Alytaus rajono VVG

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau - VVG) kūrimosi priešistore laikytina Dzūkijos VVG, kuri buvo įkurta 2004 m. rugpjūčio 20 d. ir apėmė visą Alytaus apskrities kaimišką teritoriją – Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono ir Varėnos rajono savivaldybes be Druskininkų ir Varėnos miestų. 2008 m. spalio 28 d. visuotiniame asociacijos narių susirinkime buvo priimtas sprendimas dėl asociacijos veiklos teritorijos sumažinimo iki Lazdijų rajono savivaldybės ribų. Sprendimas įsiteisėjo 2009 m. kovo 4 d., kai Juridinių asmenų registre buvo suteiktas juridinio asmens kodas. VVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo. Nuo įsteigimo VVG veikė Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o 2015 m. rugpjūčio 27 d. VVG visuotinio narių rinkiminio susirinkimo nutarimu buvo pakeisti VVG įstatai ir jie įsigaliojo 2015 m. rugsėjo 11 d. Po įstatų pasikeitimo VVG veikia Alytaus rajono savivaldybės ir Birštono savivaldybės kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje.

Pagrindas praplėsti VVG veiklos teritoriją buvo Birštono vietos veiklos grupės kreipimasis į VVG. 2015 m. vasario 4 d. Birštono VVG visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 01 priimtas nutarimas, kad VVG ir Birštono VVG rengtų bendrą vietos plėtros strategiją (toliau - VPS). Bendros VPS su Birštono VVG rengimui, VVG teritorijos išplėtimui bei parengtai bendrai VPS pritarė VVG visuotiniai narių susirinkimai, vykę 2015 m. kovo 19 d. ir 2015 m. rugsėjo 22 d. Šiems VVG veiksmams, nutarimams pritarė Birštono bei Alytaus rajono savivaldybių tarybos. Išplėsti VVG teritoriją paskatino ir „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros gairės vietos subjektams“, kuriose išdėstytos nuostatos, kad bendruomenių inicijuota vietos plėtra (toliau - BIVP) skiriasi nuo įprastų pagal principą „iš viršaus į apačią“ taikomų metodų ir, kad tikslinės BIVP vietovės nebūtinai turi atitikti iš anksto nustatytas administracines teritorijų (savivaldybių) ribas.
Pagrindinis Alytaus rajono VVG tikslas
-partnerystės principu vienyti VVG teritorijos pilietinę visuomenę, vietos valdžią, verslo atstovus bei rengti, įgyvendinti vietos plėtros projektus, planus, programas ir strategijas.
Alytaus rajono VVG misija
- VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių įtraukimas į kaimo plėtros procesus, pagrįstas šiuolaikine filosofija ir naujausiomis mokslo žiniomis. VVG vietovės savitumas ir privalumai naudojami VVG teritorijos plėtrai. Visi VVG veiklos tikslai ir rezultatai nukreipti į kuo spartesnę VVG kaimiškosios teritorijos pažangą, vystymąsi, tvarią plėtrą.
VVG vizija
– VVG energinga organizacija siūlanti ir taikanti inovatyvius, modernius VVG teritorijos kaimo plėtros sprendimus.
VVG kaimo plėtros dalyvių lūkesčius pateisinanti organizacija, geba suaktyvinti vietos plėtos dalyvius įsitraukti į pažangias veiklas, taikyti socialines inovacijas ir pagal gyventojų poreikius ir laikmetį įgyvendinti įvairiaplanius projektus. VVG pasitiki ir ją palaiko VVG teritorijos gyventojai.
VVG reikšmingai prisideda prie VVG teritorijos ekonominio, socialinio ir kultūrinio augimo, vadovaujasi kaimo plėtros srities moksliniais tyrimais ir jų rezultatus taiko praktikoje. Visa tai sustiprina VVG teritorijos išskirtinumą ir ji tampa konkurencinga, moderni, patraukli gyventi ir ilsėtis. VVG tampa smulkaus ir vidutinio verslo vystymosi ir darbo vietų kaime kūrimo stimuliatoriumi, inovacijų diegėja ir VVG teritorijos identiteto ir savitumų puoselėtoja.
VVG daro įtaką VVG teritorijos kaimo plėtrai, prisideda prie vietos gyventojų mokymosi visą gyvenimą tikslų įgyvendinimo, gerina kaimo gyventojų gyvenimo kokybę, plečia organizacijos paslaugų įvairovę ir nuolat atsinaujina.

VVG funkcijos, jų suderinamumas su veikla

Alytaus rajono VVG uždavinius ir funkcijas galima išskirti į dvi grupes (žr. 1 lentelę). Tiesioginio įgyvendinimo funkcijos numato asociacijos projektų vykdymą, tuo tarpu informavimo ir skatinimo funkcijos apibrėžia, kokiais būdais Alytaus rajono VVG skatina ir prisideda prie kaimo plėtros dalyvių projektų įgyvendinimo.

1 lentelė. Alytaus rajono VVG uždaviniai ir funkcijos.
Tiesioginis įgyvendinimasInformavimas ir skatinimas
Aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros projektus, planus, programas ir strategijas Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje.Telkia suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti.
Skatina ir palaiko vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse.Organizuoja kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą.
Informuoja visuomenę apie VVG teritorijos kaimo plėtrą.
Teikia pasiūlymus vietos ir nacionalinėms institucijoms bei organizacijoms dėl kaimo plėtros planų ir priemonių kūrimo bei įgyvendinimo.Organizuoja ir teikia paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti.
Atstovauja ir gina visuomenėje bei valdžios institucijose Alytaus rajono VVG narių interesus.Skatina bendradarbiavimą su kitomis visuomeninėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
Šaltinis: sudaryta remiantis Alytaus rajono VVG įstatais.

Be nurodytų funkcijų, Alytaus rajono VVG įstatuose taip pat apibrėžtos ir asociacijos teisės ir pareigos. Alytaus rajono VVG turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Alytaus rajono VVG įstatams ir reikalinga VVG tikslams, uždaviniams pasiekti bei funkcijoms vykdyti. Taip pat asociacija turi teisę teikti paramą ir labdarą bei gauti paramą ir labdarą vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.