Alytaus rajono VVG žingsniai, siekiant teritorijoje įgyvendinti pažangaus (–ių)/ sumanaus (-ių) kaimo (-ų) vizijas, idėjas ir veiksmus

Tarptautinio bendradarbiavimo projekto mokymai
2021 gruodžio 13
Straipsnis IQ žurnale apie VVG
2021 gruodžio 17

Alytaus rajono VVG žingsniai, siekiant teritorijoje įgyvendinti pažangaus (–ių)/ sumanaus (-ių) kaimo (-ų) vizijas, idėjas ir veiksmus

1 žingsnis. Alytaus rajono  VVG (toliau – VVG)  2020 m. rugpjūčio 24 d. VVG teritorijoje organizavo   seminarą „Vietos bendruomenės vaidmens stiprinimas, siekiant kaimo darnaus  vystymo“ ( lektorė prof. Vilma Atkočiūnienė). Seminare aptarta ateityje bendruomeninėms organizacijoms keliami  būsimi nauji uždaviniai, išanalizuotos  kaimo  vystymo dimensijos, kuriančios prielaidas subalansuotumui ir darniai  tvariais plėtrai. Tyrinėta sąlygos motyvuojančios pokyčiams, pažangaus augimo principai, supažindinta su bendradarbiavimo platformomis ir  jų galimybėmis. Išanalizuota  darnaus vystymosi tikslai.

2 žingsnis. VVG  nuo 2021 m. sausio 26 d. iki 2021 m. vasario 2 d. vykdė Alytaus rajono bendruomenių apklausą, kad išsiaiškintų bendruomenių nuostatas, poreikius, atsiliepimus, galimybes, norus, pasiūlymus ir žinotų bendruomenių situaciją, kokius projektus rengti bei kokius pasiūlymus teikti vietos valdžios institucijoms.

Apklausa buvo vykdyta  el. paštu panaudojant google formos apklausas ir  dalyvauti buvo pakviesta visos 60 Alytaus rajono vietos bendruomenės. Iki nustatyto  termino apklausoje dalyvavo 70 proc. visų Alytaus rajono bendruomenių.

Po apklausos  konstatuota, kad  pandemija daro labai didelę neigiamą įtaką Alytaus rajono bendruomenėms ir jos per mažai panaudoja kūrybinį potencialą arba per mažai įsitraukia/ yra įtraukiamos į  įvairias veiklas, kaip ir beje į kultūros edukacijos veiklas.

Taip pat apklausos rezultatai sako, kad kaimo bendruomenėms reikalingos, naujos veiklos ir  kryptys. Reikalingas naujas savivaldybės požiūris į įvairių paslaugų teikimą  kaimo bendruomenių žmonėms.  Bendruomenėms   teikiamos savivaldybės  paslaugos    nepakankamai  atliepia  bendruomenių  poreikius ir   reikalinga peržiūrėti  visas įgyvendindamas  sritis. Buvo  akcentuota  daugiau meninės, kūrybinės  veiklas bei projektai. Akcentuota, kad  su bendruomenėmis  dirbant reikalinga vadovautis  profesionaliomis žiniomis,  būtini specialistai, kurie skatintų seniūnijos bendruomenes puoselėti vietos kultūrą, padėtų saugoti senas ir diegtų naujas tradicijas, bendruomenių nariams, vietos gyventojams padėtų ugdytis kūrybiškumą, kultūrinį aktyvumą, iniciatyvumą bei skatintų, diegtų  pažangias bendruomeniškumo idėjas ir įvairias inovacijas visose sferose.

3 žingsmis. 2021 m. rugpjūčio 23 d. VVG teritorijoje organizuotas  seminaras „Sumanaus kaimo vizijos Alytaus krašte“, kurį vedė  lektorė prof. Vilma Atkočiūnienė. Seminaro metu dalyviams paaiškinta sumanaus kaimo, sumanios bendruomenės apibrėžimai. Norint  tapti sumania bendruomenei būtina aiškiai apsibrėžti vystymosi kryptis, ištyrinėti potencialą, išteklius, kompetenciją ir infrastruktūrą, stiprinti skaitmeninių ir telekomunikacinių technologijų pažangą, nuolat mokytis pažinti, panaudoti kaimo pranašumus ir populiarinti gyvenimo kaime vertybes. Kuriant sumanius, gyvybingus, darniai besivystančius  kaimus būtina  ieškoti kontaktų, bendradarbiauti su tyrėjais, mokslininkais. Sumanūs kaimai gali būti įvairiakrypčiai, tačiau visos  veiklos kryptys turi būti aptartos plačiame bendruomenės rate, išanalizuotos   įvairiais  metodais pvz. PESTLEE, SSGG.   Būtina   nustatyti  vystymosi prioritetus ir  sudaryti  labai aiškius veiksmų planus.  Sumaniu laikomas  kaimas, vietovė, kuri  kuria naujas galimybes besiremdama senosiomis,  panaudoja skaitmenines inovacijas, daug dėmesio skiria atsinaujinančiais ištekliais pagrįstam,  tvariam darniam vystymusi,  siekia  įtraukti visus į sumanaus kaimo  kūrimo procesą, nieko nepaliekant nuošalyje.

4 žingsnis. 2021 10 08/ 07  dalyvauta  VVG tinklo organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „LEADER. PAŽANGUS KAIMAS.DABARTIS. VIZIJA“. Konferencijoje buvo dalinamasi patirtimi įgyvendinant LEADER projektus, aptariamas pažangaus kaimo koncepcijos rengimas Lietuvoje ir užsienyje, LEADER ateitis.

Konferenciją savo pranešimu ”LEADER/CLLD and our role in society today – How do we keep constantly reinventing ourselves?” pradėjo ELARD prezidentė Marion Eckardt. Toliau pranešimų sesiją tęsė VVGT ir Kauno r. VVG pirmininkė Kristina Švedaitė tema „Pažangaus kaimo link. Kaip žengiame šiuos žingsnius“.

Zarasų-Visagino regiono VVG pirmininkas Arvydas Veikšra pranešimu „Zarasų-Visagino r. VVG žingsniai Pažangaus kaimo link“ pristatė šios VVG teritorijoje įgyvendintus LEADER projektus, kurie tarsi žingsnis į pažangaus kaimo kelią! Pranešimo metu dalyviai turėjo galimybę pamatyti vaizdo įrašą „Zarasiškiai mažais žingsneliais Pažangaus kaimo link“, kuri taip pat galite peržiūrėti žemiau.

Lider Pojezierza LGD pirmininko pavaduotojas ir apskrities VVG tinklo pirmininkas Ireneusz Kostka savo pristatymu supažindino dalyvius su Pažangaus kaimo koncepcijos rengimu Lenkijoje.

VDU Žemės ūkio akademijos Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto dėstytoja prof. dr. Vilma Atkočiūnienė pranešimu „Pažangaus kaimo vystymosi tendencijos“ pristatė sumanaus kaimo koncepciją bei kelią link sumanių kaimų koncepcijos įgyvendinimo! Antroje konferencijos dalyje. dalyvavo  LR žemės ūkio ministerijos atstovė Ilona Javičienė, VVG tinklo pirmininkė Kristina Švedaitė,  Kauno vietos veiklos grupės administratorius-konsultantas Vytautas Zubas, Lider Pojezierza LGD pirmininko pavaduotojas ir apskrities VVG tinklo pirmininkas Ireneusz Kostka. Taip pat vyko grupinės diskusijos – pažangaus kaimo kūrimo dirbtuvės. Konferencijos antrąją dieną dalyviai turėjo progą aplankyti LEADER projektų įgyvendinimo vietas skirtingose šalies regionuose.

Antrąja konferencijos dieną aplankyti geriausi, įdomiausi  Lietuvos VVG  įgyvendinti  vietos projektai. Lankytasi ir Alytaus rajone kultūros paveldo objekte – atnaujintoje   Lauryno Radziukyno mokykloje.

5 žingsnis. 2021 11 12 pasirašyta  teritorinio bendradarbiavimo  projekto „Sąveikos lauku – sumanumo link“   Nr. 44TT-KA-21-2-06246-PR001.  Nuo 2021 12 14  projektas pradėtas įgyvendinti. Projekto metu, vadovaujantis kūrybinių partnerysčių metodu,  bus siekiama VVG  partnerių teritorijoje, mokytis  kaip sukurti  sumanius   kaimus ir  aptarti  jų vystymo strategines kryptis bei   menininkus ir kitus kaimo gyventojus įtraukti dalyvauti į sumanaus kaimo kūrimo  procesus.

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija