Kviečiame į nuotolinį Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį rinkiminį susirinkimą

Senuosius metus palydint
2021 sausio 5
Dėl tarptautinio projekto mokymų
2021 sausio 16

Kviečiame į nuotolinį Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį rinkiminį susirinkimą

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja VVG narius, kad 2020 m. gruodžio 20 d. baigėsi VVG pirmininko ir valdybos kadencija ir dėl COVID -19  pandemijos šalyje nuo 2020 m. paskelbto karantino   nebuvo įmanoma suorganizuoti  VVG rinkiminio susirinkimo , kuris VVG valdybos buvo  suplanuotas įvykdyti 2020 m. gruodžio 10 d.

Vadovaudamasi 2020 m. gruodžio 20 d. VVG valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu  Nr. 57 (toliau – valdybos nutarimas), kviečia VVG narius į VVG visuotinį rinkiminį susirinkimą (toliau – susirinkimas).

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu (per programėlę ZOOM) 2021 m. sausio 20 d. (trečiadienį), 16 val.

Informuojame, kad susirinkimą administruosime iš Alytaus rajono vietos veiklos grupės patalpų Naujoji g.48, Alytus.   Dalyvių registracijai skiriame 1 val. laiko  nuo 15 val. iki 16 val.

Primename, kad VVG valdymo organų rinkimų tvarką reglamentuoja VVG įstatai (http://alytausrvvg.lt/steigimo-dokumentai/)  ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2015-05-05, Nr. 2015-06718) 12 punktas.

Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas VVG narys.Vienas narys visuotiniame narių susirinkime   turi   vieną  balsą.  Narys  dalyvauja asmeniškai  pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o  įstatymuose  ir  steigimo  dokumentuose nustatytais atvejais – kitų  organų  nariai  bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal    įstatymuose   ir   steigimo   dokumentuose   (įstatuose, nuostatuose)   jiems  suteiktas  teises  ir  pareigas),  išskyrus įstatymų  nustatytas  išimtis,  arba  įstatymų  nustatyta  tvarka įgalioja  kitą  asmenį,  arba  su  juo  sudaro  balsavimo  teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas  visuotiniame  narių  susirinkime  tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Į  VVG  valdymo organą  oficialiai deleguoti  nario atstovai,  jeigu  jų yra daugiau  nei vienas, gali  dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės, tačiau apie tai turi informuoti VVG  ir raštu nurodyti konkretų asmenį, kuris dalyvaus balsavime.

Į susirinkimą deleguotas asmuo iki 2021 m. sausio 18 d.  (pirmadienis) turi VVG administracijai dalyvavimo užregistravimui pateikti VVG nario vadovo  patvirtintą  delegavimo dokumentą, kuriame nurodytas nario deleguojamo asmens elektroninis paštas bei asmens vardas pavardė ir gimimo metai ir, kad jis yra VVG nario atstovas.

VVG narių dalyvavimas susirinkime yra privalomas, todėl maloniai prašome,  Jus – VVG narį, iki 2021 m. sausio 15 d. (imtinai)  informuoti VVG administraciją apie dalyvavimą susirinkime  tel. 8 (315) 37727, 8 (609) 98317 arba  parašyti elektroniniu paštu: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt bei esant poreikiui atsiųsti delegavimo raštą.

Vadovaudamiesi 2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.1.  punktu, kad valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje bei VVG įstatų 37 punkte  nustatytomis galimomis alternatyvomis, informaciją  apie susirinkimą VVG nariams  pasirinkome pateikti elektroniniu paštu,  pranešimą   su dokumentais publikuoti  VVG  tinklalapyje www.alytausrvvg.lto susirinkimą įvykdyti nuotoliniu būdu.

Jei 2021 m. sausio 20 d., susirinkime nebus VVG narių kvorumo sekantį susirinkimą organizuosime 2021 m. sausio  28 d., 16 val.  taip pat nuotoliniu  būdu su ta pačia galiojančia darbotvarke tik atsiųsime naują prisijungimo kvietimą.

PRIDEDAMA.

  1. VVG  narių sąrašas, 3 lapai.
  2. VVG narių  visuotinio susirinkimo darbotvarkė, 1 lapas.
  3. VVG dokumentų paketas, skirtas visuotiniam rinkiminiam narių susirinkimui, 12 dokumentų.

Kvietimas

Visuotinio susirinkimo darbotvarkė

Karantino nutarimas

Narių sąrašas

Visuotinio susirinkimo protokolas

VVG pirmininko ataskaita 2020

VVG valdybos ataskaita

Finansinių ataskaitų forma už 2020

VVG aiškinamasis raštas 2020

Revizoriaus ataskaita 2020

Pranešimas dėl nario mokesčio

VPS kaimo ataskaita 2020

Galimų VPS keitimų paiškinimas