Pakeista Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategija

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.28
2021 balandžio 14
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr.29
2021 birželio 3

Pakeista Alytaus rajono VVG vietos plėtros strategija

Alytaus rajono vietos veiklos grupė informuoja, kad nuo nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM  2021 m. birželio 1 d.  raštu „Dėl vietos plėtros strategijos keitimo“ Nr. BRK – 6206  patvirtino  „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“ (toliau – VPS)  keitimą.

Keitimus pirmiausia 2021 m. sausio 20 d. įvykdė Alytaus rajono VVG visuotinis narių susirinkimas, o 2021 m. birželio 1 d pritarė  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽUM.

Keitimai didžia dalimi vykdyti dėl pandemijos įtakos, kuomet VPS priemonės, veiklos sritys skirtos, privačiam socialiniam verslui  bei tinklaveikai  ir bendradarbiavimui  tapo nepopuliarios.  VPS veiklos sritis „Socialinių paslaugų kūrimas ir plėtra“ LEADER-19.2-SAVA-9.1  bei  VPS priemonė „Bendradarbiavimo, tinklaveikos skatinimas, plėtojant vietos iniciatyvas, diegiant inovacijas“ LEADER-19.2-SAVA-8 buvo pakeistos. Sukurta  nauja, minkšta priemonė bendruomeninėms organizacijoms „Vietovės privalumų panaudojimas“ kodas  LEADER-19.2-SAVA-8, kuriai skirta 30 115,00 tūkst.  Eur, vienam vietos projektui paramos suma iki 10 000 tūkst. Eur,  priemonės intensyvumas 95 proc.

Visos panaikintų priemonių, veiklos sričių lėšos perskirstytos į priemones, kurios reikalauja daugiau lėšų.

VPS aktualią redakciją rasite – alytausrvvg.lt/strategija-2015-2020

Visi VPS atnaujinimai pakeitimai atlikti paisant sąsajų su dar 2015 m. VPS nustatytoms VVG teritorijos  SSGG (galimybės, grėsmės, stiprybės, silpnybės) bei VPS prioritetais, kurie iki šiol aktualūs.

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija