PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.24 (atnaujintas ir pratęstas)

Kviečiame dalyvauti fotonuotraukų konkurse „Mūsų kaimo bendruomenės pasididžiavimas“
2020 lapkričio 19
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.25 (atnaujintas ir pratęstas)
2020 lapkričio 20

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.24 (atnaujintas ir pratęstas)

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė

„Investicijos žemės ūkio produktų pridėtinei vertei didinti“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Remiamos veiklos:

Investicijos turi būti susijusios su žemės ūkio produktų perdirbimu, inovacijomis, naujomis technologijomis bei procesams diegti siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus, žemės ūkio produktų rinkodarai, ypač susijusiai su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra Alytaus rajono VVG teritorijoje veikiančių žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumą ir maksimalia paramos suma remiant  vietos projekto įgyvendinimą turi būti sukurta ne mažiau kaip 2 naujas darbo vietas. Numatoma remti inovatyvias  investicijas, skatinant kurti didesnę pridėtinę vertę turinčius produktus, taip sudarant sąlygas vietos gamintojams lengviau integruotis į maisto tiekimo grandinę.

Galimi pareiškėjai:

VVG teritorijoje registruoti ir  veiklą vykdantys juridiniai (labai maža ar maža įmonė), bei fiziniai asmenys, veiklą vykdantys pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, ūkininkai. Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 99 929,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 99 929.00 Eur.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

·         iki 50,00 proc.;

·         iki 70,00 proc. kai privatus juridinis arba fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

 

VPS priemonė

„Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ veiklos srities „Inovatyvaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9.1

Remiamos veiklos:

Priemonės veiklos sritis  skirta  darbo vietoms kurti bei VVG teritorijos mastu  inovatyvių prekių/ produktų  gamybai, inovatyvių  paslaugų teikimui. Inovacijos vietos projekte planuojamos ir   taikomos  VVG teritorijos mastu.

Socialinio verslo samprata  apibrėžta ir  suprantama taip  kaip nustatyta  Socialinio verslo gairėse, patvirtintose 2017 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-720  ,,Dėl socialinio verslo vykdymo pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų  programos priemonės gairių patvirtinimo“ (2017 m. lapkričio 29 įsakymo Nr. 3D-764 redakcija) (toliau – Socialinio verslo gairės).

Inovatyvumo samprata  apibrėžta   ir suprantama taip  kaip nustatyta LR Žemės ūkio ministro įsakymu 2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 3D-918 patvirtintoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikoje“ (toliau – Inovatyvumo metodika).

Galimi pareiškėjai:

  • VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno siekiantys socialinio verslo subjektai (juridiniai asmenys priskiriami labai mažų ir mažų įmonių kategorijai);
  • VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys ne pelno siekiantys socialinio verslo subjektai juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą (bendruomeninės organizacijos, kuriančios arba plėtojančios bendruomeninį verslą).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 50 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • iki 80,00 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų kai projektą teikia pelno siekiantys socialinio verslo subjektai (juridiniai asmenys priskiriami labai mažos ir mažos įmonės kategorijai), kai vietos projektas yra  privataus socialinio verslo pobūdžio, atitinkantis Socialinio verslo gairių nuostatas ir Inovatyvumo metodiką;
  • iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai projektą teikia bendruomeninės organizacijos (veikiančios pagal  Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą). kai vietos projektas yra  viešojo  socialinio verslo pobūdžio, atitinkantis Socialinio verslo gairių nuostatas ir Inovatyvumo metodiką.
Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 199 929,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.alytausrvvg.lt, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus skelbtas Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2020 m. spalio 28 d. rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu  Nr.52 galiojo nuo 2020 m. spalio 30 d. 08.00 val. iki 2020 m. gruodžio 4 d. 17.00 val.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2020 m. lapkričio 18 d. rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu  Nr.54  Kvietimas nuo 2020 m. lapkričio 20 d. iki 2020 m.  lapkričio 22 d. sustabdomas. Sustabdyto kvietimo laikotarpiu paraiškos nepriimamos ir neregistruojamos.

Atnaujintas  ir patikslintas kvietimas teikti vietos projektus galioja  nuo 2020 m. lapkričio 23 d. 08.00 val. iki 2020 m. gruodžio 21 d. 17.00 val. Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Vietos projektų paraiškos karantino metu priimamos taip: vietos projekto pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo (notariškai patvirtintas) teikia paraišką (su lydraščiu ir  pasirašyta kaip nurodyta Vietos projektų administravimo taisyklių 71 punkte) registruotu paštu ir per kurjerį arba  paraiškos dokumentus, pasirašo saugiu elektroniniu parašu ir teikia elektroniniu paštu: info@alytausrvvg.lt .

Vietos projektų paraiškos ne karantino metu priimamos taip: vietos projekto pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo (notariškai patvirtintas) asmeniškai pateikia vietos projekto paraišką  (pasirašytą Vietos projektų administravimo taisyklių 71 punkte nustatyta tvarka) Alytaus rajono vietos veiklos grupei adresu: Naujoji g. 48, Alytus.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 609 98317, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 315 37727, VPS finansininkė – buhalterė  Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970 .