Dėl kvietimo į Alytaus rajono VVG narių visuotinį susirinkimą – rašytiniu būdu

„Tradiciniai amatai – šeimos verslo pradžiai skatinti“ ALYT-LEADER-1C-M-22-1-2020
2020 gegužės 4
Skelbiami palengvinimai vietos plėtros strategijų projektams
2020 gegužės 18

Dėl kvietimo į Alytaus rajono VVG narių visuotinį susirinkimą – rašytiniu būdu

Alytaus rajono vietos veiklos grupės (toliau – VVG) valdyba, vadovaudamasi VVG įstatų 37 punkte  nustatytomis galimomis susirinkimo sušaukimo alternatyvomis, 2020 m.  gegužės 13 d. VVG valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu  Nr.47 (toliau – valdybos nutarimas) bei patvirtintu „Alytaus rajono  vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašu“ kviečia VVG narius  dalyvauti VVG visuotinio  narių susirinkimo rašytinėje procedūroje.

VVG visuotinio narių susirinkimo rašytinė procedūra (toliau – susirinkimo rašytinė procedūra) vyks  nuo 2020 m. gegužės 14 d., 12.00 val. iki 2020 m. gegužės 25 d., 12.00 val.

Prašome VVG narių vadovus ir VVG veikloje dalyvaujančius fizinius asmenis dalyvauti susirinkimo rašytinėje procedūroje  ir balsuoti  el. laišku, kurį  galite  siųsti  nuo rašytinės procedūros paskelbimo momento 2020 m. gegužės 14 d. 12.00 val. iki  2020 m. gegužės 25 d., 12.00 val. el. pašto adresu: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt.

Balsuojama atsakant gautą  el. laišką  pasirenkant komandą ‚Atsakyti“.

Balsuojama  turi  būti iš eilės pagal  Jums pateiktus susirinkimo rašytinės procedūros darbotvarkės klausimus Jums pasirenkant  variantą „už“ / „prieš“.  Nusikopijuokite žemiau  iki brūkšnio esantį tekstą ir pasirinkę balsavimo variantą siųskite atsakydami į šį laišką:

  1. Dėl pritarimo visuotinio  VVG narių susirinkimo organizavimui rašytine procedūra pagal pateiktą darbotvarkę. „už“ / „prieš“.
  2. Dėl 2019 m. pirmininko veiklos ataskaitos tvirtinimo. „už“ / „prieš“.
  3. Dėl 2019 m. finansinių ataskaitų tvirtinimo. „už“ / „prieš“.
  4. Dėl 2019 m.  revizoriaus  ataskaitos tvirtinimo. „už“ / „prieš“.
  5. Dėl 2020 m. veiklos plano patvirtinimo. „už“ / „prieš“.
  6. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810 įgyvendinimo. „už“ / „prieš“.
  7. Dėl „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810 keitimo. „už“ / „prieš“.
  8. Dėl  naujų narių priėmimo. „už“ / „prieš“.

______________________________________________________________________

Po balsavimo informacija VVG narys parašo kokį VVG narį atstovauja ir nurodo vardą pavardę, pareigybes. Fiziniai asmenys nurodo vardą, pavardę.

VVG įstatuose nustatyta, kad  VVG narių dalyvavimas  susirinkimuose yra privalomas.

Susirinkimo rašytinės procedūros dokumentus   VVG nariams  paraleliai  pateikta elektroniniu paštu ir patalpinti VVG  tinklalapio www.alytausrvvg.lt  naujienose.

Jeigu 2020 m. gegužės 25 d., 12.00 val. VVG susirinkime nebus VVG narių kvorumo sekantis susirinkimas galiojant tai pačiai darbotvarkei  bus organizuojamas  po 14 dienų  ir sprendimai bus pririmti.

Pridedami dokumentai:

–          Kvietimas

–          Darbotvarkė

–          „Alytaus rajono  vietos veiklos grupės visuotinio narių susirinkimo rašytinės procedūros aprašas“.

–          2. 2019 m. VVG  pirmininko veiklos ataskaita

–          3. 2019 m.  VVG finansinė ataskaita ir finansinės ataskaitos aiškinamasis raštas

–          4. 2019 m.  VVG  revizoriaus ataskaita

–          5. 2020 m. VVG veiklos planas

–          6. „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810 įgyvendinimo ataskaita ir metinės ataskaitos forma.

–          7. „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategijos  2015 – 2020  metams“ Nr. 42VS-KA-15-1-06810 įgyvendinimo  keitimas

–          8.  Naujų  VVG  narių prašymai:

                  8.2 Asociacijos „Krokialaukio kaimo bendruomenės“ dokumentas

                  8.3 Mikalavo kaimo bendruomenės „Šilaičiai“ dokumentas

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija