PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 21

Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo viešose vietose
2020 balandžio 3
Alytaus rajono VVG velykos
2020 balandžio 13

PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 21

Alytaus rajono vietos veiklos grupė  kviečia teikti paprastus vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios teritorijos  bendruomenių inicijuota  vietos plėtros strategija  2015 – 2020  metams“  (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonės

„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2

Remiamos veiklos:

VVG teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų amžiaus, ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti, įskaitant paslaugų žemės ūkiui teikimą, išskyrus žemės ūkio produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

VVG teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 128 000,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 32 000 Eur

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70,00 proc. kai fizinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Finansavimo šaltiniai:

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 128 000,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse alytausrvvg.lt/strategijos/kvietimai, www.nma.lt, taip pat  ne karantino metu teikiamas Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. balandžio 6 d. 08.00 val. iki 2020 m. birželio 5 d. 17.00 val.

Vietos projektų paraiškos karantino Lietuvoje metu (paskelbtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“) priimamos taip: vietos projekto pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo (notariškai patvirtintas)  teikia paraišką  (su lydraščiu)  registruotu paštu ir per kurjerį arba  paraiškos dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, teikia elektroniniu paštu: info@alytausrvvg.lt

Vietos projektų paraiškos ne karantino metu priimamos taip: vietos projekto pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo (notariškai patvirtintas) asmeniškai pateikia vietos projekto paraišką Alytaus rajono vietos veiklos grupei adresu: Naujoji g. 48, Alytus.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti tik vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą  karantino Lietuvoje metu teikiama telefonu darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. – VPS administravimo vadovė Vida Vrubliauskienė, tel.: +370 609 98317, VPS administratorė Brigita Montvilaitė, tel.: +370 309 98316, VPS finansininkė – buhalterė Jolita Krasauskienė, tel.: +370 315 37727, VPS administratorius Martynas Vaškevičius, tel.: +370 617 59 970.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą ne karantino Lietuvoje metu teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Alytaus rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu Naujoji g. 48, Alytus, tel.: +370 315 37727.