PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.41 (pratęstas)

Projektas „Susitelkti ir kurti“, skirtas paminėti Lietuvos įstojimo į NATO ir Europos Sąjungą 20-metį
2024 birželio 10
NAUJIENOS BENDRUOMENĖMS
2024 liepos 6

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.41 (pratęstas)

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) Remiamos veiklos:

Būtiniausios paslaugos  ir jų prieinamumo didinimas Alytaus rajono VVG teritorijos gyventojams. Paslaugų kokybės gerinimas.

Įvairios bendruomeninės paslaugos, susijusias su socialine pagalba, kurios kuriamos  bendruomenės nariams ar ir visos VVG teritorijos mastu gali būti planuojamos  teikti mobiliu  būdu.  Bendruomenėse populiarių tradicinių amatų ir su tuo susijusių paslaugų vystymas bei kitų įvairių bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra. Priemonė skirta darbo vietoms kurti.

Galimi pareiškėjai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal  LR asociacijų, viešųjų įstaigų (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių viena iš steigėjų yra savivaldybė ar valstybė), labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 25 498,19 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

iki 25 498,19 Eur.

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

iki 95,00 proc.

Finansavimo šaltiniai: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai

(EŽŪFKP)  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 25 498,19 Eur iš EŽŪFKP bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.alytausrvvg.lt, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2024 m. gegužės 21 d., 08.00 val. iki 2024 m.  birželio 21 d., 24.00 val.  ir pratęstas iki 2024 m. liepos 19 d., 24.00 val.

Vietos projektų paraiškos su priedas Alytaus rajono vietos veiklos grupei teikiamos tik  el. pašto adresu: alytausrajonovvgprojektai@gmail.com ir pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Vietos projektų administravimo taisyklių 68 punktu  nustatyta, kad visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu bei pateikiami 71 punkte nustatyta tvarka, kad Vietos projektų paraiškas rengia ir VPS vykdytojai teikia pareiškėjai.

Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).

Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pasirašyti ir pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo. Įgaliotas asmuo el. būdu kartu pateikia ir notaro patvirtintą įgaliojimą.

Vietos projektų paraiškų priėmimo laikotarpiu vietos projektų gautas paraiškas  VVG tą pačią darbo dieną el. paštu dokumentai@nma.lt persiunčia Agentūrai, išskyrus atvejus, kai vietos projekto paraiška gaunama po darbo valandų.

Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 609 98317, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 609 98316, VPS viešųjų ryšių specialistas Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970.