ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS PROJEKTO „KURNĖNŲ LAURYNO RADZIUKYNO MOKYKLOS PRITAIKYMAS ALYTAUS RAJONO GYVENTOJŲ VIEŠIESIEMS IR TURIZMO POREIKIAMS (I ETAPAS)“ (ALYT-LEADER-6B-KI-9-1-2018) ĮGYVENDINIMAS

Lėtojo turizmo paslaugų teikėjų paieškos Alytaus rajone ir Birštono savivaldybėje
2019 rugpjūčio 20
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS PROJEKTO „KURNĖNŲ LAURYNO RADZIUKYNO MOKYKLOS PRITAIKYMAS TURIZMO IR EDUKACINĖMS VEIKLOMS“ (ALYT-LEADER-6B-KI-14-1-2019) ĮGYVENDINIMAS
2019 rugpjūčio 28

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS PROJEKTO „KURNĖNŲ LAURYNO RADZIUKYNO MOKYKLOS PRITAIKYMAS ALYTAUS RAJONO GYVENTOJŲ VIEŠIESIEMS IR TURIZMO POREIKIAMS (I ETAPAS)“ (ALYT-LEADER-6B-KI-9-1-2018) ĮGYVENDINIMAS

Alytaus rajono savivaldybė pagal „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-7.6 įgyvendina vietos projektą Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas Alytaus rajono gyventojų viešiesiems ir turizmo poreikiams (I etapas)“.

Vietos projekto įgyvendinimo vieta – Draugystės g. 2, Kurnėnų km., Miroslavo sen., Alytaus r.

Bendra vietos projekto vertė su PVM –  126 023,27 Eur. Paramos suma  projektui 100 000,00 Eur (be PVM).

Projekto tikslas: Atnaujinti VVG teritorijos kultūros paveldo objektą, įregistruotą LR Kultūros vertybių registre. Sutvarkyti Kurnėnų mokyklos I aukšto patalpas, dalį inžinerinių tinklų (šildymas ir vėdinimas). Įveiklintas objektas, naujai organizuojami kultūriniai renginiai, edukacinės programos, parodos, konferencijos,  su kultūra ir turizmu susiję mokymai praplės kultūrinių paslaugų spektrą rajone ir prisidės prie teritorijos patrauklumo didėjimo.

Projekto rezultatas:

Sutvarkyti Kurnėnų mokyklos I aukšto patalpas, dalį inžinerinių tinklų (architektūrinės dalies sutvarkymas; šildymo ir vėdinimo sistemų sutvarkymas; tvarkomų statybos darbų atlikimas).

Vietos projekto įgyvendinimas atitiko Alytaus rajono vietos veiklos grupės Vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“ prioriteto Nr. 2 „Viešosios infrastruktūros kūrimas ir gerinimas“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-7.6 finansinių sąlygų apraše, patvirtintame Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2018 m. gruodžio 12 d. rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu Nr. 17, nurodytas bendrąsias, specialiąsias ir papildomas tinkamumo finansuoti sąlygas bei VP administravimo taisyklėse nurodytus reikalavimus paramai gauti bei vietos projekte suplanuotus rodiklius.

Finansavimo šaltinis – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės ir  vietos projekto įgyvendintojo  informacija