Kvietimas į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą

Spalio 11 d. nemokamas seminaras – Kaip kurti socialinį verslą ir socialines inovacijas?
2018 spalio 2
Projektų atrankos komiteto posėdis
2018 spalio 3

Kvietimas į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), vadovaudamasi 2018 m.  rugpjūčio 21  d. VVG valdybos protokolu  Nr. 11 (toliau – valdybos nutarimas), VVG narius kviečia į VVG visuotinį susirinkimą (toliau – susirinkimas).

Susirinkimas vyks 2018 m. spalio 11 d. (ketvirtadienį), 13.00 -14.00 val.  Alytaus rajono savivaldybės patalpose (Tarybos salėje III a.). Pulko g. 21, Alytus.

Vienas pagrindinių susirinkimo klausimų  – „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“   keitimas dėl bendruomeninio verslo sąlygų gerinimo, padidinat paramos intensyvumą iki 95 proc. (šiuo metu 80 proc.) bei kiti klausimai.

Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi VVG nariai.  Vienas narys visuotiniame narių susirinkime   turi   vieną  balsą.  Narys  dalyvauja asmeniškai  pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o  įstatymuose  ir  steigimo  dokumentuose nustatytais atvejais – kitų  organų  nariai  bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal    įstatymuose   ir   steigimo   dokumentuose   (įstatuose, nuostatuose)   jiems  suteiktas  teises  ir  pareigas),  išskyrus įstatymų  nustatytas  išimtis,  arba  įstatymų  nustatyta  tvarka įgalioja  kitą  asmenį,  arba  su  juo  sudaro  balsavimo  teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas  visuotiniame  narių  susirinkime  tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. VVG  valdymo organų  nariai,  jeigu  jie  nėra  asociacijos  nariai,  gali   dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

Į susirinkimą atvykęs deleguotas asmuo turi VVG administracijai užregistravimui pateikti tinkamai  patvirtintą  delegavimo dokumentą.

VVG narių dalyvavimas susirinkime yra privalomas, todėl maloniai prašome,  Jus – VVG narį, iki 2017 m. spalio   9 d.,  12.00 val. informuoti VVG administraciją apie dalyvavimą susirinkime  tel. 8 315 37727, 8 609 98317, 8 609 98316 arba el. paštu: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt.

Taip pat papildomai  informuojame, kad 2018 m. spalio 11 d., nuo 14.00 val., vyks seminaras „Kaip kurti socialinį verslą ir socialines inovacijas?“. Seminaras organizuojamas  pagal projektą  „Kurk lokaliai“ Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0046, finansuojamą iš Europos Sąjungos socialinių fondų lėšų.

LYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS  GRUPĖS NARIŲ VISUOTINIO

SUSIRINKIMO NR.16 DARBOTVARKĖ

2018 m. spalio 11 d.,  13.00 val. Alytaus rajono savivaldybės patalpose (III a. Tarybos salėje), Pulko g. 21, Alytus

12.30 – 13.00 Registracija ir sutikimo kava
13.00 -13.30. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“   keitimo
13.30-14.00 Einamieji klausimai
14.00 – Seminaras „ Kaip kurti socialinį verslą ir socialines inovacijas?“

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkė Vida Vrubliauskienė