PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.25 (atnaujintas ir pratęstas)

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.24 (atnaujintas ir pratęstas)
2020 lapkričio 20
Šeštasis virtualus tarptautinio projekto „Lėtos kultūros patirtys2.00 / CultTrips 2.00“ partnerių susitikimas
2020 lapkričio 20

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.25 (atnaujintas ir pratęstas)

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9)  veiklos sričiai „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2) Remiamos veiklos:

Būtiniausių paslaugų Alytaus rajono VVG teritorijos gyventojams prieinamumui, jų kokybei gerinti, kainai mažinti, bendruomenės narių užimtumui didinti, papildomoms pajamoms gauti pagelbėtų bendruomeninių paslaugų kūrimas  ir plėtra.  įvairias bendruomenines paslaugas, susijusias socialinės pagalbos savo bendruomenės nariams ar VVG teritorijos mastu teikti mobilias paslaugas,  bendruomenėse populiarių tradicinių amatų ir su tuo susijusių paslaugų vystymu bei kitų įvairių bendruomeninių paslaugų kūrimu ir plėtra, finansuojant išlaidas, susijusias su veiklos aprašo įgyvendinimu.  Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.

Galimi pareiškėjai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal  LR asociacijų, viešųjų įstaigų (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė ar valstybė), labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 50 000.00 Eur.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

iki 95,00 proc.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

 

 

VPS priemonė

„Bendradarbiavimo, tinklaveikos skatinimas, plėtojant vietos iniciatyvas, diegiant inovacijas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8)

Remiamos veiklos:

Numatoma remti bendradarbiavimo, tinklaveikos skatinimo veiksmus, plėtojant vietos iniciatyvas, diegiant moksliniais tyrimais grįstas socialines inovacijas (inovacijos vietos projekte planuojamos ir   taikomos  VVG teritorijos mastu.), finansuojant išlaidas, susijusias su verslo plano įgyvendinimu.

Projekto naudos turi  būti grįstos mokslo tyrimais ar  išvadomis,

Remiama: 1. naujų produktų, praktikos, procesų ir technologijų plėtojimas žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitose vietos ekonomijos sektoriuose; 2. bendradarbiavimas, organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais, siekiant plėtoti švietimo, socialines, laisvalaikio paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą; 3. tiekimo grandinės dalyvių horizontaliu ir vertikaliu bendradarbiavimu, kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines ir vietos rinkas.

Inovatyvumo samprata  apibrėžta   ir suprantama taip  kaip nustatyta LR Žemės ūkio ministro įsakymu 2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 3D-918 patvirtintoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikoje“. Priemonė skirta  darbo vietoms kurti. Gautas paramos lėšas administruoja projekto pareiškėjas.

Galimi pareiškėjai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys viešieji ir privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė,  labai maža ar maža įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis individualią veiklą.

Galimi partneriai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys viešieji ir privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė,  labai maža ar maža įmonė, ūkininkas ar kitas fizinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis individualią veiklą.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 99 929,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 50 000,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

iki 70 proc. kai vietos projektą teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

iki 50 proc. kai vietos projektą teikia privatus juridinis asmuo atitinka mažai įmonei keliamus reikalavimus;

iki 50 proc. kai vietos projektą teikia fizinis asmuo neatitinka labai mažai įmonei keliamų reikalavimų;

iki 80 proc. kai vietos projektą teikia viešasis juridinis asmuo arba nevyriausybinė organizacija.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 199 929,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.alytausrvvg.lt, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galiojo nuo 2020 m. lapkričio 6 d. 08.00 val. iki 2020 m. gruodžio 7 d. 17.00 val.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės valdybos 2020 m.  lapkričio 19 d. protokolu  Nr.55 kvietimas nuo 2020 m. lapkričio 20 d. iki 2020 m. lapkričio 22 d. yra stabdomas. Sustabdyto Kvietimo metu paraiškos nepriimamos ir neregistruojamos.

Atnaujintas, pratęstas Kvietimas galioja nuo 2020 m. lapkričio 23 d. 08.00 val. iki 2020 m. gruodžio 21 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos karantino metu priimamos taip: vietos projekto pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo (notariškai patvirtintas)  teikia paraišką (su lydraščiu ir  pasirašyta kaip nurodyta Vietos projektų administravimo taisyklių 71 punkte) registruotu paštu ir per kurjerį arba  paraiškos dokumentus, pasirašo saugiu elektroniniu parašu ir teikia elektroniniu paštu: info@alytausrvvg.lt .

Vietos projektų paraiškos ne karantino metu priimamos taip: vietos projekto pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo (notariškai patvirtintas) asmeniškai pateikia vietos projekto paraišką  (pasirašytą Vietos projektų administravimo taisyklių 71 punkte nustatyta tvarka) Alytaus rajono vietos veiklos grupei adresu: Naujoji g. 48, Alytus.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 609 98317, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 315 37727, VPS finansininkė – buhalterė  Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970 .