VVG vietos projektų administravimo proceso peržiūra naujojo laikotarpio kontekste

Projektas „Projektų sąveika ir darbų tęstinumo užtikrinimas“
2022 lapkričio 28
Kviečiame į kalėdų eglutės įžiebimą Venciūnuose
2022 lapkričio 30

VVG vietos projektų administravimo proceso peržiūra naujojo laikotarpio kontekste

Alytaus rajono VVG  2022 m. lapkričio 24 d. dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „VVG vietos projektų administravimo proceso peržiūra naujojo laikotarpio kontekste“, kurią inicijavo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra). Renginys vyko BEST BALTIC viešbutyje Kaune, kuriame  dalyvavo VVG atstovai iš  Lietuvos bei  už LEADER programos įgyvendinimą ir VVG VPS taupaus ir efektyvaus lėšų naudojimo priežiūrą atsakingi Agentūroje vadovaujantys smenys, VVG administratoriai, mokėjimo prašymų vertintojai. Sudėliotas sąrašas pasiūlymų vietos projektų administravimo procesui naujajam 2024 – 2027 metų laikotarpiui bus išsamiai išanalizuotas Agentūroje.

 

 

 

 

 

 

 

ŠIUO METU TEISĖS AKTUOSE  PLANUOJAMI  (NEPATVIRTINTI) 2024 -2027 METŲ  KAIMO VIETOVIŲ RENGIAMAI  VPS  TAIKOMI SPECIALŪS REIKALAVIMAI  VVG  KOLEGIALIAM VALDYMO ORGANUI

Specialiosios tinkamumo sąlygos, taikomos VVG:

 1. atstovauti kaimo vietovėms, kurių bendras gyventojų skaičius yra nuo 10 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant kaimus, miestelius, miestus, kitas gyvenamąsias vietoves, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. (savivaldybių centrai, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, nelaikomi kaimo vietovėmis). Rečiau apgyvendintose teritorijose, kuriose gyventojų tankumas yra lygus arba žemesnis kaip 25 gyventojai į km2, atstovaujama kaimo vietovės teritorija gali būti nuo 6 tūkst. iki 150 tūkst. gyventojų. Teritorija geografiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriais turi būti vientisa, nepriklausyti kitos VVG teritorijai, kuri pretenduoja į paramą pagal Priemonę. Jeigu iš geografiškai persidengiančios teritorijos pateikiamos vertinti kelios VPS, atrankos vertinimo metu atrenkama daugiausiai atrankos balų surinkusi VPS;
 2. sudaryti sprendimų priėmimo teisę dėl projektų (įskaitant VPS) įgyvendinimo atstovaujamoje teritorijoje pagal Priemonę turintį kolegialų valdymo organą, susidedantį iš ne mažiau kaip 11 narių, atstovaujančių skirtingoms interesų grupėms ir užtikrinti, kad nei viena interesų grupė nekontroliuotų sprendimo priėmimo:

2.1. vietos socialinius interesus atstovaujantis asmuo (pilietinės visuomenės atstovas) – VVG teritorijoje įsteigtos ir veikiančios bendruomeninės organizacijos ar kitos NVO skirtas atstovas, kurio dalyvavimo VVG kolegialaus valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti socialiniams interesams (pvz. atstovauti VVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms bendruomeninėms organizacijoms, asociacijoms, NVO ir kt.). Jeigu socialinius interesus atstovaujanti organizacija, veikia didesnėje negu VVG apibrėžta veiklos teritorija, jos atstovas  turi būti arba veikti VVG  teritorijoje (pvz. atstovo gyvenamoji vieta yra VVG teritorija arba atstovaujamos organizacijos padalinys registruotas VVG teritorijoje).

.2.2. vietos privatiems ekonominiams interesams atstovaujantis asmuo (verslo atstovas) – VVG teritorijoje įsteigtos ir veikiančios privataus juridinio asmens, privačių juridinių asmenų asociacijos arba fizinių asmenų, užsiimančių ekonomine veikla, asociacijos paskirtas asmuo, taip pat fizinis asmuo, besiverčiantis ekonomine veikla, kurio dalyvavimo kolegialaus VVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti ekonominiams interesams (pvz., atstovauti VVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (pripažinimo labai mažomis, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), ūkininkams, verslą plėtojantiems fiziniams asmenims);

2.3. viešojo administravimo institucijas ar įstaigas atstovaujantis asmuo (vietos valdžios atstovas) – VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės, kuri yra VVG narė, mero ar tarybos paskirtas asmuo, tos savivaldybės valdomos įmonės, administravimo subjekto ar kitos VVG teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos, kurios atlieka viešojo administravimo funkciją ir yra VVG narės, atstovas (išskyrus savivaldybės politikus ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus), kurių dalyvavimo kolegialaus VVG valdymo organo veikloje tikslas – atstovauti viešąjį interesą. Viešojo administravimo institucijų ar įstaigų atstovai gali sudaryti ne daugiau nei 20 proc. VVG kolegialaus valdymo organo narių;

2.4. kitas, 3.1– 3.3 papunkčiuose nenumatytas, interesų grupes atstovaujantys asmenys;

2.5. jei VVG kolegialų valdymo organą atstovauja 3 interesų grupės, kolegialus valdymo organas turi būti sudarytas iš 12.3.1 – 12.3.3 papunkčiuose numatytų interesų grupių.

2.6. į kolegialaus valdymo organą negali būti renkami politikai, t. y.  asmenys, kurių nuolatinė veikla yra politika ir kurie dalyvauja partijų ar (ir) vyriausybės ar (ir) savivaldybių aukščiausiųjų organų darbe, turi įgaliojimus priimti politinius sprendimus (pvz. meras, taryba; seimo nariai, partijų skyrių vadovai, premjeras, ministrai, vice ministrai ir pan.).

2.7. savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti darbuotojai, jos valdomų įmonių, savivaldybės administravimo subjektų ar kitos VVG teritorijoje veikiančios valstybės įstaigos, organizacijos, kurios atlieka viešojo administravimo funkcijas ir yra VVG narės,  vadovai kolegialiame VVG valdymo organe gali atstovauti tik viešojo administravimo interesų grupę. Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų VVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti socialinius ir ekonominius interesus  (pvz., yra bendruomeninės organizacijos narys ir ūkininkas), jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriai interesų grupei atstovauja eidamas kolegialaus VVG valdymo organo nario pareigas;

2.8. jeigu atstovaujama teritorija apima kelių besiribojančių savivaldybių teritoriją ar kelių savivaldybių teritorijų dalį (-is), kurios turi būti ne mažesnės kaip seniūnija, į VVG valdymo organą iš kiekvienos savivaldybės, kurios teritorijoje veikia VVG, turi būti išrinkta bent po vieną asmenį iš visų trijų ar keturių interesų grupių;

2.9. į VVG kolegialaus valdymo organą išrinkti VVG teritorijoje veikiančios (-ių) moterų ir vyrų lygias galimybes, asmenų, turinčių negalią, ar kitos (-ų) organizacijos (-ų), ginančios (-ių) žmogaus teises, veikiančios (-ių) pažeidžiamų ir (ar) atskirtų visuomenės grupių teisių ir gerovės užtikrinimo srityse, atstovą (-us) atstovauti socialiniams interesams;

2.10. kolegialaus valdymo organo nariai iki pirmojo kolegialaus valdymo organo posėdžio arba pirmojo dalyvavimo kolegialaus valdymo organo posėdyje Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja privačius interesus ir sutinka teikti minėtas deklaracijas (jeigu šios nėra viešai prieinamos) bei jų pakeitimus VVG ir Agentūrai;

2.11. kolegialaus valdymo organas yra įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į kolegialų VVG valdymo organą) ir užtikinama lyčių pusiausvyra (mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų);

2024 -2027 METŲ  KAIMO VIETOVIŲ VPS  TAIKOMI TIKSLAI IR HORIZONTALIEJI PRINCIPAI

VPS turi būti prisidedama prie šių bendrosios žemės ūkio politikos tikslų:

 1. bendrojo tikslo – stiprinti socioekonominę kaimo vietovių struktūrą;
 2. specialiojo tikslo – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę bei pasirinktinai kitų tikslų, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 6 straipsnyje.
 3. kompleksinio tikslo – modernizuoti žemės ūkį bei kaimo vietoves puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.

Priemone prisidedama prie šių ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų įgyvendinimo:

 1. subregioninės vietovės principo, t. y.  VVG SP nustatytose teritorijų ribose, t. y. kaimo vietovėse, kurių bendras gyventojų skaičius yra nuo 10 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant miestelius ir miestus, kurių gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. (savivaldybių centrai nelaikomi kaimo vietove) formuoja veiklos teritorijas ir jose planuoja įgyvendinti VPS. Rečiau apgyvendintose teritorijose, kuriose gyventojų tankumas yra lygus arba žemesnis kaip 25 gyventojai į km2, vietos plėtros strategija gali būti taikoma kaimo vietovių teritorijoje nuo 6 tūkst. iki 150 tūkst.;
 2. partnerystės principo, t. y. VVG veiklą grindžia partneryste tarp viešųjų ir privačiųjų vietos socialinių ir ekonominių interesų grupių, užtikrindama, kad nė viena interesų grupė nekontroliuotų sprendimo priėmimo;
 3. „iš apačios į viršų” principo, t. y. VVG veikloje taiko  vietos gyventojų skatinimo, įtraukimo ir aktyvinimo veiksmus, kurie sąlygoja vietos poreikių aktualumą, įvairovę bei perspektyvumą;
 4. bendradarbiavimo principo, t. y. VVG inicijuoja ir įgyvendina teritorinius ir (ar) tarptautinius bendradarbiavimo projektus, dalyvauja  tinklo veikloje;
 5. inovacijų principo, t. y. VVG skatina ir vysto  inovacijas (naujus produktus, paslaugas, veiklos būdus ir kt.) vietos lygmeniu;
 6. moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo principo, t. y. VVG sudaro kolegialų valdymo organą taip, kad sprendimų priėmime būtų laikomasi moterų ir vyrų dalyvavimo pusiausvyros;
 7. jaunimo skatinimo, t. y. VVG į kolegialų valdymo organą įtraukia  asmenis iki 29 metų (įskaitytinai), ir (arba) jauni žmonės iki 40 metų (įskaitytinai).

2024 -2027 METŲ  KAIMO VIETOVIŲ VPS  LĖŠOMIS REMIAMA VVG VEIKLA

Pagal  LEADER  priemonę  remiama  VVG veikla bus susijusi su:

 1. vietos projektų įgyvendinimu (planuojama 80 proc.);
 2. VPS įgyvendinimo administravimu ir VVG teritorijos gyventojų aktyvinimu dalyvauti įgyvendinant VPS (planuojama 20 proc. kartu su teritoriniu ir (arba) tarptautiniu VVG bendradarbiavimu).

ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS PROJEKTO „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 2023 -2027 METAMS PARENGIMAS ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBEI  IR  BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS KAIMIŠKAJAI TERITORIJAI“ VIEŠINIMO PLANAS

2022 m. rugsėjis VVG teritorijos visuomenės informavimas  apie gautą paramą VPS rengimui.
Aktyviu VPS rengimo laikotarpiu VVG valdybos narių darbo grupės organizavimas  VPS rengimo eigos  analizei  ir vertinimui.
Aktyviu VPS rengimo laikotarpiu VVG narių aktyvinimas  skleisti  informaciją VVG teritorijoje  apie rengiamą naują vietos plėtros strategiją.
Aktyviu VPS rengimo laikotarpiu VVG darbuotojų  gaunamos, kaupiamos, sisteminamos  informacijos paieška ir apdorojimas.
2022 m. IV ktv.  2023 m. 1- II ktv. VVG teritorijos tyrimai ir jų išvados.

 

2022 m. IV ktv.  2023 m. 1- II ktv VVG teritorijos gyventojų apklausa. Anketavimo metu bus nustatyta pagrindinės VVG  teritorijos problemas ir jų sprendimo priemonės.
VPS rengimo laikotarpiu Informacinės akcijos  bei  gyvi susitikimai su gyventojais (12 informacinių renginių/susitikimų visose VVG teritorijos seniūnijose su kaimo bendruomenėmis, savivaldos atstovais, verslo atstovais, organizacijomis ir įmonėmis.
Aktyviu VPS rengimo laikotarpiu Kassavaitiniai valandiniai  nuotoliniai arba gyvi  susitikimai konsultacijos su VVG teritorijos visuomene (1 val. x 1 kartą per savaitę).
2023 m. 1- II ktv. Parengtos VPS projekto pristatymas visuomenei ir svarstysime gautas pastabas elektroninėmis priemonėmis.
2023 m. 1- II ktv VPS gyvas svarstymas VVG narių visuotiniame  susirinkime bei VVG teritorijos savivaldybėms ir Alytaus bei Kauno  apskričių Regionų plėtros taryboms.
VPS rengimo aktyviu laikotarpiu Kontaktų  su visuomene palaikymas  pagal jos  siūlomas kitas, naujas formas.
VPS rengimo laikotarpiu Atsakymai į VPS rengimo  metu gautas pastabas  bei VPS teiksimas vertinimui
VPS rengimo laikotarpiu VPS rengimo eigos viešinimas VVG interneto  svetainėje www.alytausrvvg.lt arba VVG socialiniame tinkle facebook
Iki 2025 m. rugsėjo 1 d.  VPS rengimo projekto mokėjimo prašymo, projekto ataskaitąos   ir kitos būtinos informacijos parengimas galutiniam projekto atsiskaitymui.

VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ TINKLAS ORGANIZUOJA RENGINĮ „SUMANUS KAIMAS – SUMANAUS LEADER LIN“

Vietos veiklos grupių tinklas 2022 m.  gruodžio 1 d. Raudondvario pilyje, Kauno r.   organizuoja renginį „Sumanus kaimas – kūrybinės dirbtuvės, skirtos sumaniam  LEADER ir diskutuoti koks jis turėtų būti?

Dirbsime naujo laikotarpio VPS įgyvendinimo modelio kūrybinėse dirbtuvėse, o vėliau  vyks darbas grupėse pagal potemes:

 • Sumanus paraiškų surinkimo modelis;
 • Sumanus paraiškų atrankos ir tinkamumo vertinimo modelis;
 • Sumanus projektų įgyvendinimo ir priežiūros proceso modelis.