„Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“ Nr. 4PV-KA-09-2-000314

Teritorinio bendradarbiavimo projektas „Panemunės dzūkų turizmo maršrutas“
2013 gruodžio 31
„Aktyvi šeima: raktas į kokybišką gyvenimą [Raktas]“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-015
2014 vasario 3

„Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimas“ Nr. 4PV-KA-09-2-000314

Alytaus rajono vietos veiklos grupė 2009 m. rugsėjo 21 d. pasirašė paramos sutartį (Nr. 4PV-KA-09-2-000314) su Nacionaline mokėjimų agentūra prie ŽUM, pagal kurią buvo gautas finansavimas Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos rengimui. Finansavimo suma 68 912 Lt. Projekto metu buvo panaudota 68 895,28 Lt. Strategiją rengė UAB „SIKC“.

Strategija „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2010-2013 metams” (toliau – Strategija) buvo rengiama derinant skirtingus Alytaus rajono kaimo plėtros dalyvių interesus, siekiant suvienyti juos bendram siekiui – naudos kaimo gyventojams gavimui bei visapusiškos ir subalansuotos kaimo plėtros skatinimui. Siekiant užtikrinti skirtingų interesų narių bendradarbiavimą, jie buvo įtraukti į sprendimų dėl Strategijos rengimo ir struktūros priėmimo procesus. Be to, skatinant potencialių vietos projektų vykdytojų susidomėjimą rengiama Strategija, buvo teikiama informacija apie vietos projektų įgyvendinimo specifiką ir reikalavimus, galimas finansavimo kryptis ir sritis.

Strategijos rengime dalyvavo Alytaus rajono VVG teritorijoje registruotos kaimo bendruomenės, kurios į šį procesą buvo įtrauktos šiomis priemonėmis:
1. Kaimo bendruomenių apklausa.
2. Interviu-diskusijos.
3. Informaciniai renginiai.
4. Informacijos teikimas / konsultavimas.
5. Preliminarios Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijos 2010–2013 metams aptarimas.
6. Pritarimas Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategijai 2010–2013 metams.

Alytaus rajono VVG teritorijos kaimo plėtros dalyvių poreikių analizės etapai

Etapas

Tyrimo metodas

Apimtis

Kaimo bendruomenių ir seniūnijų atstovų interviu su ekspertais Kokybinis tyrimo metodas: diskusijų grupė 11 grupių, iš viso 45 asmenys
Anketinė rajono kaimo bendruomenių apklausa Kiekybinis tyrimo metodas: anketinės apklausos rezultatų analizė 37 užpildytos anketos
Alytaus rajono savivadybės administracijos vykdytos bendruomenių apklausos rezultatų analizė Kokybinis tyrimo metodas (ekspertinis vertinimas) 9 bendruomenių anketos
Anketinė rajono gyventojų apklausa Kiekybinis tyrimo metodas: anketinės apklausos rezultatų analizė 150 užpildytos anketos
Anketinė jaunimo apklausa Kiekybinis tyrimo metodas: anketinės apklausos rezultatų analizė 96 užpildytos anketos
Informaciniai renginiai ir diskusijos su kaimo bendruomenių atstovais, Alytaus rajono VVG nariais ir verslo atstovais dėl rengiamos strategijos Neformalizuota diskusija
(kokybinis tyrimo metodas)
Du informaciniai renginiai:
 I-ajame informaciniame renginyje iš viso dalyvavo: 27.
 II-ajame informaciniame renginyje iš viso dalyvavo: 30.

Taigi, rengiamos Strategijos struktūra, tikslas ir esmė Alytaus rajono VVG teritorijos kaimo bendruomenėms buvo žinomi nuo pat Strategijos rengimo pradžios, be to, pagal jų pateiktus pasiūlymus buvo atlikti tarpiniai Strategijos koregavimai. Dėl šių priežasčių neiškilo kritinių klausimų ir nepasitenkinimo siekiant pritarimo ją baigus ruošti.

Strategijos aptarimas vyko kiekvienoje seniūnijoje 2009 m. gruodžio 21–23 dienomis. Šių susitikimų metu kaimo bendruomenės, registruotos Alytaus rajono VVG teritorijoje, pateikė savo sprendimus dėl pritarimo Strategijai.

Alytaus rajono kaimo plėtros strateginiam dokumentui pritarė 32 kaimo bendruomenės (arba 74,42 proc.), o pritarimą patvirtino balsavimo protokolais.

2009 m. gruodžio 29 d. Alytaus rajone, Punioje vyko Strategijos pristatymo konferencija. Joje dalyvavo Alytaus rajono VVG teritorijos gyventojai, įvairių organizacijų, įstaigų ir įmonių atstovai ir kiti kaimo plėtros dalyviai, kuriems buvo pristatyta parengtos Strategijos tikslai, uždaviniai, aptarti artimiausi darbai.

Strategijos rengimo projekto metu buvo suorganizuoti mokymai apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra (Leader metodu)“ įgyvendinimo taisyklių reikalavimus. Mokymus išklausė 10 Alytaus rajono kaimo plėtros dalyvių, kurie gavo pažymėjimus.

Įgyvendinant šį projektą Alytaus rajono VVG lankė Rietavo VVG „Rietavo iniciatyvos“, Jurbarko VVG „Nemunas“ ir Estijos vietos veiklos grupę „Kodukan Läänemaa” bei pasirašė bendradarbiavimo susitarimus:
• 2009 m. spalio 23 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Rietavo VVG „Rietavo iniciatyvos“, siekiant dalintis įgyta patirtimi ir informacija, įgyvendinant LEADER priemonę ir kitas kaimo plėtros programas bei sudaryti sąlygas bendrų projektų įgyvendinimui.
• 2009 m. spalio 30 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Jurbarko VVG „Nemunas“, kuriuo įsipareigojama teikti abipusę pagalbą įgyvendinant 2007–2013 metų vietos plėtros strategijas, bendradarbiauti bendrų gamtosauginių projektų įgyvendinime ir kartu dalyvauti ekologinėse programose bei bendradarbiauti įgyvendinant bendrus inovatyvius projektus, apjungiant žmogiškuosius, gamtos, kultūros ir kultūros išteklius.
• 2010 m. vasario 5 d. pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Estijos vietos veiklos grupe „Kodukan Läänemaa”, kuriuo abi pusės įsipareigojo skatinti bendras vietos iniciatyvas įtraukiant kaimo bendruomenių, verslo ir vietos valdžios atstovus, konsultuoti viena kitą įgyvendinant vietos plėtros strategijas bei dalyvauti bendruose projektuose.

Akimirkos iš susitikimo su Rietavo VVG „Rietavo iniciatyvos“ atstovais:
image009.jpg

image011.jpg

Darbinis susitikimas su Jurbarko VVG „Nemunas“ pirmininku Egidijumi Giedraičiu:
image013.jpg

Alytaus rajono vietos veiklos grupės vizitas į Estijos vietos veiklos grupę „Kodukan Läänemaa”:
image015.jpg

image017.jpg

image019.jpg

Strategijos rengimo informacinis renginys ir konferencija:
image021.jpg

image023.jpg