Bendradarbiavimas

Glaudus bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis

Alytaus rajono VVG yra Lietuvos VVG tinklo narė. Alytaus rajono VVG rodo iniciatyvą ir bando užmegzti glaudų bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos VVG.
Alytaus rajono VVG sėmėsi patirties iš Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“ ir Kauno rajono VVG, Rietavo VVG „Rietavo iniciatyvos“ ir Jurbarko VVG „Nemunas“, Estijos vietos veiklos grupe „Kodukant Läänemaa”. Su dalimi šių VVG Asociacija jau yra pasirašiusi bendradarbiavimo susitarimus:

• 2009 m. spalio 23 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Rietavo VVG „Rietavo iniciatyvos“, siekiant dalintis įgyta patirtimi ir informacija, įgyvendinant LEADER priemonę ir kitas kaimo plėtros programas bei sudaryti sąlygas bendrų projektų įgyvendinimui.

• 2009 m. spalio 30 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Jurbarko VVG „Nemunas“, kuriuo įsipareigojama teikti abipusę pagalbą įgyvendinant 2007–2013 metų vietos plėtros strategijas, bendradarbiauti bendrų gamtosauginių projektų įgyvendinime ir kartu dalyvauti ekologinėse programose bei bendradarbiauti įgyvendinant bendrus inovatyvius projektus, apjungiant žmogiškuosius, gamtos, kultūros ir kultūros išteklius.

• 2010 m. vasario 5 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Estijos vietos veiklos grupe „Kodukan Läänemaa”, kuriuo abi pusės įsipareigojo skatinti bendras vietos iniciatyvas įtraukiant kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios atstovus, konsultuoti viena kitą įgyvendinant vietos plėtros strategijas bei dalyvauti bendruose projektuose.

• 2011 m. rugsėjo 9 d. Alytaus rajono ir Birštono vietos veiklos grupės pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Abi VVG susitarė dalintis patirtimi ir informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas, rengti tarpteritorinius ir tarptautinius bendradarbiavimo projektus, programas kaimo atnaujinimo, plėtros bei smulkaus verslo kaime vystymo srityse, aktyviai plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos bei užsienio vietos veiklos grupėmis dėl tarpteritorinių ir tarptautinių projektų įgyvendinimo bei pasižadėjo bendradarbiaujant tarpusavio santykius grįsti pasitikėjimo, lygiateisiškos partnerystės principais. Sutarties šalys nusprendė, kad bendradarbiavimo sutartis visada gali būti papildyta naujais susitarimais, kurių įgyvendinimo terminai ir sąlygos bus apsvarstomos specialiuose šalių susitikimuose.

• 2012 m. sausio 24-26 d. vizito Austrijoje vietos veiklos grupėje Elsbeere Wienerwald  antrosios dienos vakare buvo oficialiai pasirašytas ketinimų bendradarbiauti protokolas, kuriuo kiekviena šalis įsipareigoja bendradarbiauti rengiant tarptautinius projektus pagal LEADER 2007-2013 metų programą, keistis patirtimi kaimo turizmo ir kaimo plėtros srityse.

• 2014 m. rugsėjo 15 d. Alytaus rajono ir  Varėnos krašto  vietos veiklos grupės pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir  susitarė dalintis patirtimi ir informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas bei  rengti teritorinius ar tarptautinius bendradarbiavimo projektus, programas kaimo atnaujinimo, plėtros bei smulkaus verslo kaime vystymo srityse, aktyviai plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvos bei užsienio vietos veiklos grupėmis.

• 2014 m. rugsėjo 15 d. Alytaus rajono  vietos veiklos grupė ir  Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija  (Dzūkijos VVG) pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl pasidalijimo patirtimi ir informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas bei  teritorinių ar tarptautinių bendradarbiavimo projektų, kaimo atnaujinimo programų plėtros rengimo, įgyvendinimo. Sutartyje  numatytos plačios bendradarbiavimo galimybės.

• 2014 m. rugsėjo 15 d. Alytaus rajono ir Druskininkų vietos veiklos grupės pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl pasidalijimo patirtimi ir informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas bei bendradarbiavimo projektų rengimo. Sutartyje numatytos ir kitos bendradarbiavimo kryptys.

• 2014 m. rugsėjo 15 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė ir BĮ Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl dalijimosi patirtimi ir informacija, rengiant ir įgyvendinant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijas ir kitas su alytaus rajono plėtra ir kaimo gyventojais susijusias programas, priemones, projektus susijusius su visuomenės sveikatos stiprinimu Alytaus rajono savivaldybės bendruomenėse.. Sutartyje numatytos ir kitos bendradarbiavimo sritys.

• 2014 m. gruodžio 17 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Alytaus rajono savivaldybės viešąja biblioteka. Viena iš pagrindinių bendradarbiavimo sričių dalintis patirtimi ir informacija, rengiant ir įgyvendinant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijas, bendradarbiauti Alytaus rajono informacinių technologijų plėtros, gyventojų informacinio aprūpinimo ir aptarnavimo, rengti bendras programas ir projektus, susijusius švietimu ir skaitymu bei informaciniu suaugusių, jaunimo ir vaikų ugdymu, organizuoti bendrus renginius, skirtus dzūkiškų tradicijų saugojimui, populiarinimui ir viešinimui Sutartyje numatytos ir kitos bendradarbiavimo galimybės.

• 2014 m. gruodžio 17 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė pasirašė bendradarbiavimo sutartį su BĮ Alytaus rajono Daugų kultūros centru dėl dalijimosi patirtimi ir informacija, rengiant ir įgyvendinant Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijas. Sutarties šalys yra susitarę bendradarbiauti Alytaus rajono bendruomenių bendrosios kultūros ugdymo, puoselėjimo, dzūkų etninės kultūros išsaugojimo, globos bei bendrų renginių organizavimo srityse. Sutartyje numatyta didžiausią dėmesį skirti bendroms vaikų ir jaunimo meninio ugdymo priemonėms ir veikloms. Sutartyje numatytos ir kitos bendradarbiavimo galimybės.

• 2015 birželio 15 d. sudaryta Bendradrabiavimo sutartis tarp Alytaus rajono vietos veiklos grupės ir Viešosios įstaigos „Devynios galybės“ dėl bendradarbiavimo vykdant socialinius projektus, organizuojant renginius, mokymus, telkiant kaimo bendruomenes ir viešinant veiklą bei gerąją praktiką rajone ir respublikoje.

• Alytaus rajono vietos veiklos grupė  nuo 2015 m. spalio 1 d.  yra Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos narė.

• 2015 m. gruodžio 9 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupė ir Trakų krašto vietos veiklos grupė, VVG tinklo renginio metu Kazlų Rūdoje, pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl keitimosi gerąja patirtimi ir informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas bei teritorinių ar tarptautinių bendradarbiavimo projektų, kaimo atnaujinimo programų plėtros rengimo, įgyvendinimo. Sutartyje numatytos plačios bendradarbiavimo galimybės.

• 2016 m. lapkričio 30  d. VšĮ „Pažangūs sprendimai“ ir  Alytaus rajono vietos veiklos grupė  pasirašė bendradarbiavimo sutartį   bei  susitarė bendradarbiauti stiprinant  Alytaus rajono socialinės rizikos šeimų gebėjimus savarankiškai įveikti iškylančius sunkumus bei rengti ir įgyvendinti bendradarbiavimo projektus.

Taip pat Alytaus rajono VVG glaudžiai bendradarbiauja su Alytaus rajono savivaldybe, seniūnais, vietos žiniasklaida, rajone esančiomis kaimo bendruomenėmis, kitomis NVO. VVG supažindina kaimo bendruomenes su LEADER metodu bei jo nauda kaimo gyventojams.
Taip pat teikia informaciją,  konsultuoja VVG narius projektų rašymo klausimais.