Atnaujintas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30

Kviečiame į apskritojo stalo diskusiją
2021 spalio 15
Susitikimas su Alytaus apskrities savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybomis
2021 lapkričio 19

Atnaujintas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30

Atnaujintas  kvietimas teikti vietos projektus Nr. 30, kuris galioja nuo 2021 m.  lapkričio 3 d. 08.00 val. iki 2021 m.  gruodžio 6 d. 17.00 val.)

Alytaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020  metams“ (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) veiklos sričiai „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ (kodas LEADER-19.2- 7.2)

Remiamos veiklos:

Visų rūšių mažos apimties infrastruktūros kūrimas ir plėtra, finansuojant viešų pastatų ir viešų erdvių (išskyrus sporto infrastruktūros viešas erdves), kai pastatai ar žemė yra valstybės ar savivaldybių nuosavybė, sutvarkymui ir pritaikymui gyventojų poreikiams. Ši veiklos sritis tiesiogiai darbo vietų nekuria.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, įregistruoti pagal LR asociacijų, viešųjų įstaigų, labdaros ir paramos fondų įstatymus (išskyrus VVG), VVG teritorijoje veikiančios savivaldybės ir jų įstaigos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 16 052,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 16 052,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki  80 proc.
Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė

„Vietos turizmo skatinimas, dzūkų etninės kultūros puoselėjimas“  LEADER-19.2-SAVA-7)

 

Remiamos veiklos:

Investicijoms, susijusioms su vietos turizmo infrastruktūros gerinimu, turizmo paslaugų kūrimu ir plėtra bei turizmo paslaugų rinkodaros vystymu, susijusiu su dzūkų etninės kultūros puoselėjimu, saugojimu, finansuojant išlaidas, susijusias su verslo plano įgyvendinimu

Galimi pareiškėjai:

VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys juridiniai (labai maža ir maža įmonė) bei fiziniai asmenys, veiklą vykdantys pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, ūkininkai, ne jaunesni nei 18 metų amžiaus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 155 567,03 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 100 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

iki 70,00 proc. kai privatus juridinis arba fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;

iki 50,00 proc. kai juridinis asmuo atitinka mažai įmonei keliamus reikalavimus;

iki 50,00 proc. kai fizinis asmuo neatitinka labai mažai įmonei keliamų reikalavimų.

Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 171 619,03 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.alytausrvvg.ltwww.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Atnaujintas Kvietimas teikti vietos projektus galioja  nuo 2021 m.  lapkričio 3 d. 08.00 val. iki 2021 m.  gruodžio 6 d. 17.00 val. Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Vietos projektų paraiškos ne karantino metu priimamos taip: vietos projekto pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo (notariškai patvirtintas) asmeniškai pateikia vietos projekto paraišką (pasirašytą Vietos projektų administravimo taisyklių 71 punkte nustatyta tvarka) Alytaus rajono vietos veiklos grupei adresu: Naujoji g. 48, Alytus.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Vietos projektų paraiškos karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu priimamos taip:  pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose pareiškėjas gali pateikti paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis), jeigu jos įrengtos, VPS vykdytojos biuro patalpose, adresu, nurodytu VPS vykdytojos interneto svetainėje. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.  Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo VPS vykdytoja galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš VPS vykdytojos informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su VPS vykdytoja, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta priėmimo pabaiga.  Užpildyta, pasirašyta paraiška su dpriedais turi būti įdėta į celofanizuotą voką.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 609 98317, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 315 37727, VPS finansininkė – buhalterė  Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970 .