PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 14

Mokymai „Socialinis verslas ir bendruomenės“
2019 balandžio 29
Alytaus rajono VVG visuotinis narių susirinkimas
2019 gegužės 10

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 14

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-7.6 Remiamos veiklos:

Kaimo kultūros ir gamtos paveldo objektų atnaujinimas ir pritaikymas Alytaus rajono VVG teritorijos gyventojų viešiesiems ir turizmo poreikiams, finansuojant išlaidas, susijusias su veiklos aprašo įgyvendinimu.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys įregistruoti pagal LR asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG), VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės ir jų įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 100 000 Eur

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80,00 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 100 000 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.alytausrvvg.lt/strategijos/kvietimai/, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gegužės 5 d. 8.00 val. iki 2019 m. birželio 5 d. 17 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 315 37727, VPS finansininkė – buhalterė  Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970 .