Dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų pateikimo

Konferencija ,,60 metų nuo Romos sutarties: nauja pradžia Europai“
2017 kovo 14
Konkursas „Vaikų Velykėles 2017“
2017 kovo 20

Dėl užbaigtų vietos projektų ataskaitų pateikimo

Alytaus rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), vadovaudamasi LR žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 patvirtintomis „Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėmis (Žin. 2008, Nr. 126-4817) (toliau – taisyklės), kurių 203.3. punkte nustatyta, kad kol sueis 5 (penkeri) metai arba 7 (septyneri) metai nuo paramos sutarties pasirašymo, per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus – vietos projektų vykdytojai turi pateikti užbaigto vietos projekto metinę ataskaitą (taikoma vietos projektams, kurių įgyvendinimą reglamentuoja Programa ir strategija, ir pelno siekiantiems vietos projektams, kurių įgyvendinimą reglamentuoja strategija).

         Prie užbaigto vietos projekto metinės ataskaitos turi būti pridėta (kai taikoma) ši informacija:

  • ilgalaikio turto draudimo polisas arba atsisakymai drausti iš ne mažiau kaip 3 draudimo paslaugų teikėjų;
  • projekto partnerio finansinės atskaitomybės dokumentai už ataskaitinius metus;
  • projekto partnerio veiklos ataskaita už praėjusius metus;
  • viešinimo informacija (viešinimo stendo foto bei informacija, susijusi su vietos projekto tęstinumo įsipareigojimų vykdymu, pvz.: 2016 m. publikuoti straipsniai spaudoje ar pan.)
  • seniūno pažyma apie projekto vykdymo teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičių (atkreipkite dėmesį, kad projekto teritorija ne visada sutampa su seniūnijos teritorija).

Primename, kad vietos projekto vykdytojas 5 metus nuo projekto sutarties pasirašymo datos, privalo VVG raštiškai informuoti apie bet kokį nuokrypį nuo projekto bei pateikti informaciją apie rekvizitų pasikeitimus, projekto vadovo, buhalterio ir pan.

Prašome projektų vykdytojus iki 2017 m. balandžio 28 d. pateikti užbaigtas vietos projektų ataskaitas už 2016 m.

Ataskaitų formos:

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (taikoma I Prioriteto „Išvystytos, patrauklios, motyvuojančios gyventi ir dirbti kaime gyvenamosios aplinkos kūrimas“ 1.1. priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ ir pagal 2.1 priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.2 veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“ pareiškėjams).

Vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (taikoma II Prioriteto „Kaimo tradicijų puoselėjimas ir plėtra“ pareiškėjams, išskyrus 2.1 priemonės „Kaimo gyventojų socialinės, ekonominės saviraiškos galimybių didinimas, pilietiškumo skatinimas“ 2.1.2 veiklos sritį „Parama kaimo gyventojų verslo, ekonominio aktyvumo iniciatyvoms“ ).

Informacija apie užbaigtą vietos projektą (šis dokumentas užpildomas  ir pateikiamas VVG kai   vietos projektas buvo teiktas  pagal  „Alytaus rajono kaimo vietovių plėtros strategiją 2010 -2013 metams“  II prioriteto priemones ir kai vietos projekto vykdymo sutartyje nėra nurodyta sąlyga, kad 5 metus po vietos projekto sutarties pasirašymo dienos  kalendoriniams metams pasibaigus per 4 (keturis) mėnesius pateikti užbaigto projekto ataskaitą).

Alytaus rajono vietos veiklos grupės informacija