PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5

Seminaras KPP 2014-2020 m. programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ nuostatų pristatymas
2018 birželio 11
VVG išvykstamasis pažintinis renginys (projektų lankymas) į Telšių kraštą
2018 birželio 25

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 5

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemones:

VPS priemonė

„Jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas ir gerinimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui“ LEADER-19.2-SAVA-6

Remiamos veiklos:

remiama jauniems žmonėms skirtos infrastruktūros kūrimas, pritaikant ją laisvalaikiui, sveikatingumui (pvz. įrengiant sporto ar vaikų žaidimų aikšteles,  čiuožyklas, sveikatingumo zonas su treniruokliais, viešas pirtis su vandens pramogomis ar pan.)

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal LR asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG), VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės ir jų įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 136 426 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 68 213 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“ LEADER-19.2-7.6

Remiamos veiklos:

Kaimo kultūros ir gamtos paveldo objektų atnaujinimui ir pritaikymui Alytaus rajono VVG gyventojų viešiesiems ir turizmo poreikiams, finansuojant išlaidas, susijusias su veiklos aprašo įgyvendinimu.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys įregistruoti pagal LR asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG), VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės ir jų įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 100 000 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80 proc.
Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 236 426 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Visą reikalingą dokumentaciją rasite čia.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. birželio 18 d. 8.00 val. iki 2018 m. liepos 20  d. 17 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 315 37727, VPS finansininkė – buhalterė  Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970 .