DĖL KVIETIMO Į ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ

Alytaus rajono vietos veiklos grupė sveikina Jus su šv. Velykomis!
2022 balandžio 15
Parama Ukrainos Irpinės miestui
2022 balandžio 18

DĖL KVIETIMO Į ALYTAUS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS NARIŲ VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja VVG narius,  kad 2022 m. balandžio 28 d. (ketvirtadienį) organizuoja VVG visuotinį  narių susirinkimą (toliau – susirinkimas). Susirinkimas vyks 16 val., Lauryno Radziukyno mokykloje,  Draugystės g. 4,  Kurnėnų k. Alytaus r.   Dalyvių registracija 15.30 -16.00 val.

Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi kiekvienas VVG narys (užregistruotas VVG narių sąraše). Vienas  VVG narys visuotiniame narių susirinkime   turi  tik  vieną  balsą.  Narys  dalyvauja asmeniškai  pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o  įstatymuose  ir  steigimo  dokumentuose nustatytais atvejais – kitų  organų  nariai  bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal    įstatymuose   ir   steigimo   dokumentuose   (įstatuose, nuostatuose)   jiems  suteiktas  teises  ir  pareigas),  išskyrus įstatymų  nustatytas  išimtis,  arba  įstatymų  nustatyta  tvarka įgalioja  kitą  asmenį,  arba  su  juo  sudaro  balsavimo  teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas  visuotiniame  narių  susirinkime  tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Į  VVG  valdymo organą  oficialiai deleguoti  nario atstovai,  jeigu  jų yra daugiau  nei vienas, gali  dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės, tačiau apie tai turi informuoti VVG  ir raštu nurodyti konkretų asmenį, kuris dalyvaus balsavime.

Deleguojami  asmenys iki 2022 m.  balandžio 27  d. 17 val.  turi VVG administracijai  pateikti/ atsiųsti skenuotą VVG nario vadovo  patvirtintą  delegavimo dokumentą, kuriame nurodytas VVG nario deleguojamo asmens elektroninis paštas bei asmens vardas pavardė ir gimimo metai ir, kad jis yra VVG nario atstovas  bei turi teisę balsuoti savo nuožiūra visais darbotvarkės klausimais..

VVG narių dalyvavimas susirinkime yra privalomas, todėl maloniai prašome,  Jus – VVG narį, iki 2022 balandžio 27 d. (imtinai)  informuoti VVG administraciją apie dalyvavimą susirinkime  tel. 8 (315) 37727, 8 (609) 98317 arba  parašyti elektroniniu paštu: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt bei esant poreikiui atsiųsti kito dalyvio nei organizacijos vadovas  delegavimo raštą.

VVG įstatų 37 punkte  nustatytomis galimomis alternatyvomis, informaciją  apie susirinkimą VVG nariams  pasirinkome pateikti elektroniniu paštu, o pranešimą   su dokumentais publikuoti  VVG  tinklalapyje www.alytausrvvg.lt .

Jei 2022 m. balandžio 28 d., susirinkime nebus VVG narių kvorumo – sekantį susirinkimą organizuosime 2022 m. gegužės 4 d., 16 val. Lauryno Radziukyno mokykloje,  Draugystės g. 4,  Kurnėnų k., Alytaus r. , galios ta pati darbotvarke.

Taip pat informuojame, kad 2022 m. balandžio 28 d., VVG nariams nuo 15.00 val.- 15.45 val. vyks  pažintinė ekskursija po istorinę Lauryno Radziukyno mokyklą.

Pridedama:

  1. VVG  narių sąrašas, 3 lapai.
  2. VVG narių  visuotinio susirinkimo darbotvarkė, 1 lapas.
  3. VVG dokumentų paketas, skirtas visuotiniam narių susirinkimui Word/pdf formatais:

VVG veiklos ataskaita 2021
Revizoriaus ataskaita
Dėl VPS rezultatyvumo vertinimo
Veiklos rezultatų ataskaita
Prašymas tapti VVG nariu
VPS ataskaita 2021
VVG veiklos planas 2022
VVG valdybos reglamentas
VVG aiškinamasis raštas 2021