„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“

Projektas „Alytaus krašto amatininkų, ūkininkų ir bendruomenių aktyvinimas, įgyvendinant projektą „Alytaus rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategijos parengimą pagal KPP 2014-2020 m.“
2015 gruodžio 31
Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams
2016 sausio 1

„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) 2014 m.  – 2015 m.  rengė   naują  vietos plėtros strategiją, skirtą   2014 – 2020 m. ES  finansavimo laikotarpiui.  Šis laikotarpis VVG istorijoje bus įsimintinas ryškiais pokyčiais, nes  nauja strategija parengta  partnerystėje su Birštono savivaldybės  teritorijos kaimiškosios dalies bendruomene.

VVG įkurta 2008 m. gruodžio 8 d. Steigimo sutartį pasirašė keturi steigėjai – Alytaus rajono savivaldybė, atstovavusi vietos valdžią; Algimanto Žemaičio ūkininko ūkis, atstovavęs verslą; Daugų miesto bendruomenės visuomeninė organizacija „Daugų kraštas“ ir Alovės bendruomenės organizacijos „Susiedai“, atstovavę ekonominius – socialinius partnerius.

VVG oficialiai įregistruota 2009 m. kovo 4 d. Juridinio asmens kodas – 302311273, teisinė forma – asociacija[1]. VVG yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo. Nuo įsteigimo VVG veikė Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje, o 2015 m. rugpjūčio 27 d. VVG visuotinio narių rinkiminio susirinkimo nutarimu buvo pakeisti VVG įstatai ir jie įsigaliojo 2015 m. rugsėjo 11 d. Po įstatų pasikeitimo VVG  veikia Alytaus rajono savivaldybės ir Birštono savivaldybės  kaimiškoje teritorijoje, Birštono seniūnijoje.

VVG tikslas – dalyvauti įgyvendinant VVG teritorijos plėtros tikslus ir tenkinti VVG teritorijos gyventojų bei jų bendruomenių poreikius ir skatinti krašto socialinę, ekonominę gerovę. Asociacija veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR asociacijų bei kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei VVG įstatais. VVG atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, tačiau neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už VVG prievoles. VVG turi teisę sudaryti įvairias sutartis, įsigyti ar nuomoti turtą, steigti įmones, užmegzti tiesioginius ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, dalyvauti kitoje veikloje, kuri atitinka VVG tikslus ir neprieštarauja LR įstatymams.

Pagrindas praplėsti VVG veiklos teritoriją buvo Birštono vietos veiklos grupės kreipimasis į VVG. 2015 m. vasario 4 d. Birštono VVG (toliau – Birštono VVG) visuotinio susirinkimo protokolu Nr. 01priimtas nutarimas, kad VVG ir Birštono VVG rengtų bendrą vietos plėtros strategiją (toliau – VPS). Bendros VPS su Birštono VVG rengimui, VVG teritorijos išplėtimui bei parengtai bendrai VPS pritarė VVG visuotiniai narių susirinkimai, vykę 2015 m. kovo 19 d. protokolu Nr. 8, 2015 m. rugsėjo 22 d. protokolu Nr.10. Šiems VVG veiksmams, nutarimams pritarė Birštono[2] bei Alytaus rajono savivaldybių tarybos. Išplėsti VVG teritoriją paskatino ir „Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros gairės vietos subjektams“, kuriose išdėstytos nuostatos, kad bendruomenių inicijuota vietos plėtra (toliau – BIVP) skiriasi nuo įprastų pagal principą „iš viršaus į apačią“ taikomų metodų ir, kad tikslinės BIVP vietovės nebūtinai turi atitikti iš anksto nustatytas administracines teritorijų (savivaldybių) ribas.

VVG bei Birštono VVG bendradarbiavimo ryšiai vystėsi nuo 2011 m. rugsėjo 9 d. kuomet abi VVG pasirašė bendradarbiavimo sutartį[3] VVG susitarė tarpusavyje dalintis patirtimi, informacija, įgyvendinant sutarties šalių parengtas vietos plėtros strategijas, rengti įvairius bendradarbiavimo projektus, programas kaimo atnaujinimo, plėtros bei smulkaus verslo kaime vystymo srityse.

VVG registracijos vieta – Pulko g. 21, Alytus. VVG buveinė – Naujoji g. 48, Alytus.

VVG valdymo schemą sudaro VVG aukščiausiasis valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas, kolegialus organas – VVG valdyba ir vienasmenis valdymo organas – VVG pirmininkas. VVG veiklą administruoja VVG administracija.

2015 m. rugsėjo 30 d. duomenimis  VVG registruota 61 narys. Kolegialaus VVG valdymo organas sudarytas iš 12 VVG valdybos narių.

2015 m.  rugsėjo 30 d.  VVG Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie ŽUM  vertinimui pateikė parengtą „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuotos  vietos plėtros strategiją 2015 – 2020  metams“.


 

[1] Registracijos pažymėjimas  saugomas VVG.
[2] VPS Priedas Nr. 11. 2015 m. balandžio 2 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl bendros vietos plėtros strategijos įgyvendinimo“ Nr. TS62.
[3] VPS  Priedas Nr. 8. 2011 m. rugsėjo 9 d. Alytaus rajono vietos veiklos grupės ir Birštono vietos veiklos grupės bendradarbiavimo sutartis /V-52.

zenklai.jpg