai žmonės; patirtys kartu; socialinė, ekonominė ir ekologinė darna. Projekto metu įvyko visa eilė suinteresuotųjų lėtuoju turizmu mokymų bei visų partnerių pastangomis ir bendru darbu sukurta europinė duomenų bazė www.slowtrips.eu, kurioje  galima rasti lėto turizmo paslaugų teikėjus  ir jų pasiūlymus ne tik iš Europos šalių: Austrijos, Vokietijos,  Italijos, Švedijos, Liuksemburgo, bet  ir  iš Lietuvos pietų regiono  – Birštono, Druskininkų ir Alytaus rajono savivaldybių.
 • 2018 m. gegužės 15 d. Trakų krašto, Alytaus rajono, Prienų rajono  vietos veikos grupės bei  Dz9kijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) pasirašė „Jungtinės veiklos sutartį“ ir 2018 m. birželio 15 d. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 m. – 2020 m. programos LEADER priemonės  veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ taisykles  pateikė paraišką, gavo finansavimą  bei  įgyvendino projektą „Dzūkijos piliakalnių kelias“, kurio tikslas buvo paskatinti  vietos gyventojų socialinį aktyvumą bei verslumą, parengiant Dzūkijos piliakalnių kelią ir įtraukiant į veiklas senyvo amžiaus žmones, negalią turinčius asmenis, daugiavaikes šeimas. VVG svetainėje  publikuojamas projekto leidinys „Dzūkijos piliakalnių kelias“. Projektas buvo baigtas įgyvendinti 2019 m.
 • 2017 m. lapkričio 23 d.  pasirašytas ketinimų bendradarbiauti  protokolas su  Druskininkų vietos veiklos grupe, Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupe bei Vokietijos Markische Seen  vietos veikos  grupe, kurio pagrindu  buvo parengtas ir 2017 m. -2018 m.  įgyvendintas  projektas „Bendradarbiavimo paieškos: Lietuva – Vokietija“.
 • 2016 m. lapkričio 30  d. VšĮ „Pažangūs sprendimai“ ir  Alytaus rajono vietos veiklos grupė  pasirašė bendradarbiavimo sutartį   bei  susitarė bendradarbiauti stiprinant  Alytaus rajono socialinės rizikos šeimų gebėjimus savarankiškai įveikti iškylančius sunkumus bei rengti ir įgyvendinti bendradarbiavimo projektus.
 • 2015 m. gruodžio 9 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė ir Trakų krašto vietos veiklos grupė, VVG tinklo renginio metu Kazlų Rūdoje, pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl keitimosi gerąja patirtimi ir informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas bei teritorinių ar tarptautinių bendradarbiavimo projektų, kaimo atnaujinimo programų plėtros rengimo, įgyvendinimo. Sutartyje numatytos plačios bendradarbiavimo galimybės.
 • Alytaus rajono vietos veiklos grupė  nuo 2015 m. spalio 1 d.  yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narė.
 • 2015 birželio 15 d. sudaryta Bendradrabiavimo sutartis tarp Alytaus rajono vietos veiklos grupės ir Viešosios įstaigos „Devynios galybės“ dėl bendradarbiavimo vykdant socialinius projektus, organizuojant renginius, mokymus, telkiant kaimo bendruomenes ir viešinant veiklą bei gerąją praktiką rajone ir respublikoje.
 • 2014 m. gruodžio 17 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su BĮ Alytaus rajono Daugų kultūros centru dėl dalijimosi patirtimi ir informacija, rengiant ir įgyvendinant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijas. Sutarties šalys yra susitarę bendradarbiauti Alytaus rajono bendruomenių bendrosios kultūros ugdymo, puoselėjimo, dzūkų etninės kultūros išsaugojimo, globos bei bendrų renginių organizavimo srityse. Sutartyje numatyta didžiausią dėmesį skirti bendroms vaikų ir jaunimo meninio ugdymo priemonėms ir veikloms. Sutartyje numatytos ir kitos bendradarbiavimo galimybės.
 • 2014 m. gruodžio 17 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Alytaus rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Viena iš pagrindinių bendradarbiavimo sričių dalintis patirtimi ir informacija, rengiant ir įgyvendinant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijas, bendradarbiauti Alytaus rajono informacinių technologijų plėtros, gyventojų informacinio aprūpinimo ir aptarnavimo, rengti bendras programas ir projektus, susijusius švietimu ir skaitymu bei informaciniu suaugusių, jaunimo ir vaikų ugdymu, organizuoti bendrus renginius, skirtus dzūkiškų tradicijų saugojimui, populiarinimui ir viešinimui Sutartyje numatytos ir kitos bendradarbiavimo galimybės.
 • 2014 m. rugsėjo 15 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė ir BĮ Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl dalijimosi patirtimi ir informacija, rengiant ir įgyvendinant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijas ir kitas su alytaus rajono plėtra ir kaimo gyventojais susijusias programas, priemones, projektus susijusius su visuomenės sveikatos stiprinimu Alytaus rajono savivaldybės bendruomenėse.. Sutartyje numatytos ir kitos bendradarbiavimo sritys.
 • 2014 m. rugsėjo 15 d. Alytaus rajono  vietos veiklos grupė ir  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija  (Dzūkijos VVG) pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl pasidalijimo patirtimi ir informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas bei  teritorinių ar tarptautinių bendradarbiavimo projektų, kaimo atnaujinimo programų plėtros rengimo, įgyvendinimo. Sutartyje  numatytos plačios bendradarbiavimo galimybės.
 • 2014 m. rugsėjo 15 d. Alytaus rajono ir Druskininkų vietos veiklos grupės pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl pasidalijimo patirtimi ir informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas bei bendradarbiavimo projektų rengimo. Sutartyje numatytos ir kitos bendradarbiavimo kryptys.
 • 2014 m. rugsėjo 15 d. Alytaus rajono ir  Varėnos krašto  vietos veiklos grupės pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir  susitarė dalintis patirtimi ir informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas bei  rengti teritorinius ar tarptautinius bendradarbiavimo projektus, programas kaimo atnaujinimo, plėtros bei smulkaus verslo kaime vystymo srityse, aktyviai plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos bei užsienio vietos veiklos grupėmis.
 • 2012 m. sausio 24-26 d. vizito Austrijoje vietos veiklos grupėje Elsbeere Wienerwald  antrosios dienos vakare buvo oficialiai pasirašytas ketinimų bendradarbiauti protokolas, kuriuo kiekviena šalis įsipareigoja bendradarbiauti rengiant tarptautinius projektus pagal LEADER 2007-2013 metų programą, keistis patirtimi kaimo turizmo ir kaimo plėtros srityse.
 • 2011 m. rugsėjo 9 d. Alytaus rajono ir Birštono vietos veiklos grupės pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Abi VVG susitarė dalintis patirtimi ir informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas, rengti tarpteritorinius ir tarptautinius bendradarbiavimo projektus, programas kaimo atnaujinimo, plėtros bei smulkaus verslo kaime vystymo srityse, aktyviai plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos bei užsienio vietos veiklos grupėmis dėl tarpteritorinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimo bei pasižadėjo bendradarbiaujant tarpusavio santykius grįsti pasitikėjimo, lygiateisiškos partnerystės principais. Sutarties šalys nusprendė, kad bendradarbiavimo sutartis visada gali būti papildyta naujais susitarimais, kurių įgyvendinimo terminai ir sąlygos bus apsvarstomos specialiuose šalių susitikimuose.
 • 2010 m. vasario 5 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Estijos vietos veiklos grupe „Kodukan Läänemaa”, kuriuo abi pusės įsipareigojo skatinti bendras vietos iniciatyvas įtraukiant kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios atstovus, konsultuoti viena kitą įgyvendinant vietos plėtros strategijas bei dalyvauti bendruose projektuose.
 • 2009 m. spalio 30 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Jurbarko VVG „Nemunas“, kuriuo įsipareigojama teikti abipusę pagalbą įgyvendinant 2007–2013 metų vietos plėtros strategijas, bendradarbiauti bendrų gamtosauginių projektų įgyvendinime ir kartu dalyvauti ekologinėse programose bei bendradarbiauti įgyvendinant bendrus inovatyvius projektus, apjungiant žmogiškuosius, gamtos, kultūros ir kultūros išteklius.
 • 2009 m. spalio 23 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Rietavo VVG „Rietavo iniciatyvos“, siekiant dalintis įgyta patirtimi ir informacija, įgyvendinant LEADER priemonę ir kitas kaimo plėtros programas bei sudaryti sąlygas bendrų projektų įgyvendinimui.

Taip pat Alytaus rajono VVG glaudžiai bendradarbiauja su Alytaus rajono ir Birštono savivaldybėmis, seniūnais, vietos žiniasklaida, rajone esančiomis kaimo bendruomenėmis, kitomis NVO. VVG supažindina kaimo bendruomenes su LEADER metodu, jo nauda kaimo gyventojams. Informuoja, konsultuoja VVG narius projektų rengimo, buhalterijos klausimais.