Informacinis renginys dėl 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos

Nuotoliniai mokymai „Sumanūs žaliosios infrastruktūros sprendimai“
2022 lapkričio 14
„Socialinių inovatorių akademijos“ mokymai
2022 lapkričio 20

Informacinis renginys dėl 2023-2027 metų vietos plėtros strategijos

Alytaus rajono VVG  2022 m. lapkričio 14 d. dalyvavo informaciniame renginyje mokymuose, kur Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovai pristatė naujų  vietos  plėtros strategijos (VPS) parengimo formą  su priedais ir  vyko mokymai.  Naujovė tai, kad VPS bus pildoma  50 proc. skaitmenizuotoj formoj.

 

 

ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS KAIMO VIETOVIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ATRINKTI

Lietuvoje veikia kaimo ir miesto vietos veiklos grupės (toliau VVG).  Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – Alytaus rajono VVG) yra priskiriama  kaimo vietovių  VVG, kurių iš viso šalyje  yra 49.

VVG teikdama naują vietos plėtros strategiją (toliau – VPS)  privalės atitikti atrankos kriterijus ir privalomai surinkti 70 atrankos balų, kurie nurpduti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.programos priemonės „LEADER programa“ veiklos srities „Parengiamoji  parama“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų  projektams, skirtiems 2023–2027 metų  vietos plėtros strategijoms parengti, 5 priedė.

KAIMO VIETOVIŲ VPS ATRANKOS KRITERIJAI IR JŲ REIKŠMĖS

Eil. Nr. VPS atrankos kriterijaus pavadinimas Balų skaičius
1. Teminė kaimo vietovių VPS:

(Didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų skiriamas susumavus 1.1–1.2 kriterijų balų reikšmes)

10
1.1. VPS tikslai, priemonės ir pasiekimo rezultatai apima vieną temą, pagrįstą teritorijos poreikiais ir specifika 5
1.2. VPS numatyta VVG teritorinio ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo  kryptis, susijusi su VPS tema 5
2. VPS investavimo logika. VPS poreikius atliepia siūlomos priemonės, kurios viena kitą papildo, siekiant VPS įgyvendinimo tikslo ir rezultatų, VPS lėšos tarp priemonių paskirstytos taip, kad būtų pasiekti VPS tikslai.

(Galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų – 10 balų)

10
3. Jaunų žmonių įtrauktis į VVG veiklą, t. y. kolegialaus VVG valdymo organe ir (arba) VVG administracijoje paraiškos pateikimo dieną yra 2 ir daugiau jaunų žmonių iki 29 metų.

(Galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų – 10 balų)

10
4. VPS priemonėmis horizontaliai prisidedama prie šių  tikslų:

(Didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų skiriamas susumavus 4.1–4.2 kriterijų balų reikšmes)

10
4.1. Sveikatingumo skatinimo ir (ar) gyvūnų gerovės (pagal Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 6 str. i dalį) 5
4.2. Aplinkosaugos, klimato kaitos pokyčių švelninimo ir prisitaikymo, tausaus gamtos išteklių valdymo (pagal Reglamento (ES) Nr. 2021/2115 6 str. d, e, f dalis) 5
5. VPS priemonėmis įgyvendinama daugiau vietos poreikių, numatytų BŽŪP SP 8 tiksle. Įgyvendinami poreikiai VPS nurodomi su aiškiais rodikliais ir jų reikšmėmis, t. y., kokį konkrečiai poreikį įgyvendina, prie kokio rodiklio prisidedama, bei nurodoma kiekybinė rodiklio pasiekimo reikšmė:

(Didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų skiriamas susumavus 5.1–5.3 kriterijų balų reikšmes)

60
5.1. Ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimas, tiekimo grandinių ir (arba) bioekonomikos ir (arba) miškininkystės priemonių ir (arba) kitų bendradarbiavimo formų įgyvendinimas (prisidedama prie R.3, R.37, R.39, R.41):

(Didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį subkriterijų skiriamas, jeigu VPS atitinka arba viršija šios lentelės 5.1.1 papunktyje nurodytą kriterijaus reikšmę)

25
5.1.1. Jei prisidedama prie visų 4 numatytų rodiklių 25
5.1.2. Jei prisidedama prie 3 numatytų rodiklių 15
5.2. Socialinės atskirties ir skurdo mažinimas bei socialinės integracijos ir užimtumo skatinimas, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros prieinamumo didinimas (prisidedama prie R.37, R.39, R.41 ir R.42):

(Didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį subkriterijų skiriamas, jeigu VPS atitinka arba viršija šios lentelės 5.2.1 papunktyje nurodytą kriterijaus reikšmę)

20
5.2.1. Jei prisidedama prie visų 4 numatytų rodiklių 20
5.2.2. Jei prisidedama prie visų 3 numatytų rodiklių 15
5.3. Viešųjų ar kitų paslaugų prieinamumo didinimas ir (ar) kokybės gerinimas (pvz., susisiekimo ir pavėžėjimo paslaugų kūrimas ir vystymas; švietimo, kultūros ir kitų paslaugų, susijusių su gyvenimo kokybe kaime, prieinamumo didinimas) (prisidedama prie R.37 ir R.41). (Didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį subkriterijų skiriamas, jeigu VPS atitinka arba viršija šios lentelės 5.3.1 papunktyje nurodytą kriterijaus reikšmę). 15
5.3.1. Jei prisidedama prie abiejų numatytų rodiklių 15
5.3.2. Jei prisidedama prie 1 iš numatytų rodiklių 10
Didžiausia galima balų suma: 100
Mažiausias privalomas surinkti balų skaičius: 70