PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.38

Kaimo plėtros administravimas (KPA)– ištęstinės magistrantūros studijos mišriu nuotoliniu būdu VDU Žemės ūkio akademijoje.
2023 birželio 22
Liepos 9 d. kviečiame į Kumečių k. prie tvenkinio, kur vyks Dzūkijos metams skirtas teatralizuotas renginys
2023 liepos 1

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.38

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) Remiamos veiklos:

Būtiniausios paslaugos  ir jų prieinamumo didinimas Alytaus rajono VVG teritorijos gyventojams. Paslaugų kokybės gerinimas.

Įvairios bendruomeninės paslaugos, susijusias su socialine pagalba, kurios kuriamos  bendruomenės nariams ar ir visos VVG teritorijos mastu gali būti planuojamos  teikti mobiliu  būdu.  Bendruomenėse populiarių tradicinių amatų ir su tuo susijusių paslaugų vystymas bei kitų įvairių bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra. Priemonė skirta darbo vietoms kurti.

Galimi pareiškėjai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal  LR asociacijų, viešųjų įstaigų (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė ar valstybė), labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 50 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

iki 50 000.00 Eur.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

iki 95,00 proc.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonės

„Ūkio ir verslo plėtra“

(kodas LEADER-19.2-6)

veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

Remiamos veiklos:

VVG teritorijoje svarbu suteikti paramą   ne žemės ūkio verslui pradėti, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą, išskyrus žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, kai galutinis  produktas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede (toliau – Sutarties I priedas) nurodytas produktas. Detalusis produktų sąrašas pateikiamas 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 2016/1821, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas. Jeigu apdorotas, perdirbtas, pagamintas produktas patenka į Sutarties I priedo sąrašą, tačiau pajamos gaunamos iš paslaugos suteikimo šiam produktui pagaminti, tokia veikla remiama pagal šią veiklos sritį. Priemonė skirta darbo vietoms kurti.

Galimi pareiškėjai:

VVG teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 32 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

iki 32 000,00 Eur.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

iki 70 proc. kai fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonės

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Remiamos veiklos: Visų rūšių mažos apimties infrastruktūros kūrimas ir plėtra, finansuojant viešų pastatų ir viešų erdvių (išskyrus kultūros paveldo ir sporto infrastruktūrą), kai pastatai ar žemė yra valstybės ar savivaldybių nuosavybė, sutvarkymui ir pritaikymui gyventojų poreikiams. Ši veiklos sritis tiesiogiai darbo vietų nekuria.
Galimi pareiškėjai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal LR asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG), VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės ir jų įstaigos.

Projektas teikiamas  su partneriais. Galimi partneriai: VVG  teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal LR asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG), VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės ir jų įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 16 052,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

iki 16 052,00 Eur .

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

iki 80,00 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „Vietovės privalumų panaudojimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-8) Remiamos veiklos:

Priemonė skirta per bendruomeninius veiklos vietos projektus išryškinti kaimo vietovių kultūrinius privalumus. Šia priemone gali būti įgyvendinami ne pelno, veiklos vietos projektai, kurie jungia įvairaus amžiaus vietos bendruomeninių organizacijų žmones ir skatina jų saviraišką, kūrybiškumą ir bendradarbiavimą. Kai vietos gyventojai imasi bendrų iniciatyvų, tai labai skatina jaunų žmonių integraciją į bendruomenę. Šios priemonės vietos projektai per kultūrinę, turiningo laisvalaikio, pažintinę, švietėjišką veiklą gali prisidėti ir  prie žalingų įpročių paplitimo mažinimo bei didinti jaunų žmonių motyvaciją likti kaime. Bus paremti  kaimo bendruomeninių organizacijų vietos projektai, kurie skirti kultūrinei veiklai, iniciatyvoms, kurios remiasi vietos kultūros istorija, žymiais kraštiečiais ar jų atminimo įamžinimu. Taip pat remiamos įvairias kultūrinės tradicijos, dzūkų meninė kūryba ir tai kas istoriškai atliepia daugumos vietos gyventojų kultūrinius interesus ir lūkesčius. Remiamos veiklos: kultūrinės iniciatyvos, kultūrinės dirbtuvės, plenerai, parodos, kurios kuriamos ir eksponuojamos bendruomenių patalpose ar viešose atvirose erdvėse. Projektuose turi būti aprašoma, kad  priemonių tikslai ne vienadieniai ir, kad ateityje turės tęstinumą kas skatins kaimo bendruomenių žmones saugoti bei puoselėti kultūros tradicijas, leis didžiuotis savo kraštu ir prisidės kuriant patrauklią gyvenimui ir poilsiui aplinką kaime. Ši  priemonė darbo vietų nekuria.

Galimi pareiškėjai:

VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios bei pagal LR asociacijų įstatymą veikiančios bendruomeninės organizacijos, atitinkančios nevyriausybinių organizacijų statusą. Projektai gali būti teikiami su partneriais, kurie taip pat yra VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios bei pagal LR asociacijų įstatymą veikiančios bendruomeninės organizacijos, atitinkančios nevyriausybinių organizacijų statusą.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 14 000,00  Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

iki 7 000,00  Eur.

Paramos veiklos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis  gali sudaryti iki 95,00 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų. Veiklos vietos projekto galutinis rezultatas pats savaime nėra materialus turtas. Esmė yra pats projektas, o ne nuolatinė veikla.
Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 112 052,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.alytausrvvg.lt, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. liepos 17 d., 08.00 val. iki 2023 m.   rugpjūčio 21 d., 24.00 val.  

Vietos projektų paraiškos su priedas Alytaus rajono vietos veiklos grupei teikiamos tik  el. pašto adresu: alytausrajonovvgprojektai@gmail.com ir pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Vietos projektų administravimo taisyklių 68 punktu  nustatyta, kad visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu bei pateikiami 71 punkte nustatyta tvarka, kad Vietos projektų paraiškas rengia ir VPS vykdytojai teikia pareiškėjai.

Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).

Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pasirašyti ir pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo. Įgaliotas asmuo el. būdu kartu pateikia ir notaro patvirtintą įgaliojimą.

Vietos projektų paraiškų priėmimo laikotarpiu vietos projektų gautas paraiškas  VVG tą pačią darbo dieną el. paštu dokumentai@nma.lt persiunčia Agentūrai, išskyrus atvejus, kai vietos projekto paraiška gaunama po darbo valandų.

Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 609 98317, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 609 98316, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija