KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.1

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.40
2024 vasario 6
Mokymai „Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas smulkiame ūkyje“
2024 vasario 13

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.1

1.   PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PRIEMONĘ:
1.1. Vietos plėtros strategijos (VPS) pavadinimas  

Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2023 – 2029  metams Nr. 20VS-PV-23-1-01764-PR001

 

1.2. VPS priemonės  pavadinimas 1 priemonė. Sveikatinimo paslaugų kokybės gerinimas ir prieinamumo didinimas
1.3. VPS priemonės kodas  ALYT-LEADER-20VVG-04-01
1.4. Kvietimas patvirtintas VPS vykdytojos  

Norėdami įvesti datą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.

(nurodoma kvietimo patvirtinimo data)

☐  visuotinio narių susirinkimo sprendimu Nr.

x  kolegialaus valdymo organo sprendimu Nr.

1.5. Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma, Eur iki  160 000,00 Eur
1.6. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti, Eur  iki  160 000,00 Eur
1.7. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis, proc. iki 65 proc.
1.8. Finansavimo šaltiniai x   EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

☐ Kita

1.9. Remiamos veiklos Integruojant gamtos ir kultūros išteklius pagerinti sveikatinimo paslaugų kokybę, padidinti jų prieinamumą vietos gyventojams ir turistams.  Vietos projektuose turi būti atliepiami poreikiai įvairinti ir pagerinti sveikatinimo situaciją, plėtoti verslo paslaugas sanatorijoms, stambesniems sveikatinimo ir turizmo paslaugų teikėjams, atrasti turizmo ir sveikatos paslaugoms patrauklius objektus, integruojant gamtos ir kultūros išteklius sukurti vertingus produktus turizmo rinkai.

Pareiškėjai  taip pat skatinami  vietos projektuose atliepti visuomenės poreikius, susijusius su maistu ir sveikata, įskaitant aukštos kokybės, saugius ir maistingus maisto produktus, pagamintus tvariu būdu, mažinant maisto atliekas, didinant gyvūnų gerovę ir kovojant  su antimikrobiniu atsparumu.

Pagal VPS priemonę  remiamų arba neremiamų ekonominės veiklos rūšių sąrašas sudarytas, vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau – EVRK) ir remiamos veiklos yra šios:

10.86       Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba;

11.07       Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba;

55.20.10   Poilsio namų veikla;

56.10        Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla;

85.51        Sportinis ir rekreacinis švietimas;

85.60        Švietimui būdingų paslaugų veikla;

86.10.30  Reabilitacijos ligoninių veikla;

86.90       Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;

88.10       Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla;

93.13       Kūno rengybos centrų veikla;

96.04       Fizinės gerovės užtikrinimo veikla.

1.10. Tinkami vietos projektų pareiškėjai  

VVG teritorijoje registruoti ir veikiantys fiziniai ir  juridiniai asmenys – labai maža arba maža įmonė;

VVG teritorijoje  gyvenantys ir/ar veikiantys ūkininkai;

VVG teritorijoje  gyvenantys fiziniai asmenys.

 

1.11. Tinkami vietos projektų partneriai

 

Netaikoma.
2.   KVIETIMO GALIOJIMO TERMINAI BEI PARAIŠKŲ PATEIKIMO BŪDAI
2.1. Kvietimas teikti vietos projektus galioja Nuo

2024-02-28, 8.00 val.

 

Iki

2024-03-29, 24.00 val

 

2.2. Vietos projektų tinkamas pateikimo būdas: X Elektroniniu paštu: alytausrajonovvgprojektai@gmail.com.

Vietos projekto paraiška su priedais turi  būti  pateikta pasirašyta kvalifikuotu  elektroniniu parašu

☐ Kita

3.   TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR ĮGYVENDINIMO TVARKĄ
3.1. VPS (aktuali redakcija) Vietos plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3D-695 „Dėl Vietos plėtros strategijų, kurioms skiriama parama pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, sąrašo patvirtinimo“.

VPS nuoroda: https://alytausrvvg.lt/strategijos/2023-2029-m-vietos-pletros-strategija

3.2. VP administravimo taisyklės Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 3D-528 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4c1ff68332fa11eeb4b9a076396dcf81/asr (žr. aktuali suvestinė redakcija) (toliau – Vietos projektų administravimo  taisyklės).
3.3. Administravimo taisyklės Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6a4d6a81b48211ed924fd817f8fa798e?jfwid=-4069b90u9  (žr. aktuali suvestinė redakcija).
3.4. Gairės Netaikoma
3.5. Vietos projektų atranka ir tinkamumas vertinamas vadovaujantis VPS, VP administravimo taisyklių, Administravimo taisyklių, galiojančia aktualia redakcija vietos projekto pateikimo dienai.
4.   VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Vietos projektų atrankos kriterijai, jų galimas surinkti didžiausias balų skaičius, patikrinamumas ir kontroliuojamumas numatytas Paramos paraiškos „5. Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ dalyje.

Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 balų, mažiausias privalomas surinkti balų skaičius pagal vietos projektų atrankos kriterijus – 40 balų. Jeigu atrankos vertinimo metu nustatoma, kad vietos projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, vietos projekto paraiška atmetama.

5.   VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI SĄLYGOS IR VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
5.1. PRISIDĖJIMAS PRIE RODIKLIŲ ☐  R.3

x R.37*   (sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti vietos projekte numatytas naujas darbo vietas. Nauja darbo vieta (naujas etatas) sukuriamos  vadovaujantis  Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų  strateginio plano priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. 3D-38 „Dėl Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“. 80 000,00  Eur paramos lėšomis  turi būti  sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta (1 etatas).

X  R.39* Kaimo įmonių, įskaitant bioekonomikos įmones, sukurtų naudojantis BŽŪP parama, skaičius.

☐  R.41

☐  R.42

 

Kiti rodikliai ir jų reikšmės numatytos VPS:

Pagal priemonę remiamų projektų pobūdis turi  būti:

1.     pelno projektai;

2.     projektai, gali būti  susiję su gamintojų organizacijomis, vietinėmis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir kokybės schemomis, įskaitant paramą investicijoms, rinkodaros veiklą ir kt. (aktualu rodikliui L802)

3.     projektai, prisidedantys prie aplinkos tvarumo, klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo prie jos tikslų įgyvendinimo kaimo vietovėse (aktualu rodikliui L804)

4.     kaimo verslų, įskaitant bioekonomiką, projektai (aktualu rodikliui L 806);

5.     projektai, gerinantys paslaugų prieinamumą ir infrastruktūrą (aktualu  rodikliui L808)

5.2. Ar su paramos paraiška privalomas teikti verslo planas? x  Taip   ☐   Ne

 

5.3. Ar pagal Priemonę privaloma laikytis Gairėse numatytų reikalavimų ir su paramos paraiška teikti jose numatytus dokumentus? Netaikoma

☐  Taip   ☐   Ne

5.4. Netinkamos finansuoti išlaidos Numatyta Vietos projektų administravimo  taisyklėse.
5.5. Neremiamų veiklų sritys pagal Priemonę Neremiamos ekonominės veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 2 redakcija) yra tos, kurios  neišvardintos Kvietimo teikti vietos projektus Nr.1  lentelės  1.9. eilutėje.

Jeigu kviečiama teikti verslo vietos projektus, susijusius su verslo kūrimu ar plėtra, gali būti pasirenkamos tos ekonominės veiklos rūšys, kurios nepatenka į EVRK A sekcijos „Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė“ 1 ir 3 skyrius (išskyrus veiklą, susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu), galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

5.6. Kita Pareiškėjas projektą turi planuoti taip, kad jame būtų integruoti gamtos ir kultūros ištekliai (pvz.: projektas siekiamas įgyvendinti gamtinėje lokacijoje (prie ežero, saugomoje teritorijoje ar pan.),o projekto įgyvendinimo teritorijoje ar gretimai veikia/yra kultūriniai objektai), kurie gali prisidėti prie sveikatinimo paslaugų kokybės sukūrimo/pagerinimo ir/ arba padidinti jų prieinamumą vietos gyventojams ir turistams.

 

Pareiškėjas,  teikdamas  vietos projektą, prideda  garantinį raštą, kad  vietos projekto kontrolės laikotarpiu užtikrins gyvūnų gerovę (pvz.: projekto vykdytojas rūpinsis klientų ir/ arba darbuotojų gyvūnų fiziniais ir/ ar socialiniais poreikiais). Kartu su paraiška pareiškėjas privalo pateikti raštišką  įsipareigojimą, kad projekto kontrolės metu  bus  užtikrinama gyvūnų gerovė, o su vietos projekto galutine įgyvendinimo ataskaita, pagal poreikį, jeigu būtina įsigyti kokį nors inventorių gyvūnams (ne paramos lėšomis), turi būti pateikiami dokumentai, įrodantys investicijas (sąskaitos-faktūros), susijusias su gyvūnų gerovės užtikrinimu. Įsipareigojimo kontroliavimas vykdomas visą  projekto kontrolės laikotarpį ir gali būti, be atskiro įspėjimo, bet kuriuo  metu patikrinama, kaip  laikomasi garantiniame rašte išdėstyto  įsipareigojimo, užtikrinant gyvūnų gerovę.

 

Vietos projekte turi  būti aiškiai ir konkrečiai aprašyta  kaip   projektas   gali prisidėti/ prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir/ ar prisitaikymo prie jos,  ir / arba mažins išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir didins anglies dioksido sekvestraciją ir/ arba prisidės prie tvarios energetikos, naudos tvarius, draugiškus aplinkai ir žmogaus sveikatai palankius metodus bei klimato kaitą švelninančias priemones.

 

Jeigu vietos  projektas, susijęs su maistu ir sveikata jis turi atliepti visuomenės poreikius, įskaitant aukštos kokybės, saugius ir maistingus maisto produktus, pagamintus tvariu būdu bei kaip mažins maisto atliekas  bei didins gyvūnų gerovę ir/ arba kovos su antimikrobiniu atsparumu.

 

Vietos projekte turi  būti pagrįsta kaip  projektas prisideda prie  ES ir nacionalinių horizontaliųjų principų įgyvendinimo:

–        Subregioninės vietovės principas:

Pagal priemonę siekiama platesnio investicijų ir veiklų pasiskirstymo, didesnio naudos gavėjų skaičiaus, didesnio paslaugų prieinamumo vietos gyventojams ir turistams,  didesnio aplinkosauginio sąmoningumo, prisidėjimo prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos);

–        Lyčių lygybė ir nediskriminavimas:

Pagrindžiama kaip  vietos  projekte bus integruotas lyčių lygybės principas.  Ar naudos gavėjams ir skirtingų tikslinių grupių atstovams bus suteiktos lygios teisės dalyvauti veiklose ir naudotis projektų rezultatais.  Kaip Įvairioms socialinėms grupėms  bus suteikta vienoda galimybė pasinaudoti parama pagal visus prioritetus);

–        Jaunimas:

Pagrindžiama kaip  į vietos projekto veiklas  bus  įtraukiamas jaunimas  iki 29,  ir/arba jauni žmonės iki 40 m. ir/ arba  atitinkamai asmenys su negalia.

 

Vietos projekte turi  būti aiškiai ir konkrečiai  aprašyta  kaip bus įgyvendinami šie pokyčiai (grindžiama paraiškos 3 lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“ laukelyje):

1.Naujai kuriamų arba plėtojamų verslų kaime skaičius, vnt.

2.Naujai kuriamų ir išlaikomų darbo vietų skaičius, etatais.

6.   KVIETIMAS SKELBIAMAS
6.1. Interneto svetainės www.alytausrvvg.lt; www.nma.lt

 

6.2. El. portalai
6.3. Laikraščiai Savaitraštis „Dainavos žodis“
6.4. Kita Socialinio tinklo facebook paskyroje: Alytaus rajono vietos veiklos grupė.
7.   INFORMACIJA APIE KVIETIMĄ TEIKTI VIETOS PROJEKTUS IR VIETOS PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMĄ TEIKIAMA
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonais darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 609 98317, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 609 98316, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59970.

Paramos paraiška, jos priedai ir kiti susiję dokumentai turi būti užpildyti lietuvių kalba. Kita kalba užpildyti dokumentai bei jų priedai nepriimami, išskyrus kai prie paramos paraiškos pridedami dokumentai užsienio kalba ir pateiktas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų arba pareiškėjo.

Paramos paraiška ir verslo planas turi būti pilnai užpildyti, naudojant prie Kvietimo dokumentacijos prisegtas tinkamas formas.

Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas VP administravimo taisyklių 54 punkte).

*Rodiklis Rodiklio pavadinimas
R.3 Ūkių, pagal BŽŪP gaunančių paramą skaitmeninėms ūkininkavimo technologijoms plėtoti, skaičius.
R.37 BŽŪP projektais remiamas naujų darbo vietų kūrimas
R.39 Kaimo įmonių, įskaitant bioekonomikos įmones, sukurtų naudojantis BŽŪP parama, skaičius
R.41 Kaimo gyventojų, kuriems BŽŪP parama pagerino galimybes naudotis paslaugomis ir infrastruktūra, skaičius.
R.42 Asmenų, įtrauktų į remiamus socialinės įtraukties projektus, skaičius

 

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija