Aktualūs dokumentai pareiškėjams

SUMANAUS KAIMO PLANAS 2022 

Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ecb0b5b1fe2d11ecbfe9c72e552dd5bd?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=879be82c-b858-4c8d-b819-fe2b354d6158

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6a4d6a81b48211ed924fd817f8fa798e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=156338b0-d28d-4c63-a257-f25d51b7ec47

Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ec1d84f0182d11e4988dd8c7447f8ac5/asr

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa 

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/apie-programa/8662

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/249372e02d6411e4903eff5f3f3358d2?faces-redirect=true

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/c0d6c9f0803611e6a0f68fd135e6f40c

Smulkaus ir vidutinio verslo deklaracijos užpildymas

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

 https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai/duk-deklaruojant-smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-toliau-svv-subjekto-statusa

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gaires

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2dd3290c53e11e79122ea2db7aeb5f0/asr

Socialinio verslo koncepcija

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/820ade70da4011e48533ed4be8ca86a2/asr

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/689ed922c59111e782d4fd2c44cc67af/asr

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėsimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ec1d84f0182d11e4988dd8c7447f8ac5/asr

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika/

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0d413520774a11e496d1f482b62f41cd/asr