Viešųjų ir privačių interesų derinimas

VVG prievoles, susijusios su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo  nuostatų laikymusi, apibrėžia Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 (TAR, 2015-05-05, Nr. 3D-343 Nauja redakcija nuo 2021-05-04; Nr. 3D-295).

VVG  privalo užtikrinti  tinkamą  VVG administracijos darbuotojų ir VVG valdybos narių viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruotų privačius interesus ir sutiktų teikti minėtas deklaracijas (jeigu šios nėra viešai prieinamos) bei jų pakeitimus VVG ir Agentūrai. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti darbuotojai, jos valdomų įmonių, savivaldybės administravimo subjektų ar kitos VVG teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos, kurios yra VVG narės,  vadovai kolegialiame VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui. Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų VVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams (pvz., yra bendruomeninės organizacijos narys ir ūkininkas), jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus VVG valdymo organo nario pareigas;

VVG  administracijos darbuotojai  ir VVG valdybos nariai yra dalyvavę mokymuose „Viešųjų ir privačių interesų derinimas“ ir yra susipažinę  kaip tinkamai  informuoti /deklaruoti  savo viešuosius ir privačiuosius interesus.

Kiekvienas VVG  administracijos darbuotojas  ir VVG valdybos narys asmeniškai gali pagilinti/atnaujinti  žinias apie Viešųjų ir privačių interesų derinimas Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) mokymų platformoje: https://emokymai.stt.lt/. Šioje mokymų platformoje galima mokytis, išspręsti testą ir gauti sertifikatą.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija