PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3

Kvietimas į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį susirinkimą
2018 balandžio 13
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 4
2018 balandžio 15

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonės veiklos sritį:

VPS priemonė

„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“  LEADER-19.2-SAVA-6.4

Remiamos veiklos:

VVG teritorijoje registruotų ir veiklą vykdančių  juridinių ir fizinių asmenų ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą, išskyrus žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys  juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža arba maža įmonė; ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis individualią veiklą (pareiškėjo (fizinio asmens) deklaruota gyvenamoji vieta VVG teritorija).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 329 600,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 82 400,00 Eur

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

– iki 70,00 proc. kai privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

– iki 50,00 proc. kai juridinis asmuo atitinka mažai įmonei keliamus reikalavimus;

– iki 50,00 proc. kai fizinis asmuo neatitinka labai mažai įmonei keliamų reikalavimų.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 329 600,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Visą reikalingą dokumentaciją rasite čia.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m.  balandžio 16 d.  8.00 val. iki 2018 m.  birželio 1 d. 17 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus. Paramos paraiška ir pateikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu ir t. t.) arba kitais adresais teikiamos paraiškos nepriimamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 315 37727, VPS finansininkė – buhalterė  Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970.