KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.2

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.41
2024 gegužės 1
Kviečiame į informacinį renginį „Civilinės saugos stiprinimas vietos bendruomenėse“
2024 gegužės 7

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.2

1.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PRIEMONĘ:
1.1. Vietos plėtros strategijos (VPS) pavadinimas Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2023 – 2029  metams Nr. 20VS-PV-23-1-01764-PR001
1.2. VPS priemonės rūšis Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra
1.3 VPS priemonės  pavadinimas 2 priemonė. Darnaus turizmo verslo kūrimas ir plėtra integruojant vietos kultūros ir gamtos  išteklius
1.4. VPS priemonės kodas ALYT-LEADER-20VVG-03-02
1.5. Kvietimas patvirtintas VPS vykdytojos  

2024-05-03

(nurodoma kvietimo patvirtinimo data)

☐  visuotinio narių susirinkimo sprendimu Nr.

x  kolegialaus valdymo organo sprendimu Nr.

1.6. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma, Eur  Eur
1.7. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti, Eur iki  Eur
1.8. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis, proc. iki  proc.

 

(Tais atvejais, kai Priemonėje taikomi keli intensyvumai, Kvietime nurodomi visi galimi intensyvumai, bei sąlygos, kada jie taikomi.)

 

iki  proc.

 

Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.

 

iki  proc.

 

Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.

 

 

1.9. Finansavimo šaltiniai x EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

☐ Kita

Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.

(Jei pasirenkama „Kita“, nurodomas finansavimo šaltinio pavadinimas.)

1.10. Remiamos veiklos Remtinas paslaugų, darbų, įrangos ir (arba) technikos įsigijimas  ir (arba) atnaujinimas, siekiant darnaus turizmo (apjungiant gamtos ir kultūros išteklius) organizavimo ir paslaugų teikimo gyventojams, turistams ir kt. veiklos, kurios padeda  kurti darbo vietas ir vystyti verslus.

Projektai  gali atliepti visuomenės poreikius, susijusius su maistu ir sveikata, įskaitant aukštos kokybės, saugius ir maistingus maisto produktus, pagamintus tvariu būdu, mažinti maisto atliekas, didinti gyvūnų gerovę ir kovoti su antimikrobiniu atsparumu bei prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, be kita ko, mažinant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didinant anglies dioksido sekvestraciją, taip pat plėtoti tvariąją energetiką.

Pokytis įgyvendinus projektą: 1) padidėjusios materialinės investicijos, ekonomiškai aktyvių gyventojų ir darbo vietų skaičius; 2) sukurtos ir pradėtos teikti  darnaus turizmo paslaugos; 3) padidintas turizmo paslaugų prieinamumas vietos gyventojams ir turistams; 4) padidintas sveikatingumas, gyvūnų gerovė, aplinkosauginis sąmoningumas, prisidedama prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos.

Pagal VPS priemonę  remiamų arba neremiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašas sudarytas, vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK) ir remiamos veiklos yra šios:

55.10 – Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla

55.20 – Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla

55.20.10 – Poilsio namų veikla

55.20.20 – Vaikų poilsio stovyklų veikla

55.30 – Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla

85.51 Sportinis ir rekreacinis švietimas

91.02 – Muziejų veikla

91.03 – Istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas

93.29 – Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla

96.04 – Fizinės gerovės užtikrinimo veikla

1.11. Tinkami vietos projektų pareiškėjai VVG teritorijoje registruoti ir veikiantys fiziniai ir  juridiniai asmenys – labai maža arba maža įmonė;

VVG teritorijoje  gyvenantys ir/ar veikiantys ūkininkai;

VVG teritorijoje  gyvenantys fiziniai asmenys.

1.12. Tinkami vietos projektų partneriai

 

Projektus privalomas  įgyvendinti su partneriu, (-iais).

VVG teritorijoje registruoti ir veikiantys fiziniai ir  juridiniai asmenys – labai maža arba maža įmonė;

VVG teritorijoje  gyvenantys ir/ar veikiantys ūkininkai;

VVG teritorijoje  gyvenantys fiziniai asmenys.

2.   KVIETIMO GALIOJIMO TERMINAI BEI PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAI
2.1. Kvietimas teikti vietos projektus galioja Nuo 2024-05-27, 8.00 val.

 

Iki 2024-06-28, 24.00 val.

 

2.2. Vietos projektų tinkamas pateikimo būdas: X Elektroniniu paštu:  alytausrajonovvgprojektai@gmail.com

Vietos projekto paraiška su priedais turi  būti  pateikta pasirašyta kvalifikuotu  elektroniniu parašu

 

☐ Kita

Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.

(Jei pasirenkama „Kita“, nurodomas Vietos projektų tinkamas pateikimo būdas.)

3.   TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR ĮGYVENDINIMO TVARKĄ
3.1. VPS (aktuali redakcija) Vietos plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-695 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo“.

VPS nuoroda: https://alytausrvvg.lt/strategijos/2023-2029-m-vietos-pletros-strategija

3.2. VP administravimo taisyklės Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-528 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktuali suvestinė redakcija) (toliau – Vietos projektų administravimo  taisyklės).
3.3. Administravimo taisyklės Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktuali suvestinė redakcija) (toliau – Vietos projektų administravimo  taisyklės).
3.4. Gairės Socialinio ir bendruomeninio verslo vykdymo bei viešųjų paslaugų perdavimo pagal Lietuvos  žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 3D-736 „Dėl Socialinio ir bendruomeninio verslo vykdymo bei viešųjų paslaugų perdavimo pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones gairių patvirtinimo“.
3.5. Vietos projektų atranka ir tinkamumas vertinamas vadovaujantis VPS, VP administravimo taisyklių, Administravimo taisyklių, Gairių galiojančia aktualia redakcija vietos projekto pateikimo dieną.
4.   VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Vietos projektų atrankos kriterijai, jų galimas surinkti didžiausias balų skaičius, patikrinamumas ir kontroliuojamumas numatytas Paramos paraiškos „5. Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ dalyje.

Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 balų, mažiausias privalomas surinkti balų skaičius pagal vietos projektų atrankos kriterijus – 40 balų. Jeigu atrankos vertinimo metu nustatoma, kad vietos projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, vietos projekto paraiška atmetama.

5.   VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI SĄLYGOS IR VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. PRISIDĖJIMAS PRIE RODIKLIŲ ☐  R.3

x R.37

(sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu (5 m.) išlaikyti vietos projekte numatytas naujas darbo vietas. Nauja darbo vieta (naujas etatas) sukuriamos  vadovaujantis  Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų  strateginio plano priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“. 75 000,00  Eur paramos lėšomis  turi būti  sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta (1 etatas))

x R.39 (Kaimo įmonių, įskaitant bioekonomikos įmones, naujai  sukurtų arba plėtojamų, naudojantis BŽŪP parama, skaičius)

x  R.41  (kaimo gyventojų, kuriems naudojantis BŽŪP parama, sudarytos palankesnės sąlygos naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, skaičius)

☐  R.42*

 

Kiti rodikliai ir jų reikšmės numatytos VPS:

Pagal priemonę remiamų projektų pobūdis turi  būti:

  1. pelno projektai;
  2. projektai, gali būti  susiję su gamintojų organizacijomis, vietinėmis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir kokybės schemomis, įskaitant paramą investicijoms, rinkodaros veiklą ir kt. (aktualu rodikliui L802)
  3. projektai, susiję su atsinaujinančiais energijos gamybos pajėgumais, įskaitant biologinę įvairovę (aktualu rodikliui L803)
  4. projektai, prisidedantys prie aplinkos tvarumo, klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo kaimo vietovėse (aktualu rodikliui L804)
  5. projektai, kuriantys darbo vietas (aktualu rodikliui L805)
  6. kaimo verslų, įskaitant bioekonomiką, projektai (aktualu rodikliui L806)
  7. projektai, gerinantys paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą (aktualu  rodikliui L808)
5.2. Ar su paramos paraiška privalomas teikti verslo planas? x   Taip   ☐   Ne
5.3. Ar pagal Priemonę privaloma laikytis Gairėse numatytų reikalavimų ir su paramos paraiška teikti jose numatytus dokumentus? (taikoma socialinio ir bendruomeninio verslo, viešųjų paslaugų perdavimo priemonėms)

 

☐  Taip   x   Ne

5.4. Ar pagal Priemonę vietos projektas turi atitikti VPS temą? (žymima „Taip (tinkamumo sąlyga)“, kai atitiktis numatoma kaip tinkamumo sąlyga, jei atitiktis numatoma atrankos kriterijais, žymima „Taip (atrankos kriterijus)“)

 

x  Taip (tinkamumo sąlyga);  ☐  Taip (atrankos kriterijus)   ☐   Ne

 

Jei atsakoma „Taip“, nurodomas VPS temos pavadinimas:

Geriausias gamtos ir kultūros išteklių panaudojimas gyventojų sveikatai stiprinti ir turizmui vystyti

5.5. Ar pagal Priemonę vietos projektas skirtas jaunimui? (žymima „Taip (tinkamumo sąlyga)“, kai atitiktis numatoma kaip tinkamumo sąlyga, jei atitiktis numatoma atrankos kriterijais, žymima „Taip (atrankos kriterijus)“)

 

☐  Taip (tinkamumo sąlyga);  x Taip (atrankos kriterijus)   ☐   Ne

5.6. Ar pagal Priemonę vietos projektas skirtas inovacijoms diegti? (žymima „Taip (tinkamumo sąlyga)“, kai atitiktis numatoma kaip tinkamumo sąlyga, jei atitiktis numatoma atrankos kriterijais, žymima „Taip (atrankos kriterijus)“)

 

☐  Taip (tinkamumo sąlyga);  ☐  Taip (atrankos kriterijus)   x   Ne

5.7. Pagal Priemonę remiamo vietos projekto pobūdis: x Taip   ☐   Ne Remiami pelno projektai
☐  Taip   x     Ne Remiami projektai, susiję su žinių perdavimu, įskaitant konsultacijas, mokymą ir keitimąsi žiniomis apie tvarią, ekonominę, socialinę, aplinką ir klimatą tausojančią veiklą (aktualu rodikliui L801)
x Taip   ☐   Ne Remiami projektai, susiję su gamintojų organizacijomis, vietinėmis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir kokybės schemomis, įskaitant paramą investicijoms, rinkodaros veiklą ir kt. (aktualu rodikliui L802)
x  Taip   ☐   Ne Remiami projektai, susiję su atsinaujinančios energijos gamybos pajėgumais, įskaitant biologinę (aktualu rodikliui L803)
x  Taip   ☐   Ne Remiami projektai, prisidedantys prie aplinkos tvarumo, klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo kaimo vietovėse (aktualu rodikliui L804)
x  Taip   ☐   Ne Remiami projektai, kurie kuria darbo vietas (aktualu rodikliui L805)
x Taip   ☐   Ne Remiami kaimo verslų, įskaitant bioekonomiką, projektai (aktualu rodikliui L806)
☐  Taip   x   Ne Remiami projektai, susiję su sumanių kaimų strategijomis (aktualu rodikliui L807)
x  Taip   ☐   Ne Remiami projektai, gerinantys paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą (aktualu rodikliui L808)
☐  Taip   x     Ne Remiami socialinės įtraukties projektai (aktualu rodikliui L809)
5.8. Netinkamos finansuoti išlaidos Numatyta Vietos projektų administravimo  taisyklėse.
5.9. Neremiamų veiklų sritys pagal Priemonę Neremiamos ekonominės veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 2 redakcija) yra tos, kurios  neišvardintos Kvietimo teikti vietos projektus Nr.2  lentelės  1.10. eilutėje.
5.10. Kita Pareiškėjas projektą turi planuoti taip, kad būtų skatinamas darnaus turizmo verslo kūrimas ir plėtra, jame būtų integruoti gamtos ir vietos kultūros ištekliai (pvz.: projektas siekiamas įgyvendinti gamtinėje lokacijoje (prie ežero, saugomoje teritorijoje ar pan.),o projekto įgyvendinimo teritorijoje ar gretimai veikia/yra kultūriniai objektai), kurie gali prisidėti prie sveikatinimo paslaugų kokybės sukūrimo/pagerinimo ir/ arba padidinti jų prieinamumą vietos gyventojams ir turistams.

 

Pareiškėjas,  teikdamas  vietos projektą, prideda  garantinį raštą, kad  vietos projekto kontrolės laikotarpiu užtikrins gyvūnų gerovę (pvz.: projekto vykdytojas rūpinsis klientų ir/ arba darbuotojų gyvūnų fiziniais ir/ ar socialiniais poreikiais). Kartu su paraiška pareiškėjas privalo pateikti raštišką  įsipareigojimą, kad projekto kontrolės metu  bus  užtikrinama gyvūnų gerovė, o su vietos projekto galutine įgyvendinimo ataskaita, pagal poreikį, jeigu būtina įsigyti kokį nors inventorių gyvūnams (ne paramos lėšomis), turi būti pateikiami dokumentai, įrodantys investicijas (sąskaitos-faktūros), susijusias su gyvūnų gerovės užtikrinimu. Įsipareigojimo kontroliavimas vykdomas visą  projekto kontrolės laikotarpį ir gali būti, be atskiro įspėjimo, bet kuriuo  metu patikrinama, kaip  laikomasi garantiniame rašte išdėstyto  įsipareigojimo, užtikrinant gyvūnų gerovę.

 

Vietos projekte turi  būti aiškiai ir konkrečiai aprašyta  kaip   projektas   gali prisidėti/ prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir/ ar prisitaikymo prie jos,  ir / arba mažins išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didins anglies dioksido sekvestraciją ir/ arba prisidės prie tvarios energetikos, naudos tvarius, draugiškus aplinkai ir žmogaus sveikatai palankius metodus bei klimato kaitą švelninančias priemones.

 

Jeigu vietos  projektas, susijęs su maistu ir sveikata jis turi atliepti visuomenės poreikius, įskaitant aukštos kokybės, saugius ir maistingus maisto produktus, pagamintus tvariu būdu bei kaip mažins maisto atliekas  bei didins gyvūnų gerovę ir/ arba kovos su antimikrobiniu atsparumu.

 

Vietos projekte turi  būti pagrįsta kaip  projektas prisideda prie  ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų įgyvendinimo:

–        Subregioninės vietovės principas:

Pagal priemonę siekiama platesnio investicijų ir veiklų pasiskirstymo, didesnio naudos gavėjų skaičiaus, didesnio paslaugų prieinamumo vietos gyventojams ir turistams,  didesnio aplinkosauginio sąmoningumo, prisidėjimo prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos);

–        Partnerystės principas:

Projektus privalomas  įgyvendinti su partneriu, (-iais).

Skatinama bendradarbiaujant organizacijoms integruoti gamtos ir kultūros išteklius, jų pagrindu sukurti ir teikti darnaus turizmo paslaugas, pagerinti jų kokybę. Vienas iš atrankos kriterijų ‚projektas įgyvendinamas kartu su partneriu“;

–        Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

Pagrindžiama, kaip vietos  projekte bus integruotas lyčių lygybės principas.  Ar naudos gavėjams ir skirtingų tikslinių grupių atstovams bus suteiktos lygios teisės dalyvauti veiklose ir naudotis projektų rezultatais. Kaip Įvairioms socialinėms grupėms  bus suteikta vienoda galimybė pasinaudoti parama pagal visus prioritetus);

–        Jaunimas:

Pagrindžiama kaip  į vietos projekto veiklas  bus  įtraukiamas jaunimas  iki 29,  ir/arba jauni žmonės iki 40 m. ir/ arba  atitinkamai asmenys su negalia.

 

Vietos projekte turi  būti aiškiai ir konkrečiai  aprašyta  kaip bus įgyvendinami šie pokyčiai (grindžiama paraiškos 3 lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“ laukelyje):

1.Naujai kuriamų arba plėtojamų verslų kaime skaičius, vnt.

2.Naujai kuriamų ir išlaikomų darbo vietų skaičius, etatais.

6.   KVIETIMAS SKELBIAMAS
6.1. Interneto svetainės www.alytausrvvg.lt ; www.nma.lt
6.2. El. portalai Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.
6.3. Laikraščiai „Alytaus naujienos“
6.4. Kita Socialinio tinklo facebook paskyroje: Alytaus rajono vietos veiklos grupė.
7.   INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI VIETOS PROJEKTUS IR VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ TEIKIAMA
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 609 98317, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 609 98316, VPS viešųjų ryšių specialistas Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59970.

Paramos paraiška, jos priedai ir kiti susiję dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildyti dokumentai bei jų priedai nepriimami, išskyrus, kai prie paramos paraiškos pridedami dokumentai užsienio kalba ir pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų arba pareiškėjo.

Paramos paraiška ir verslo planas (kai taikoma) turi būti iki galo užpildyti, naudojant prie Kvietimo dokumentacijos prisegtas tinkamas formas.

*Rodiklis Rodiklio pavadinimas
R.3 Ūkių, pagal BŽŪP gaunančių paramą skaitmeninėms ūkininkavimo technologijoms plėtoti, dalis
R.37 BŽŪP projektais remiamas naujų darbo vietų kūrimas
R.39 Kaimo įmonių, įskaitant bioekonomikos įmones, sukurtų naudojantis BŽŪP parama, skaičius
R.41 Kaimo gyventojų, kuriems BŽŪP parama pagerino galimybes naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, dalis
R.42 Asmenų, įtrauktų į remiamus socialinės įtraukties projektus, skaičius

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija