Aktualūs dokumentai pareiškėjams

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa 

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/apie-programa/8662

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklės

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/249372e02d6411e4903eff5f3f3358d2?faces-redirect=true

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/c0d6c9f0803611e6a0f68fd135e6f40c

Smulkaus ir vidutinio verslo deklaracijos užpildymas

https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai

 https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai/duk-deklaruojant-smulkiojo-ir-vidutinio-verslo-toliau-svv-subjekto-statusa

Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gaires

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2dd3290c53e11e79122ea2db7aeb5f0/asr

Socialinio verslo koncepcija

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/820ade70da4011e48533ed4be8ca86a2/asr

Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/689ed922c59111e782d4fd2c44cc67af/asr

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėsimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ec1d84f0182d11e4988dd8c7447f8ac5/asr

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodika/

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0d413520774a11e496d1f482b62f41cd/asr