Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

„Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“
2016 sausio 1
„Alytaus rajono vietos veiklos grupės strategijos rengimo baigiamasis etapas“
2016 gegužės 1

Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010–2013 metams

Alytaus rajono VVG – tai savanoriška, tris sektorius (privatų, visuomeninį, valstybinį ir vietos valdžios) jungiančių organizacijų asociacija, turinti aiškiai apibrėžtą atstovaujamą teritoriją ir organizacinę struktūrą. Asociacija atstovauja ekonominiu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu vientisą teritoriją, kuri apima visą Alytaus rajono savivaldybę. Alytaus rajono VVG tikslas – efektyviai pasinaudoti ES skiriama parama, siekiant sustiprinti atstovaujamos teritorijos kaimiškųjų vietovių plėtrą. Šiam tikslui pasiekti, Alytaus rajono VVG rengia ir administruos vietos plėtros strategiją, kuri bus įgyvendinama per vietos projektus. Alytaus rajono VVG taip pat dalyvauja sprendimų priėmimo procesuose, bendradarbiauja su socialiniais-ekonominiais partneriais, mezga tarpteritorinius ir tarptautinius kontaktus bendradarbiavimui, kuriančiam pridėtinę vertę, bei dalyvauja įvairiuose mokymuose, teikia konsultacijas teritorijos gyventojams.
Nors Alytaus rajono VVG darbas gana sudėtingas (skirtingi narių interesai ir misijos, kurie bendromis pastangomis turi parengti bendrą teritorijos strategiją), bet visus asociacijos narius vienija bendras siekis – naudos kaimo gyventojams gavimas bei visapusiškos ir subalansuotos kaimo plėtros skatinimas.
Iš viso 2007–2013 metų VVG parengtų vietos plėtros strategijų įgyveninimui planuojama skirti apie 438 mln. litų, iš kurių 93 proc. bus skirti KPP 4 krypties „LEADER metodo įgyvedinimas“ lėšoms. Siekiant paramos 2007–2013 metų laikotarpiu Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijoje yra pateikta teritorijos socialinės-ekonominės būklės ir poreikių analizė, kaimo vietovių plėtros vizija, prioritetai ir tikslai, jų įgyvendinimo priemonės ir rekomenduojami veiksmai, naudojant vietovės išteklius bei telkiant kaimo bendruomenių ir kitų kaimo gyventojų pastangas. Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijoje numatyti VVG teritorijoje esančių socialinių, ekonominių ir aplinkos problemų sprendimo būdai, ir jos rengime dalyvavo Alytaus VVG teritorijos gyventojai, kaimo bendruomenės bei kiti kaimo plėtros dalyviai.
Siekiant parengti savo struktūra ir turiniu kokybišką strategiją, buvo nagrinėjami šalies strateginiai dokumentai bei susiję Europos Sąjungos teisės aktai ir programos. Analizuojant Alytaus rajono VVG apimamos teritorijos ir gyventojų poreikius, įvairių informacijos šaltinių pagalba, buvo renkama aktuali informacija, vykdomi kiekybiniais ir kokybiniais metodais pagrįsti tyrimai.

zenklai.jpg