Kvietimas į VVG visuotinį narių susirinkimą

Rengiama Alytaus rajono VVG teritorijos maisto gamintojų duomenų bazė
2024 balandžio 6
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.41
2024 gegužės 1

Kvietimas į VVG visuotinį narių susirinkimą

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) informuoja VVG narius, kad  vadovaudamasi  Alytaus rajono VVG valdybos 2024 m. vasario 19 d.  protokolu Nr.17, 2024 m.  balandžio 18 d. (ketvirtadienį), 16.00 val. organizuoja VVG visuotinį narių susirinkimą (toliau – susirinkimas). Susirinkimas vyks Lauryno Radziukyno mokyklos patalpose, Draugystės g. 2, Kurnėnų k., Alytaus r.   Dalyvių registracija vyks 15.30 -16.00 val.

Visuotiniame narių susirinkime kiekvienas VVG narys (užregistruotas VVG narių sąraše) turi sprendžiamojo balso teisę. Vienas VVG narys visuotiniame rinkiminiame narių susirinkime   turi  tik  vieną  balsą.  Narys  dalyvauja asmeniškai  pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o  įstatymuose  ir  steigimo  dokumentuose nustatytais atvejais – kitų  organų  nariai  bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal    įstatymuose   ir   steigimo   dokumentuose   (įstatuose, nuostatuose)   jiems  suteiktas  teises  ir  pareigas),  išskyrus įstatymų  nustatytas  išimtis,  arba  įstatymų  nustatyta  tvarka įgalioja  kitą  asmenį,  arba  su  juo  sudaro  balsavimo  teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas  susirinkime  tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. Į  VVG  valdymo organą  oficialiai deleguoti/paskirti   nario atstovai,  jeigu  jų yra daugiau  nei vienas, gali  dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės, tačiau apie tai turi informuoti VVG   bei raštu nurodyti konkretų asmenį, kuris dalyvaus balsavime.

Deleguojami/paskirti asmenys iki 2024 m. balandžio 15 d., 17 val. turi VVG administracijai  pateikti/ atsiųsti el. p.: viesiejirysiai@alytausrvvg.lt skenuotą VVG nario vadovo patvirtintą  delegavimo dokumentą, kuriame nurodytas VVG nario deleguojamo asmens vardas, pavardė ir gimimo metai, elektroninis paštas,  bei kad deleguojamasis yra VVG nario atstovas  bei turi teisę balsuoti savo nuožiūra visais darbotvarkės klausimais.

VVG narių dalyvavimas susirinkime yra privalomas, todėl maloniai prašome,  Jus – VVG narį, iki 2024 m. balandžio 15 d., 17 val. (imtinai)  informuoti VVG administraciją apie dalyvavimą susirinkime  tel. 8 315 37727, 8 609 98317 arba  parašyti elektroniniu paštu: viesiejirysiai@alytausrvvg.lt bei esant poreikiui atsiųsti delegavimo raštą.

VVG įstatų 37 punkte  nustatytomis galimomis alternatyvomis, informaciją  apie susirinkimą VVG nariams  pasirinkome pateikti elektroniniu paštu, o pranešimą   su dokumentais publikuoti  VVG  tinklalapyje www.alytausrvvg.lt .

Jei 2024 m. balandžio 18 d., susirinkime nebus VVG narių kvorumo – sekantį susirinkimą su ta pačia darbotvarke organizuosime, vadovaujantis VVG valdybos  sprendimu.

DARBOTVARKĖ

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2023 METŲ FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

REVIZORIAUS ATASKAITA DĖL FINANSINĖS VEIKLOS PER 2023 M.

2024 M. VEIKLOS PLANAS

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija