PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.33

Tarptautinio projekto Slow Trips partnerių nuotoliniai susitikimai kovo ir balandžio mėnesiais
2022 balandžio 6
„Genių kaimo bendruomenės patalpų sutvarkymas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER-6B-I-30-1-2021
2022 balandžio 11

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.33

Alytaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020  metams“ (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonės

„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

Remiamos veiklos:

VVG teritorijoje registruotų ir veiklą vykdančių  juridinių ir fizinių asmenų ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą, išskyrus žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys  juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža arba maža įmonė; ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis individualią veiklą (pareiškėjo (fizinio asmens) deklaruota gyvenamoji vieta VVG teritorija).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 345 036,00  Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki

82 400,00  Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  gali sudaryti

– iki 70,00 proc. kai privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

– iki 50,00 proc. kai juridinis asmuo atitinka mažai įmonei keliamus reikalavimus;

– iki 50,00 proc. kai fizinis asmuo neatitinka labai mažai įmonei keliamų reikalavimų.

Finansavimo šaltiniai:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) Remiamos veiklos:

Priemonė skirta per bendruomeninius veiklos vietos projektus išryškinti kaimo vietovių kultūrinius privalumus. Šia priemone gali būti įgyvendinami ne pelno, veiklos vietos projektai, kurie jungia įvairaus amžiaus vietos bendruomeninių organizacijų žmones ir skatina jų saviraišką, kūrybiškumą ir bendradarbiavimą. Kai vietos gyventojai imasi bendrų iniciatyvų, tai labai skatina jaunų žmonių integraciją į bendruomenę. Šios priemonės vietos projektai per kultūrinę, turiningo laisvalaikio, pažintinę, švietėjišką veiklą gali prisidėti ir  prie žalingų įpročių paplitimo mažinimo bei didinti jaunų žmonių motyvaciją likti kaime. Bus paremti  kaimo bendruomeninių organizacijų vietos projektai, kurie skirti kultūrinei veiklai, iniciatyvoms, kurios remiasi vietos kultūros istorija, žymiais kraštiečiais ar jų atminimo įamžinimu. Taip pat remiamos įvairias kultūrinės tradicijos, dzūkų meninė kūryba ir tai kas istoriškai atliepia daugumos vietos gyventojų kultūrinius interesus ir lūkesčius. Remiamos veiklos: kultūrinės iniciatyvos, kultūrinės dirbtuvės, plenerai, parodos, kurios kuriamos ir eksponuojamos bendruomenių patalpose ar viešose atvirose erdvėse. Projektuose turi būti aprašoma, kad  priemonių tikslai ne vienadieniai ir, kad ateityje turės tęstinumą kas skatins kaimo bendruomenių žmones saugoti bei puoselėti kultūros tradicijas, leis didžiuotis savo kraštu ir prisidės kuriant patrauklią gyvenimui ir poilsiui aplinką kaime

Tinkami  pareiškėjai:

VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios bei pagal LR asociacijų įstatymą veikiančios bendruomeninės organizacijos, atitinkančios nevyriausybinių organizacijų statusą. Projektai gali būti teikiami su partneriais, kurie taip pat yra VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios bei pagal LR asociacijų įstatymą veikiančios bendruomeninės organizacijos, atitinkančios nevyriausybinių organizacijų statusą.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma iki 30 000,00  Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki

10 000, 00  Eur.

Paramos veiklos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  gali sudaryti:

–  iki 95,00 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.

Veiklos vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime nėra materialus turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla.

Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma iki 375 036,00 Eur Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.alytausrvvg.lt, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m.  balandžio 29 d. 08.00 val. iki 2022 m.   gegužės 31 d. 17.00 val. Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Vietos projektų paraiškos Alytaus rajono vietos veiklos grupei teikiamos tik  el. pašto adresu: alytausrajonovvgprojektai@gmail.com ir pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Vietos projektų administravimo taisyklių 68 punktu  nustatyta, kad visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu.“ bei pateikiami 71 punkte nustatyta tvarka, kad Vietos projektų paraiškas rengia ir VPS vykdytojai teikia pareiškėjai.

Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).

Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pasirašyti ir pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo. Įgaliotas asmuo el. būdu kartu pateikia ir notaro patvirtintą įgaliojimą.

Vietos projektų administravimo taisyklių  721 punkte nustatyta, kad karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra saviizoliacijoje bei neturi galimybės paraiškos bei prašomų dokumentų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti ir VPS vykdytojai el. paštu, pateikiant nepasirašytą paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Kartu pareiškėjas pateikia saviizoliacijos faktą dėl COVID-19 aplinkybių patvirtinantį dokumentą. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paramos paraiškos ir prašomų dokumentų pateikimo el. paštu pareiškėjas paramos paraišką ir prašomus dokumentus pateikia pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siųsdamas el. paštu. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytos paraiškos ir prašomų dokumentų turinys turi visiškai atitikti el. paštu (be parašo) pateiktos paraiškos ir papildomų dokumentų turinį. Jeigu pateikiami paraiška ir dokumentai ar jų turinys skiriasi, vadovaujamasi pirminių, el. paštu pateiktos paraiškos (be parašo) ir pateiktų papildomų dokumentų turiniu. Jeigu pareiškėjas per 10 (dešimt) darbo dienų VPS vykdytojai nepateikia kvalifikuotu el. parašu pasirašytos paramos paraiškos ir papildomų dokumentų, paramos paraiška išregistruojama.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 609 98317, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 315 37727, VPS finansininkė – buhalterė  Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970.