Alovės bendruomeninės visuomeninės organizacijos „Susiedai“ projektas „Raudonosios Alovės dvaro ir Alovės bažnyčios istorijos pėdsakais“ ALYT-LEADER-6B-VK-38-2-2023/ 42VS-PV-23-1-04455-PR001

Asociacijos Eičiūnų bendruomenės projektas „Viešosios erdvės prie Kumečių tvenkinio sutvarkymas, pritaikant ją gyventojų poreikiams“ ALYT-LEADER- 6B-I-39-2-2023/ 42VS-PV-23-1-05463-PR001
2024 vasario 18
Svarbi informacija vietos projektų vykdytojams
2024 vasario 23

Alovės bendruomeninės visuomeninės organizacijos „Susiedai“ projektas „Raudonosios Alovės dvaro ir Alovės bažnyčios istorijos pėdsakais“ ALYT-LEADER-6B-VK-38-2-2023/ 42VS-PV-23-1-04455-PR001

Strategijos prioritetas, pagal kurį pateiktas vietos projektas III prioriteto priemonė „Vietos privalumų panaudojimas“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-8“
Strategijos priemonė ir veiklos sritis Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ LEADER-19.2—7.2
Pareiškėjo vardas, pavardė (jeigu pareiškėjas fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas Alovės bendruomeninė visuomeninė organizacija „Susiedai“
Partnerio vardas, pavardė (jeigu partneris fizinis asmuo) arba juridinio asmens pavadinimas
Vietos projekto įgyvendinimo vieta Mokyklos g. 5, Alovės k., Alovės sen., Alytaus r.
Vietos projekto įgyvendinimo trukmė, mėn. 12
Bendra vietos projekto verte Eur:

(su PVM)

(be PVM)

 

7 288,40

6 806,60

Paramos suma, Eur 6 806,60
Informacija apie vietos projekto pasiekimus:

Renginių skaičius (vnt.) ir dalyvių skaičius (vnt.)

 

 

6 renginiai/ 128 ne unikalūs dalyviai

Projekto tikslas Projekto tikslas – apjungti vietos žmones bendrai kultūrinei, kūrybinei veiklai, kad pajusti vietos dvasią, gaivinant Alovės krašto istoriją.
Projekto uždaviniai –         Organizuoti Raudonosios Alovės dvaro ir Alovės bažnyčios istorijos pažinimo renginius: 4 kartus x po 4 val., kai dalyvauja 26 neunikalūs dalyviai;

–        Organizuoti istorinį-kultūrinį-meninį plenerą: 2 dienos x po 8 val. x 12 dalyvių (iš jų 6 ne vietos dalyviai: menininkai, istorikai, edukatoriai ir 6 vietos gyventojai);

–        Organizuoti Raudonosios Alovės dvaro ir religinės tematikos kūrybines dirbtuves: 2 dienos x po 8 val. x 12 ne unikalūs dalyv.)