PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 17

Verslo plėtra“ ALYT-LEADER-6B-TD-16-2-2019
2019 gruodžio 5
PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 18
2019 gruodžio 5

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 17

Alytaus rajono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategija 2015 – 2020 metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonės

„Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra“

(kodas LEADER-19.2-SAVA-9) veiklos sritis „Inovatyvaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.1)

Remiamos veiklos:

Remiama inovatyvūs privataus arba viešojo socialinio verslo  kūrimo/ plėtros vietos projektai.

Priemonės veiklos sritis  skirta  darbo vietoms kurti bei VVG teritorijos mastu  inovatyvių prekių/ produktų  gamybai, inovatyvių  paslaugų teikimui. Inovacijos vietos projekte planuojamos ir taikomos VVG teritorijos mastu.

Socialinio verslo samprata apibrėžta ir suprantama taip kaip nustatyta Socialinio verslo gairėse, patvirtintose 2017 m. lapkričio 9 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-720  ,,Dėl socialinio verslo vykdymo pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų  programos priemonės gairių patvirtinimo“ (2017 m. lapkričio 29 įsakymo Nr. 3D-764 redakcija) (toliau – Socialinio verslo gairės).

Inovatyvumo sampratos apibrėžtos ir suprantamos taip kaip nustatyta LR žemės ūkio ministro įsakymu 2014 m. gruodžio 2 d. Nr. 3D-918 patvirtintoje „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikoje“ (toliau – Inovatyvumo metodika).

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

–                             VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys pelno siekiantys socialinio verslo subjektai (juridiniai asmenys priskiriami labai mažai ir mažai įmonių kategorijai);

–                             VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdantys ne pelno siekiantys socialinio verslo subjektai juridiniai asmenys, veikiančtys pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą (bendruomeninės organizacijos, kuriančios arba plėtojančios bendruomeninį verslą).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 50 000,00 Eur .

Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

–                             iki 80,00 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų kai projektą teikia pelno siekiantys socialinio verslo subjektai (juridiniai asmenys priskiriami labai mažos ir mažos įmonės kategorijai), kai vietos projektas yra  privataus socialinio verslo pobūdžio, atitinkantis Socialinio verslo gairių nuostatas ir Inovatyvumo metodiką;

–                             iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai projektą teikia pelno ne siekiantys socialinio verslo subjektai juridiniai asmenys, veikiantys pagal  LR asociacijų įstatymą, (bendruomeninės organizacijos kuriančios ir plėtojančios bendruomeninį verslą), kai vietos projektas yra  viešojo  socialinio verslo pobūdžio, atitinkantis Socialinio verslo gairių nuostatas ir Inovatyvumo metodiką.

Finansavimo šaltiniai:

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 100 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse alytausrvvg.lt/strategijos/kvietimai, www.nma.lt, taip pat Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. gruodžio 6 d. 08.00 val. iki 2020 m.  sausio 10 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus ir telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 309 98316, VPS finansininkė – buhalterė Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970.