Patyriminiai mokymai. Tarptautinis bendradarbiavimo projektas „Lėtos kultūros patirtys 2.00/CultTrips 2.00″ (Nr. 44TT-KA-18-4-04902-PER)
2020 birželio 10
Projektas ,,Prisijungusi Lietuva‘‘. Skaitmeninio raštingumo mokymai
2020 birželio 18

Projektas ,,Kas, jei ne tu ir ne aš?

Alytaus rajono VVG (toliau – VVG) įgyvendina projektą ,,Kas, jei ne tu ir ne aš?, kuris finansuojamas pagal Alytaus rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų programą.

Projektas susideda iš kelių veiklų.

1 veikla. VVG  partnerystės pagrindais kartu su Ukmergės ir Tauragės  rajonų  VVG  nuo 2020 m. vasario 20 d.  pagal sutartį su NMA  ir Jungtinės veiklos sutartį įgyvendina teritorinio bendradarbiavimo projektą „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir   Alytaus rajonuose“   Nr.44TT-KV-19-2-08613 – PR001. Bendram  projekto įgyvendinimui skirta 95 proc. finansavimas – 99228,00, tačiau VVG ir kiti 2 partneriai  turi prisidėti lygiai po 1,67 proc.  lėšų., kuriam 3 vietos veiklos grupės  gavo finansavimą iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės pagal „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

VVG kartu su projekto pareiškėja ir koordinatore Ukmergės rajono VVG bei partnere  Tauragės rajono VVG  jau daugiau kaip įpusėjo įgyvendinti šį projektą, kuris aktyviai įgyvendinamas Nemunaičio sen. Alytaus r., Veprių sen., Ukmergės r., Pagramančio sen., Tauragės r. Vienas pagrindinių  projekto rezultatų sukurti turizmo maršrutą Nemunaičio, Veprių, Pagramančio seniūnijose. Projekto veiklos yra organizuojamos taip, kad visi 3  partneriai (koordinatorius ir partneriai) turi vienodą naudą ir veiklose aktyviai dalyvauja atstovai  iš kiekvienos partnerio savivaldybės, nes organizuojami bendri projekto renginiai skatinantys  lėtą turizmą, kultūrą, verslumą.

Projekto tikslas ir numatytos veiklos papildo Alytaus  rajono savivaldybės 2013–2020 metų strateginio plėtros plano  II prioriteto „Veiklios visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymas“ 2.1. tikslą „Išsaugoti gerąsias krašto kultūros tradicijas, vystyti modernią, patrauklią kultūrinio turizmo infrastruktūrą ir bendradarbiavimą“.

II veikla. VVG įgyvendindama Vietos plėtros strategiją (VPS), finansuojamą ES lėšomis siekia aktyvinti Alytaus rajono kaimo plėtros dalyvius: seniūnaičius ir bendruomenių pirmininkus aktyviau įsitraukti į savivaldybės ekonomikos ir žemės ūkio skatinimo veiksmus, teikti įvairias savanoriškas iniciatyvas  minėtose srityse  ir jas išbandyti  bei  sukurti savanorystės modelį, kuris turėtų įtaką vietos ekonomikai ir žemės ūkiui.

VVG VPS finansuojamą ES (85 proc.) ir nacionalinėmis lėšomis (15 proc.). VPS numatytas ir  įsipareigota 75 proc. paramos lėšų skirti vietos ekonomikos ir verslų skatinimui ir tik 25 proc. paramos lėšų paskirta viešiems projektams ir tai yra labai maža suma, atsižvelgiant į tai, kad VVG teritorija apima Alytaus rajono ir Birštono savivaldybes.

Pažymėtina, kad  VPS suplanuota savanorystės skatinimas visais lygmenimis, bet specialių  lėšų savanorystės skatinimui ir naujų idėjų įgyvendinimui  VPS nenumatyta, išskyrus savanorišką darbą, kuris suplanuotas vietos projektuose, tačiau tokių projektų VVG beveik negavo.  VPS verslo vietos projektų įgyvendinimas sukuria didelę pridėtinę  vertę vietos ekonomikai ir žemės ūkiui, nes kuria  darbo vietas, bet neskatina  pilietiškumo ir savanorystės idėjų ir iniciatyvų sklaidos, kurios svarbios tiek pilietinei visuomenei, tiek  vietos ekonomikai, tiek žemės ūkiui ir kitiems sektoriams. Alytaus rajono savivaldybė vasario mėn. organizavo puikią bendruomenių organizacijų pirmininkų ir seniūnaičių sueigą „Bendruomenių suBURTuvės“, kuri subūrė Alytaus rajono savivaldybės teritorijos lyderius, dirbančius savanoriškai tik iš savo asmeninių  išteklių, kurių niekada niekas nekompensuoja. tad   VVG pateikė  projektinę idėją mokyti kaip vietos lyderius paskatinti  būti  dar aktyvesniais ne tik bendruomeninėje  veikloje, bet ir įvairiose kitose srityse, bei atkreipti  dėmesį, kad savanoriavimas ir įvairios iniciatyvos įmanomos ir su nedideliu finansavimu ir  gali duoti geresnį efektą bei aprėpti persipinti visas sritis, t.y. ir žemės ūkio sritį jeigu žmonėms suteikiama daugiau laisvės idėjų įgyvendinimui.

2020 m. kovo mėn., COVID -19 pandemijos  pradžioje,  VVG su nauja idėja kreipėsi į  Alytaus rajono savivaldybę dėl paramos lėšų savanorystės su žemės ūkiu susijusių žmonių: bendruomeninių organizacijų pirmininkų ir seniūnaičių mokymui bei suplanuoti ir įvykdyti savanorystės modelio praktinį taikymą, kai tiksline grupe pasirinkti  savivaldybės vietos lyderiai seniūnaičiai, bendruomeninių organizacijų pirmininkai.

VVG  turi patirties dirbti su savanoriais  jau nuo 2016 m. ir  dabar SADM Jaunimo reikalų departamente yra akredituota kaip savanorius priimanti organizacija.

III veikla: Alytaus rajono VVG turi 62 narius, o Alytaus rajono savivaldybėje veikia daugiau kaip 60 bendruomenių. VVG  nariais yra 34 Alytaus krašto bendruomeninių organizacijų, todėl VVG labai didelį dėmesį skiria šiam sektoriui ir jo palaikymui.  VVG  moka kolektyvinį mokestį visoms VVG narėms bendruomenėms už foninę muziką.

Informaciją apie tai galima rasti VVG interneto svetainėje: http://alytausrvvg.lt/vvg-nariai/ . Dažniausi bendruomenių veiklos tikslai pagal įstatus yra kaimo plėtros, žemės ūkio plėtros, trumpų maisto grandinių skatinimas, vietos maisto sistemos kūrimo skatinimas,  alternatyvių žemės ūkiui veiklų skatinimas, vietos amatų, tradicijų išlaikymas, kultūros puoselėjimas, savanorystės ugdymas.

VVG įgyvendindama įvairius  projektus prisideda prie Alytaus krašto unikalumo išsaugojimo bei Alytaus rajono turizmo išteklių. Šis projektas prisidės prie VVG strategijos įgyvendinimo, VVG veiklų vykdymo ir  įsipareigojimą atstovauti ir aktyvinti VVG teritoriją, bendruomenes, bendruomenių pirmininkus bei kitus kaimo plėtros dalyvius.

VVG be Alytaus rajono savivaldybės paramos ir finansinio prisidėjimo negalėtų pilnai pasiekti VPS tikslų bei įgyvendinti kitus projektus, kuriems reikalingas kofinansavimas ir kurie neabejotinai turi  įtaką Alytaus rajono kaimo plėtros procesams. Šis projekto II veikla yra pilotinio pobūdžio ir aktuali kaimo bendruomenių lyderiams, seniūnaičiams, nes motyvuoja, skatina juos asmeniškai veikti, kurti įvairias iniciatyvas, įgyvendinti ne primestas, bet nuosavas  idėjas, o tai neabejotinai tiesiogiai ir netiesiogiai daro įtaką rajono ekonomikos ir žemės ūkio sektoriams ir viso krašto vystymuisi.

Projektas dėl COVID – 19 pandemijos vėluojamas įgyvendinti, tačiau jis bus baigtas ir projekto ataskaita pateikta iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

 Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija