PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 20

Alytaus rajono VVG sveikina Jus su šventėm!
2019 gruodžio 23
„Renginių organizavimo veiklos plėtra“ ALYT-LEADER-6A-D-6-1-2018
2019 gruodžio 31

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 20

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „Investicijos žemės ūkio produktų pridėtinei vertei didinti“ (kodas  LEADER-19.2-SAVA-5). Remiamos veiklos:

Parama skiriama žemės ūkio produktams perdirbti, inovacijoms, naujoms technologijoms bei procesams diegti siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus, žemės ūkio produktų rinkodarai, ypač susijusiai su naujomis rinkomis, trumpų tiekimo grandinių kūrimu ir (arba) plėtra, kuriant naujas darbo vietas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti ir  veiklą vykdantys juridiniai (labai maža ir maža įmonė) bei fiziniai asmenys: labai maža, maža

įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo teisės aktų

nustatyta tvarka vykdantis individualią veiklą. ne jaunesni nei 18 metų amžiaus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 99 929,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 99 929,00 Eur .

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

–   iki 50 proc.;

– iki 70,00 proc. kai privatus juridinis arba fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

– iki 50,00 proc. kai juridinis asmuo atitinka mažai įmonei keliamus reikalavimus;

– iki 50,00 proc. kai fizinis asmuo neatitinka labai mažai įmonei keliamų reikalavimų.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 99 929,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse alytausrvvg.lt/strategijos/kvietimai, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m.  gruodžio 31 d. 08.00 val. iki 2020 m.  vasario 1 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 309 98316, VPS finansininkė – buhalterė Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970.