Dėl kvietimo į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį rinkiminį susirinkimą ir renginį

Vietos plėtros strategijos informacinis viešinimo renginys ir lauko diena
2017 gruodžio 7
Baigėsi pirmasis mokymų ciklas
2017 gruodžio 14

Dėl kvietimo į Alytaus rajono vietos veiklos grupės narių visuotinį rinkiminį susirinkimą ir renginį

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), vadovaudamasi 2017 m. gruodžio 8 d. VVG valdybos rašytinio sprendimo priėmimo procedūros protokolu  Nr. 27 (toliau – valdybos nutarimas),VVG narius kviečia į VVG visuotinį rinkiminį susirinkimą (toliau – susirinkimas).

Susirinkimas vyks 2017 m. gruodžio 20 d., 14 val.  Bendruomenės visuomeninės organizacijos „Susiedai“ (Alovės amatų kiemelis) patalpose. Mokyklos g. 5, Alovė, Alovės sen.,  Alytaus r.

Primename, kad VVG valdymo organų rinkimų tvarką reglamentuoja VVG įstatai (http://alytausrvvg.lt/steigimo-dokumentai/)  ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (TAR, 2015-05-05, Nr. 2015-06718) 12 punktas.

Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi VVG nariai.  Vienas narys visuotiniame narių susirinkime   turi   vieną  balsą.  Narys  dalyvauja asmeniškai  pats (fizinis asmuo arba vienasmenis valdymo organas, o  įstatymuose  ir  steigimo  dokumentuose nustatytais atvejais – kitų  organų  nariai  bei dalyviai – fiziniai asmenys, veikiantys pagal    įstatymuose   ir   steigimo   dokumentuose   (įstatuose, nuostatuose)   jiems  suteiktas  teises  ir  pareigas),  išskyrus įstatymų  nustatytas  išimtis,  arba  įstatymų  nustatyta  tvarka įgalioja  kitą  asmenį,  arba  su  juo  sudaro  balsavimo  teisės perleidimo sutartį. Asociacijos narys – juridinis asmuo gali būti atstovaujamas  visuotiniame  narių  susirinkime  tik to juridinio asmens darbuotojų, dalyvių ar valdymo organo narių. VVG  valdymo organų  nariai,  jeigu  jie  nėra  asociacijos  nariai,  gali   dalyvauti visuotiniame narių susirinkime be balso teisės.

Į susirinkimą vykdamas deleguotas asmuo iki 2017 m. gruodžio 12 d.  (antradienis), 13.00 val. turi VVG administracijai užregistravimui pateikti tinkamai  patvirtintą  delegavimo dokumentą.

VVG narių dalyvavimas susirinkime yra privalomas, todėl maloniai prašome,  Jus – VVG narį, iki 2017 m. gruodžio  18 d.,  12.00 val. informuoti VVG administraciją apie dalyvavimą susirinkime  tel. 8 (315) 37727, 8 (609) 98317 arba  parašyti elektroniniu paštu: v.vrubliauskiene@alytausrvvg.lt.

VVG valdyba vadovaudamasi VVG įstatų 37 punkte  nustatytomis galimomis alternatyvomis, informaciją  apie susirinkimą VVG nariams pasirinko pateikti elektroniniu paštu, o pranešimą   su dokumentais publikuoti  VVG  tinklalapio www.alytausrvvg.lt  naujienose.

VVG valdyba nutarė, kad  jei 2017 m. gruodžio 20 d., 14 val.  nebus VVG narių kvorumo sekantį susirinkimą organizuoti 2017 m. gruodžio 28 d., 14 val. Alytaus rajono savivaldybėje, Pulko g. 21, Alytus.

Taip pat papildomai  informuojame, kad 2017 m. gruodžio 20 d., nuo 9.30 val.  – 14.30  val. VVG narių patalpose: ūkininkės Daivos Kvedaraitės ūkyje, Venciūnų k., Alovės sen., Alytaus r.   ir Bendruomenės visuomeninės organizacijos „Susiedai“ (Alovės amatų kiemelyje), Alovės k., Alovės sen., Alytaus r. vyks  VVG  vykdomos vietos plėtros strategijos  informacinis viešinimo renginys  bei lauko diena (toliau – renginys). Renginys organizuojamas kartu su Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru. Pateikiame renginio darbotvarkę ir kviečiame Jus dalyvauti VVG informaciniame renginyje  bei lauko dienoje.

PRIDEDAMA.

  1. VVG  narių sąrašas, 3 lapai.
  2. VVG narių  visuotinio susirinkimo darbotvarkė, 1 lapas.
  3. VVG  informacinio viešinimo renginio programa, 1  lapas.