„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) 2014 m.  – 2015 m.  rengė   naują  vietos plėtros strategiją, skirtą   2014 – 2020 m. ES  finansavimo laikotarpiui.  Šis laikotarpis VVG istorijoje bus įsimintinas ryškiais pokyčiais, nes  nauja strategija parengta  partnerystėje su Birštono savivaldybės  teritorijos kaimiškosios dalies bendruomene.

VVG įkurta 2008 m. gruodžio 8 d. Steigimo sutartį pasirašė keturi steigėjai – Alytaus rajono savivaldybė, atstovavusi vietos valdžią; Algimanto Žemaičio ūkininko ūkis, atstovavęs verslą; Daugų miesto bendruomenės visuomeninė organizacija „Daugų kraštas“ ir Alovės bendruomenės organizacijos „Susiedai“, atstovavę ekonominius – socialinius partnerius.

VVG oficialiai įregistruota 2009 m. kovo 4 d. Juridinio asmens kodas – 302311273, teisinė forma – asociacija[1]. VVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo. Nuo įsteigimo VVG veikė Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o 2015 m. rugpjūčio 27 d. VVG visuotinio narių rinkiminio susirinkimo nutarimu buvo pakeisti VVG įstatai ir jie įsigaliojo 2015 m. rugsėjo 11 d. Po įstatų pasikeitimo VVG  veikia Alytaus rajono savivaldybės ir Birštono savivaldybės  kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje.

VVG tikslas – dalyvauti įgyvendinant VVG teritorijos plėtros tikslus ir tenkinti VVG teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius ir skatinti krašto socialinę, ekonominę gerovę. Asociacija veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų bei kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei VVG įstatais. VVG atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, tačiau neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už VVG prievoles. VVG turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones, užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka VVG tikslus ir neprieštarauja LR įstatymams.

Pagrindas praplėsti VVG veiklos teritoriją buvo Birštono vietos veiklos grupės kreipimasis į VVG. 2015 m. vasario 4 d. Birštono VVG (toliau – Birštono VVG) visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 01priimtas nutarimas, kad VVG ir Birštono VVG rengtų bendrą vietos plėtros strategiją (toliau – VPS). Bendros VPS su Birštono VVG rengimui, VVG teritorijos išplėtimui bei parengtai bendrai VPS pritarė VVG visuotiniai narių susirinkimai, vykę 2015 m. kovo 19 d. protokolu Nr. 8, 2015 m. rugsėjo 22 d. protokolu Nr.10. Šiems VVG veiksmams, nutarimams pritarė Birštono[2] bei Alytaus rajono savivaldybių tarybos. Išplėsti VVG teritoriją paskatino ir „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros gairės vietos subjektams“, kuriose išdėstytos nuostatos, kad bendruomenių inicijuota vietos plėtra (toliau – BIVP) skiriasi nuo įprastų pagal principą „iš viršaus į apačią“ taikomų metodų ir, kad tikslinės BIVP vietovės nebūtinai turi atitikti iš anksto nustatytas administracines teritorijų (savivaldybių) ribas.

VVG bei Birštono VVG bendradarbiavimo ryšiai vystėsi nuo 2011 m. rugsėjo 9 d. kuomet abi VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartį[3] VVG susitarė tarpusavyje dalintis patirtimi, informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas, rengti įvairius bendradarbiavimo projektus, programas kaimo atnaujinimo, plėtros bei smulkaus verslo kaime vystymo srityse.

VVG registracijos vieta – Pulko g. 21, Alytus. VVG buveinė – Naujoji g. 48, Alytus.

VVG valdymo schemą sudaro VVG aukščiausiasis valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas, kolegialus organas – VVG valdyba ir vienasmenis valdymo organas – VVG pirmininkas. VVG veiklą administruoja VVG administracija.

2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis  VVG registruota 61 narys. Kolegialaus VVG valdymo organas sudarytas iš 12 VVG valdybos narių.

2015 m.  rugsėjo 30 d.  VVG Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽUM  vertinimui pateikė parengtą „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuotos  vietos plėtros strategiją 2015 – 2020  metams“.

[1] Registracijos pažymėjimas  saugomas VVG.
[2] VPS Priedas Nr. 11. 2015 m. balandžio 2 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl bendros vietos plėtros strategijos įgyvendinimo“ Nr. TS62.
[3] VPS  Priedas Nr. 8. 2011 m. rugsėjo 9 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės ir Birštono vietos veiklos grupės bendradarbiavimo sutartis /V-52.

zenklai

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

Alytaus rajono VVG – tai savanoriška, tris sektorius (privatų, visuomeninį, valstybinį ir vietos valdžios) jungiančių organizacijų asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą atstovaujamą teritoriją ir organizacinę struktūrą. Asociacija atstovauja ekonominiu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu vientisą teritoriją, kuri apima visą Alytaus rajono savivaldybę. Alytaus rajono VVG tikslas – efektyviai pasinaudoti ES skiriama parama, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių plėtrą. Šiam tikslui pasiekti, Alytaus rajono VVG rengia ir administruos vietos plėtros strategiją, kuri bus įgyvendinama per vietos projektus. Alytaus rajono VVG taip pat dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, bendradarbiauja su socialiniais-ekonominiais partneriais, mezga tarpteritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kuriančiam pridėtinę vertę, bei dalyvauja įvairiuose mokymuose, teikia konsultacijas teritorijos gyventojams.
Nors Alytaus rajono VVG darbas gana sudėtingas (skirtingi narių interesai ir misijos, kurie bendromis pastangomis turi parengti bendrą teritorijos strategiją), bet visus asociacijos narius vienija bendras siekis – naudos kaimo gyventojams gavimas bei visapusiškos ir subalansuotos kaimo plėtros skatinimas.
Iš viso 2007–2013 metų VVG parengtų vietos plėtros strategijų įgyveninimui planuojama skirti apie 438 mln. litų, iš kurių 93 proc. bus skirti KPP 4 krypties „LEADER metodo įgyvedinimas“ lėšoms. Siekiant paramos 2007–2013 metų laikotarpiu Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijoje yra pateikta teritorijos socialinės-ekonominės būklės ir poreikių analizė, kaimo vietovių plėtros vizija, prioritetai ir tikslai, jų įgyvendinimo priemonės ir rekomenduojami veiksmai, naudojant vietovės išteklius bei telkiant kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų pastangas. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijoje numatyti VVG teritorijoje esančių socialinių, ekonominių ir aplinkos problemų sprendimo būdai, ir jos rengime dalyvavo Alytaus VVG teritorijos gyventojai, kaimo bendruomenės bei kiti kaimo plėtros dalyviai.
Siekiant parengti savo struktūra ir turiniu kokybišką strategiją, buvo nagrinėjami šalies strateginiai dokumentai bei susiję Europos Sąjungos teisės aktai ir programos. Analizuojant Alytaus rajono VVG apimamos teritorijos ir gyventojų poreikius, įvairių informacijos šaltinių pagalba, buvo renkama aktuali informacija, vykdomi kiekybiniais ir kokybiniais metodais pagrįsti tyrimai.

zenklai